Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

Pagrindiniai grupės duomenys, mln. EUR (jei nenurodyta kitaip)

  2015 2016 2017
Nuomotinas plotas, m2 48 476 48 476 46 276
Nekilnojamojo turto vertė 51,75 52,41 56,34
Turtas 54,51 55,21 57,99
Nuosavas kapitalas 18,59 31,07 33,86
Paskolos iš kredito įstaigų 17,75 21,60 20,88
Kiti įsipareigojimai 18,17 2,54 3,25
Vienai akcijai tenkantis nuosavas kapitalas, EUR* 2,15  2,36  2,57 

Grupės veiklos rezultatai, mln. EUR (jei nenurodyta kitaip)
  2015 2016 2017
Pajamos 5,69 6,29 6,20
Grynosios nuomos pajamos iš nuosavų objektų 2,02 2,35 2,68
Grynasis pelnas 4,10 4,51 3,58
Grynasis pelnas akcijai, EUR* 0,47 0,37 0,27

* Perskaičiuota akcijos nominaliai vertei esant EUR 1,45.

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, bendrovė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.