Viešo akcijų siūlymo prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

Lietuvos bankas 2018 m. balandžio 23 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-70 patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) viešo akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas) prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).

Siūlymą vykdo AB „Invalda INVL“ (toliau – Parduodantis akcininkas), kuris Prospekto dieną yra didžiausias Bendrovės akcininkas, turintis 32,23% akcijų. Siūlymo metu Parduodantis akcininkas parduoda iki 2 893 000 vnt. esamų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurios sudaro iki 22% Bendrovės įstatinio kapitalo.

Plačiau Bendrovės pranešime apie esminį įvykį.

Pirmasis Prospekto priedas: Lietuvos bankas 2018 m. gegužės 21 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-128 patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) viešo akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas) prospekto pirmąjį priedą (toliau – Prospekto priedas). Prospekto priedas yra sudedamoji Prospekto dalis ir jis turi būti skaitomas kartu su visu Prospektu bei į jį nuorodos būdu įtrauktais dokumentais.

Prospekto pirmasis priedas buvo patvirtintas ir paskelbtas, atsižvelgiant į Lietuvos banko poziciją dėl galimybės valdymo įmonei vykdyti antrinį viešą siūlymą uždarojo tipo investicinės bendrovės akcijų, kurios įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, kuomet siūlomos uždarojo tipo investicinės bendrovės akcijos, priklausančios vienam iš investuotojų (akcininkų). Taigi, esant šioms aplinkybėms, turėjo būti pakeistas (pasirinktas) Siūlymo tarpininkas. UAB FMĮ „INVL Finasta“ buvo paskirtas Siūlymo tarpininku, vykdančiu Siūlymą pagal Prospektą. Prospekto priedas atspindi minėtus pakeitimus. 

Plačiau Bendrovės pranešime apie esminį įvykį

Antrasis Prospekto priedas: 
Lietuvos bankas 2018 m. rugpjūčio 27 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-196 patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) viešo akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas) prospekto (toliau – Prospektas) antrąjį priedą (toliau – Prospekto antrasis priedas).

Prospekto antrasis priedas buvo patvirtintas ir paskelbtas atsižvelgiant į tai, kad (i) 2018 m. rugpjūčio 17 d. Bendrovė paskelbė grupės konsoliduotas 2018 m. 6 mėnesių neaudituotas tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas, (ii) buvo išleistos naujos grupės turimo nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos, (iii) Bendrovė 2018 m. rugpjūčio 17 d. paskelbė negaliojančia pelno prognozę už metus, pasibaigsiančius 2018 m., kuri buvo įtraukta į Prospektą, taip pat į tai, kad (iv) 2018 m. birželio 28 d. buvo priimti tam tikri mokestinių įstatymų pakeitimai, kurie gali būti aktualūs ir tam tikriems investuotojams į Bendrovės akcijas.

Plačiau Bendrovės pranešime apie esminį įvykį.
 

Numatomi siūlymo laikotarpiai (priimami pirkimo pavedimai priimami iš Investuotojų):

- Nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. liepos 4 d. (nuo 9 val. iki 17 val. Vilniaus laiku) - siūlymo laikotarpis užbaigtas;

- Nuo 2018 m. rugpjūčio 18 d. iki 2018 m. rugsėjo 18 d. (nuo 9 val. iki 17 val. Vilniaus laiku) siūlymo laikotarpis užbaigtas;

- Nuo 2018 m. lapkričio 2 d. iki 2018 m. gruodžio 13 d. (nuo 9 val. iki 17 val. Vilniaus laiku).
 

Siūlymo kaina:
Akcijos siūlomos už siūlymo kainą, kuri nustatoma pagal šią formulę:
SK = GAV / Akcijos, kur

SK – konkrečiam siūlymo laikotarpiui taikoma siūlymo kaina;
GAV – vėliausia grynųjų aktyvų vertė (skirtumas tarp Bendrovei nuosavybės teise priklausančio turto vertės ir Bendrovės ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų), kuri buvo paskelbta prieš prasidedant konkrečiam siūlymo laikotarpiui;
Akcijos – Bendrovės išleistų akcijų skaičius (13 150 000).

Siūlymo kaina yra ta pati visiems investuotojams. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pagal taikomų teisės aktų reikalavimus ir pagal įstatus grynųjų aktyvų vertės paskaičiavimai atliekami ir skelbiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, siūlymo kaina skirtingais siūlymo laikotarpiais gali būti skirtinga (priklausomai nuo paskelbtos GAV). Bet kokiu atveju bus užtikrinta, kad tuo pačiu siūlymo laikotarpiu pagal pirmiau pateiktą formulę paskaičiuota siūlymo kaina būtų tokia pati.

 

Pridedama: 

Viešo akcijų siūlymo Prospektas (anglų kalba):  INVL Baltic Real Estate_Prospectus.pdf 
Viešo akcijų siūlymo Prospekto pirmasis priedas (anglų kalba):  INVL Baltic Real Estate_Prospekto priedas english only.pdf 
Viešo akcijų siūlymo Prospekto antrasis priedas (anglų kalba): Prospectus II Supplement english only.pdf 
Konsoliduotas Prospekto antrojo priedo santraukos vertimas lithuanian only.pdf 

Detaliau apie Prospekte (ir jo Prieduose) minimą informaciją, taip pat informaciją, aktualią Bendrovės akcininkams bei investuotojams, skelbiama prezentacijoje investuotojams.


 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.bre.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, bendrovė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.