INVL Logo

Investicijų rizikos

Bendri verslo srities, kurioje veikia grupė, rizikos veiksniai

Rizikos veiksnys, susijęs su Bendrovės teisinio statuso pasikeitimu

2016 m. gruodžio 22 d. Bendrovei gavus LB Licenciją, Bendrovė pradėjo veikti vadovaudamasi ne tik Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatymais ir kitais susijusiais teisės aktais, kaip tai buvo iki Licencijos gavimo, tačiau taip pat vadovaudamasi Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais, kurie numato tam tikras specifines pareigas dėl Bendrovės akcininkų interesų gynimo ir tam tikrus veiklos apribojimus, pvz., Bendrovė gali investuoti jos valdomas lėšas laikydamasi Bendrovės investavimo strategijos reikalavimų, kai kurie taikytinų teisės aktų apribojimai taikomi Bendrovei dėl investicijų, jų diversifikavimo, valdymo ir kt. Be to, Bendrovės veiklos išlaidos gali padidėti dėl reikalavimų periodiškai vykdyti turto vertinimą, laikyti Bendrovės turtą Depozitoriume ir kt. Taip pat investicijos į Bendrovės (turinčios Licenciją) Akcijas yra susijusios su didesne nei vidutine, ilgalaike rizika. Bendrovė negali garantuoti, jog akcininkai atgaus investuotas lėšas. Be to, paminėtina, kad Bendrovės Akcijų išpirkimas yra ribotas, t. y. akcininkas negali reikalauti, kad Bendrovė arba Valdymo įmonė išpirktų Akcijas. Tačiau Bendrovės akcininkas turi galimybę parduoti Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje.

Bendroji rizika

Investicijų į nekilnojamąjį turtą vertė gali svyruoti trumpuoju laikotarpiu, priklausomai nuo bendros ekonominės padėties, nekilnojamo turto nuomos ir pardavimo kainų, paklausos ir pasiūlos svyravimų. Investicijos į nekilnojamą turtą turėtų būti atliekamos vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu tam, kad investitorius galėtų išvengti trumpalaikės kainų svyravimo rizikos. Investicijos į nekilnojamą turtą susijusios su aukštesne, nei vidutine rizika. Investicijas atlikus nepelningai ar susiklosčius kitoms nepalankios aplinkybėms (negalėjimas laiku sumokėti kreditoriams), Bendrovei gali būti iškeltos bankroto procedūros. Akcijų išpirkimas yra ribotas, t.y. akcininkas negali reikalauti, kad Bendrovė ar Valdymo įmonė, kuri perėmė valdymą, išpirktų Akcijas. Tačiau akcininkas turės galimybę parduoti Akcijas antrinėje rinkoje.

Nekilnojamojo turto vystymo rizika

Bendrovės vystomi nekilnojamojo turto projektai gali užtrukti ilgiau nei planuota arba kainuoti daugiau nei planuota, dėl ko gali sumažėti Bendrovės investicijų grąža. Valdydama šią riziką Bendrovė skirs pakankamai resursų nekilnojamojo turto vystymo projektų biudžetų bei vykdymo terminų kontrolei.

Pasaulinė paskolų krizė gali turėti įtakos aukštesniems skolinimosi kaštams bei skolinto kapitalo pasiekiamumui

Skolinto kapitalo prieinamumas dėl tebesitęsiančios recesijos ir finansinių sunkumų Europoje gali būti ribotas ir todėl gali išaugti skolinimosi kaštai. Sudėtinga ekonominė situacija Graikijoje, Ispanijoje, Kipre bei kitose Europos Sąjungos šalyse narėse gali neigiamai paveikti Europoje veikiančių bankų finansinę būklę. Papildomai žemesnio varotojų pasitikėjimo rizika gali turėti neigiamą poveikį finansų rinkoms ir ekonominėms sąlygoms Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, kas galėtų turėti ženklių neigiamų padarinių Grupės veiklai įvairiais būdais:
–         Gali būti sudėtinga ara neįmanoma pritraukti kapitalo tolesniems Grupės įsigijimams bei esamoms skoloms bei įsipareigojimams padengti;
–         Gali išaugti Grupės sudėtingos finansinės būklės rizika dėl esamos ekonominės situacijos.

Infliacijos bei defliacijos rizika

Egzistuoja rizika, kad esant infliacijai Akcijos vertė augs lėčiau nei infliacija, kas lemtų mažesnę nei infliacija grąžą. Tokiu atveju Bendrovės akcijas rinkoje pardavusių asmenų reali grąža iš akcijų vertės padidėjimo gali būti mažesnė nei tikėtasi. Defliacijos atveju kiltų rizika, kad Bendrovės investicijų vertė sumažės dėl bendrojo kainų lygio mažėjimo.

