SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2017 m. gruodžio 29 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2017 m. gruodžio 29 d. įvykusio SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1.    Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ naujos redakcijos tvirtinimo.

1.1. Norint pakeisti valdymo mokestį tarp SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“, iš 1,5 proc. į 1,0 proc. ir atlikti redakcines korekcijas valdymo sutartyje, investicinės bendrovės akcininkams siūloma pritarti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ pakeitimui keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).

1.2. Nustatyti, kad SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ naujos redakcijos valdymo sutartis su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d.

1.3. Įgalioti UAB „INVL Asset Management“ Nekilnojamojo turto fondo valdytoją Vytautą Bakšinską pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį tarp SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“, SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ vardu.

2.    Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijos nominalios vertės  ir akcijų skaičiaus keitimo

2.1.  Pakeisti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo – 19 067 500 eurų, dydžio:

-       vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė keičiama iš 0,29 euro į 1,45 eurų;

-       paprastųjų vardinių akcijų skaičius keičiamas iš 65 750 000 vienetų į 13 150 000 vienetų.

2.2.   SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paprastųjų vardinių akcijų nominali vertė keičiama vadovaujantis šiais principais:

-       kiekvienam akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius yra perskaičiuojamas visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, teisių apskaitos dienos pabaigoje (2018 m. sausio 15 dienos pabaigoje, toliau vadinama Keitimo diena);

-       jeigu Keitimo dieną būtų akcininkų, kuriems dėl akcijų nominalios vertės keitimo priklausančių akcijų nominalių verčių suma sumažėtų, toks sumažėjimas yra kompensuojamas akcininko – akcinės bendrovės „Invalda INVL“, sąskaita, tai yra akcinės bendrovės „Invalda INVL“ turimų akcijų nominalių verčių suma Keitimo dieną sumažės tokia suma, kuri bus reikalinga kompensuoti kitiems akcininkams priklausančių nominalių verčių skirtumą;

-       siekiant sklandžiai įgyvendinti akcijų nominalios vertės keitimo procesą ir užtikrinti akcininkų interesus AB Nasdaq Vilnius bus prašoma sustabdyti prekybą ir/ar pavedimų vykdymą SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis nuo 2018 m. sausio 12 d. iki Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas atliks įrašus akcininkų vertybinių popierių sąskaitose;

-       apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ naujos įstatų redakcijos, kurioje nurodyta 1,45 eurų nominali vertė, įregistravimą Juridinių asmenų registre bus paskelbta Juridinių asmenų registro  tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, taip pat informacija įdėta į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, paskelbta bendrovės interneto svetainėje;

2.3. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimas, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, neturės įtakos akcininkų turtinėms ir neturtinėms teisėms, kurias jiems suteikė iki sprendimo pakeisti bendrovės išleistų akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, priėmimo nuosavybės teise priklausiusių akcijų skaičius ir akcijos nominali vertė.

   3.    Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo

3.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus 2 darbotvarkės klausimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

3.2. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 152 str. bei 72 str. 4 d. nuostatos leidžia uždarojo tipo investicinės bendrovės įstatų pakeitimus ar papildymus registruoti Juridinių asmenų registre tik po to, kai jiems pritaria priežiūros institucija, pavesti valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos banką dėl pritarimo bendrovės įstatų pakeitimams. Tuo atveju, jeigu Lietuvos bankas nepritartų daliai bendrovės įstatų pakeitimų, pavesti valdymo įmonei patikslinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą bendrovės įstatų redakciją, paliekant galioti senos redakcijos įstatų nuostatas, kurių pakeitimui nebuvo gautas Lietuvos banko pritarimas.

3.3. Įgalioti UAB „INVL Asset Management“ Nekilnojamojo turto fondo valdytoją Vytautą Bakšinską pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją arba valdymo įmonės patikslintą įstatų redakciją.

 4.    Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo

4.1.  Atsižvelgiant į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus 2 darbotvarkės klausimu ir nepriklausomai nuo to, kaip Bendrovės akcininkai balsuos 2 darbotvarkės klausimu, pritarti naujos redakcijos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos keitimui (pridedama), keičiant visą Dividendų mokėjimo politikos tekstą.

5.    Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties naujos redakcijos tvirtinimo

5.1. Atsižvelgiant į tai, kad investicinės bendrovės valdymo veiklai taikomos LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo nuostatos ir būtina suderinti depozitoriumo sutarties tekstą su minėto įstatymo reikalavimais, pritarti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimui keičiant visą sutarties tekstą (pridedama).

5.2. Atsižvelgiant į tai, kad faktinė depozitoriumo paslaugų teikimo tvarka jau atitinka nurodytų teisės akto reikalavimus, nustatyti, kad SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartis būtų laikoma įsigaliojusia ir keltų oficialias teisines pasekmes  nuo 2017 m. spalio 2 d.

5.3. Įgalioti valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ generalinę direktorę Laurą Križinauskienę pasirašyti naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartį, SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ vardu.

 

1. Valdymo sutarties projektas_INVL Baltic Real Estate ir INVL Asset Management.pdf 
2. INVL Baltic Real Estate UTIB įstatų projektas.pdf 
4. Depozitoriumo sutarties projektas_INVL Baltic Real Estate.pdf 
3. Dividendų mokėjimo politikos projektas_INVL Baltic Real Estate.pdf 
 

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.