Pranešimas apie savų akcijų įsigijimą

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad vykdant akcijų išpirkimo procesą dėl esminių dokumentų pakeitimo pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Bendrovė iš Bendrovės akcininkų išpirko 1 190 122 vnt. Bendrovės akcijų už 2,6 mln. EUR. Su Bendrovės akcininkais, pateikusiais paraiškas dėl išpirkimo, atsiskaityta 2021 m. vasario 24 d.

2021 vasario 24 d. duomenimis Bendrovei iš viso priklauso 1 290 566 vnt. savų akcijų, kas sudaro 9,81 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų.

Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra 2020 m. vasario 24 d.
 

Akcijų klasė Akcijų skaičius ir bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis , vnt. Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)* Nominali vertė, EUR Bendra nominali vertė ir įstatinis kapitalas, EUR Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos 13 150 000 11 859 434 1,45 19 067 500 100

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, laikoma, kad Bendrovės turimos savos akcijos nėra išskaičiuojamos iš bendro Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus ir yra neįskaitomos skaičiuojant Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.

Akcijų išpirkimo procesas vykdomas vadovaujantis 2021 m. sausio 14 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeisti esmines Bendroves steigimo dokumentų nuostatas. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę Bendrovės akcininkai turi teisę pareikalauti Bendrovės išpirkti jų turimas akcijas.*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, laikoma, kad Bendrovės turimos savos akcijos nėra išskaičiuojamos iš bendro Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus ir yra neįskaitomos skaičiuojant Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.

Vienos akcijos išpirkimo kaina – 2,2103 EUR, kuri atitinka 2020 m. lapkričio 30 d. GAV. Akcijų išpirkimo procesas truks iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie akcijų išpirkimo procesą čia: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1000516&messageId=1253018


 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas [email protected]

Grįžti į naujienų sąrašą