Geopolitinė rizika

Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai įtaką gali daryti geopolitiniai pokyčiai (pvz., valstybių konfliktai, kaimyninių valstybių vidaus konfliktai, sukilimai, karai) ir dėl to Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti ar gali nepavykti realizuoti Bendrovės investicijų norimu laiku už pageidautiną kainą.

Makroekonominė aplinka

Nekilnojamo turto plėtra yra linkusi atkartoti bendruosius makroekonominės aplinkos pokyčius. Palūkanos, nedarbas, infliacija, privatus vartojimas, kapitalo išlaidos ir kiti makroekonominiai veiksniai daro reikšmingą įtaką nekilnojamo turto plėtrai, taigi, ir Grupės potencialiam pelnui.

Palankūs poslinkiai makroekonominėje aplinkoje didina nekilnojamo turto paklausą, leidžia nekilnojamo turto bendrovėms didinti nekilnojamo turto nuomos įkainius ir kitas kainas, susijusias su Grupės veikla. Nepalankūs poslinkiai didina spaudimą nekilnojamo turto kainų, nuomos įkainių ir pelningumo kritimui. Taigi, Grupės rezultatai priklauso nuo bendros makroekonominės aplinkos, ir neigiami jos pasikeitimai gali iššaukti būtinybę persvarstyti Grupės plėtros planus, mažinti Grupės turto kainą ir nuomą, ar sąlygoti kitus pokyčius, susijusius su Grupės turtu, kurie gali turėti ženklią neigiamą įtaką Grupės verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai ir pelningumui.

Euro zonos rizika

Pastarosios sumaišties metu kai kurios Euro zonos ekonomikos gali, tiesiogiai ar netiesiogiai, paveikti Grupės veiklos aplinką per bendros valiutos ir pinigų politikos pasikeitimus. Besitęsiantis ir didelis tam tikrų Euro zonos šalių nacionalinio biudžeto deficitas gali neigiamai įtakoti visos zonos patrauklumą. Pilnas ar dalinis Euro zonos žlugimas gali daryti esminę neigiamą įtaką Grupės verslui.

Nekilnojamo turto sektoriaus cikliškumas

Nekilnojamo turto plėtra yra cikliškas sektorius. Su nekilnojamu turtu susijusių sandorių skaičius ženkliai svyruoja priklausomai nuo nekilnojamo turto ciklo etapo. Pastaruoju metu cikliškumas Baltijos šalyse buvo santykinai aukštas, nes po greito kainų augimo, sąlygotos pigaus finansavimo galimybių, sekė staigus nuosmukis ir finansinė krizė. Ateityje, Baltijos nekilnojamo turto rinka gali vėl atgauti prarastą augimą, dėl kurio vėl gali įvykti kainų lygio infliacija, po kurios sektų rinkos perkaitimas ir spaudimas mažinti kainas, ir taip prasidėtų naujas nekilnojamo turto ciklas.

Rizikos, susijusios su verslu Baltijos šalyse

Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkos, kaip kylančios rinkos, yra veikiamos didesnių rizikų, nei labiau subrendusios rinkos, įskaitant teisines, ekonomines ir politines rizikas. Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuva, Latvija ir Estija patyrė žymius politinius, teisinius ir ekonominius pokyčius perėjimo iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką metu.

Prisijungimo prie ES tikslais Lietuva, Latvija ir Estija įgyvendino reikšmingus socialinius ir ekonominius pokyčius, taip pat teisinės ir norminės bazės reformas. Dėl to Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstatymų ir kitų reglamentų apimtis padidėjo ir, tikimasi, toliau didės, dėl šalių įsipareigojimo taikyti Europos Bendrijos teisę.

Šalims pereinant į rinkos ekonomiką ir siekiant įvykdyti ES reikalavimus ir standartus, per pastaruosius du dešimtmečius iš esmės buvo peržiūrėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos civiliniai kodeksai bei įmonių konkurencijos, vertybinių popierių, aplinkosaugos ir kiti įstatymai. Nauji įstatymai didžiąja dalimi lieka neišbandyti teisme, nėra susiklosčiusi aiški administracinė ar teisminė praktika.

