Akcijų išpirkimas 2020

2020 m. liepos 7 d. prasideda SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" (toliau - "Bendrovė") akcijų išpirkimas, kuris tęsis iki 2020 m. lapkričio 9 d.

Akcijų išpirkimo kaina - 1,8526 euro, kuri atitinka Bendrovės neaudituotą tarpinę grynųjų aktyvų vertę 2020 m. balandžio 30 d., kuri siekė 24 361 588  eurus arba 1,8526 euro akcijai.
Plačiau

Svarbu: Bendrovė atkreipia akcininkų, kurie planuoja dalyvauti arba dalyvauja Bendrovės vykdomame akcijų išpirkime, dėmesį, kad 2020 m. rugsėjo 30 d. įgyvendintas Bendrovei priklausančios dalies verslo centro „Vilniaus vartai“ pardavimo sandoris. Sandoris turėjo teigiamos įtakos Bendrovės grynųjų aktyvų vertei (GAV) ir akcijų kainai, todėl Bendrovės akcininkams rekomenduojama įsivertinti ar akcijų pateikimas išpirkti yra ekonomiškai pagrįstas ir naudingas.

Primename, kad Bendrovės akcininkai, pateikę pavedimą dėl akcijų išpirkimo, gali jį atšaukti iki 2020 m. lapkričio 9 d. 15:30 val.


Akcijų išpirkimas:

Vadovaujantis 2020 m. balandžio 9 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimu dėl Bendrovės savų akcijų išpirkimo dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo ir atsiradus Bendrovės pareigai išpirkti Bendrovės akcijas iš sprendimams prieštaraujančių arba susirinkime nedalyvaujančių arba susilaikiusių nuo balsavimo akcininkų akcijas, 2020 m. birželio 25 d. Bendrovės Valdymo įmonė UAB “INVL Asset Management” (toliau gali būti vadinama Valdymo įmone) informuoja patvirtinusi detalią Bendrovės akcijų išpirkimo tvarką, kuria vadovaujantis bus atliekamas Bendrovės akcijų išpirkimas.

Valdymo įmonės valdyba sprendimą priėmė ir Bendrovės akcijų išpirkimo procesą pradeda vykdyti įvykdžius šias dvi sąlygas: (i) nepriklausomi Bendrovės turto vertintojai pateikė Bendrovei priklausančio turto vertinimą, ir (ii) Bendrovė išmokėjo Bendrovės akcininkams dividendus, paskirtus pagal 4 Susirinkimo darbotvarkės klausimą.

Kartu informuojama, kad 2020 m. liepos 7 d. prasideda Bendrovės akcijų išpirkimas, kuris truks iki 2020 m. lapkričio 9 d.

Vienos akcijos išpirkimo kaina – 1,8526  EUR, kuri atitinka 2020 m. balandžio 30 d. GAV

Teisę pateikti akcijas Bendrovei išpirkimui turi bendrovės akcininkai, kurie:

1.1.  Susirinkime balsavo prieš naujos redakcijos Bendrovės įstatų patvirtinimą, arba (ir)

1.2.  Susirinkime balsavo prieš depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties tarp Bendrovės ir AB SEB banko nutraukimą ir naujos Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties su AB Šiaulių bankas sudarymą, arba

1.3.  Susirinkime susilaikė balsuojant Susirinkimo darbotvarkės klausimais, numatytais Taisyklių ‎4.1 ir (arba) ‎4.2 punktuose, arba

1.4.  nedalyvavo Susirinkime.

 

Visos detalės dėl akcijų išpirkimo aptariamos Bendrovės akcijų išpirkimo taisyklėse.
Plačiau

Pažymina, kad parduoti akcijų per akcijų išpirkimą nėra privaloma.

Papildoma Jus dominanti informacija apie priimtus sprendimus ir akcijų išpirkimo tvarką skelbiama ir teikiama:

 
Iškilus klausimų, kviečiame mums rašyti el. paštu [email protected], skambinti telefonu 8 700 55 959.
 

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.