2015 m. spalio 28 d. įvykusio „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
 
Padidinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 12 535 613,08 eurų iki 20 880 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas 8 344 386,92 eurų suma).
 
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinis kapitalas didinamas papildomai išleidžiant 28 773 748 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.
 
Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 0,35 euro, akcijos apmokamos piniginiais įnašais.
 
Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina – 0,35 eurų, nustatyta atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. birželio 30 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas nuosavas kapitalas siekė 15,108 mln. eurų, arba 0,35 euro akcijai.
 
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas naujai išleidžiamas akcijas, bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, bendrovės valdybai bendrovės įstatuose atitinkamai pakeičiant įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikiant pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
 
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai savo nuožiūra parengti ir nustatyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą naujų akcijų skaičių ir kt.).
 
Inicijuoti visų naujai išleistų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų įtraukimą į NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą ir įgalioti bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti bendrovės naujų akcijų siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką (NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą) prospektą.
 
2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.

Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijos bus viešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleidžiamų akcijų.
 
Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ viešai paskelbtame prospekte.
 
3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
 
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
 
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Andrių Daukšą pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją.
 
4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo.
 
Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams, nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, kurie balsuos „už“ sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą šiuo darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.
Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.
 
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai:
1)     kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklos licencijos gavimo;
2)     parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
3)     parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo perdavimo;
4)     derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertės;
5)     atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Baltic Real Estate“ licencijos gavimui.
 
5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas.
 
Siekiant akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams, nebalsavusiems 4-uoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už“ sprendimus 4-uoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai).
Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą 4-uoju darbotvarkės klausimu arba šiuo darbotvarkės klausimu nebalsavę.

6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinės pakeitimo.
 
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.