2017 balandžio 11 d. įvykusio „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
 
Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.
 
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
3. Konsoliduoto ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 
Patvirtinti konsoliduotą ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
 
4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 1 091
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4 710
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) (242)
Pervedimai iš rezervų -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 5 559
Pelno paskirstymas: (1 025)
- į įstatymo numatytus rezervus (236)
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
- į kitus rezervus -
- dividendai* (789)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 4 534
*Skiriama 0,012 EUR vienai akcijai
 
5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
 
Patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).
 
6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.
 
Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto narių. Į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danguolę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
 
7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
 
Už darbą SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės Valdymo įmonei nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

8. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.

Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,04 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą (pridedama).
 
Priedai:

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.