Klientų prioritetų pokyčiai

Nekilnojamojo turto sub-rinkos, kuriose Grupė veikia (komercinis nekilnojamas turtas), yra veikiamos besikeičiančių klientų tendencijų, poreikių ir preferencijų. Ypač gali skirtis klientų tendencijos, poreikiai ir preferencijos priklausomai nuo ekonominių veiksnių, taip pat klientų preferencijų renkantis plėtros būdą. Grupė pakartotinai vertina įvairias rizikas, įskaitant galimus klientų preferencijų pokyčius, įvairiuose projekto etapuose. Jeigu Grupė nustatytų klientų preferencijų pokyčius ar kitas galimas grėsmes projekto pelningumui, Grupė mėgins pakoreguoti projekto metmenis, kad jie atitiktų pasikeitusius rinkos lūkesčius. Tačiau nėra garantijos, kad Grupė galės atpažinti tokius pokyčius ir pritaikyti esamus ar planuojamus plėtros procesus reikiamu metu, siekiant priderinti šiuos pokyčius prie klientų preferencijų. Jeigu klientų preferencijos rinkose, kuriose veikia Grupė, nebedaro teigiamos įtakos Grupės plėtros procesams, tai gali turėti neigiamą poveikį Grupės verslui, veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai.

Atlyginimų didinimas

Grupė priklauso nuo administracinių paslaugų, kurias įtakoja darbo jėgos sąnaudos. Nors Lietuvoje ir Latvijoje darbo jėga yra pigesnė nei vakarų ES šalyse narėse, skirtumas turi nuolatos mažėti, nes Lietuvos ir Latvijos ekonomikos vejasi ES vidurkį. Norėdamos likti konkurencingomis ir išlaikyti santykius su administratoriaus, rangovais ir kitomis trečiomis šalis, Emitentas gali didinti administracinių paslaugų išlaidas greičiau, nei kad tai darė praeityje. Emitentui nepavykus išlaikyti gyvybingų santykių su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais didinant šias išlaidas, tai gali reikšmingai neigiamai įtakoti Emitento finansinę padėtį ir verslo rezultatus.

Grupei būdingi rizikos veiksniai

Vadovybės ir žmogiškųjų išteklių rizika

Bendrovės investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Valdymo įmonėje už Bendrovės valdymą atsakingų žmonių priimtų sprendimų bei nuo minėtų žmonių patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijų, kad tie patys asmenys visą laiką bus atsakingi už Bendrovės valdymą, tačiau bus dedamos pastangos, kad Bendrovės veikla visą laiką rūpintųsi atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Bendrovė turi sudariusi nemažai sandorių su susijusiomis šalimis. Išsami informacija apie tokius sandorius yra pateikta Prospekto 4.13 dalyje “Susijusių šalių sandoriai”. Remiantis galiojančiais mokesčių teisės aktais sandoriai su susijusiais asmenimis privalo būti tvarkomo oficialiai. Nepaisant to, kad Bendrovės Vadovybė deda visas pastangas, siekdama užtikrinti, kad bus laikomasi aukščiau minėto standarto, išlieka teorinė apmokestinimo rizika, t.y., rizika, kad taikomi mokesčiai bus skaičiuojami pagal kainas, taikomas rinkos sąlygomis, jei bus nustatyta, kad tam tikri sandoriai buvo sudaryti nesilaikant šio principo, o taip pat rizikas, kurioms bus taikomos atitinkamos baudos ir delspinigiai. Be to, nei Bendrovė, nei jos dukterinės įmonės nepatvirtino savo kainų nustatymo politikos.

Priklausomybė nuo išorinio finansavimo

Šiuo metu Grupės pinigų įplaukos yra pakankamos finansuoti operacines pinigų išmokas bei mokėti mėnesines banko paskolų grąžinimo įmokas ir palūkanas. Tačiau tolimesnei Grupės veiklos plėtrai reikės ženklių kapitalo indėlių, siekiant finansuoti kapitalo išlaidas. Dėl šios priežasties, nesant tinkamo išorinio finansavimo, gali būti ribojami Grupės augimo planai, ir ji gali atsidurti nepalankioje konkurencinėje padėtyje, lyginant su tinkamai finansuojamomis analogiškomis organizacijomis. Nepavykus gauti išorinio finansavimo, gali prireikti priverstinai parduoti turtą nepalankiomis kainomis, ar netgi paskelbti bankrotą, kas gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupės verslui, veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai bei sunaikinti akcininkų turto vertę.

Grupei kylančios įvairios rizikos dėl ilgą laiką trunkančių nekilnojamo turto plėtros projektų

Grupės pagrindinis verslas yra užtikrinti nuolatinę grąžą iš dabartinio investicinio turto portfelio. Kad tai pasiektų, Grupė turi dirbti su nekilnojamo turto plėtros projektais. Nekilnojamo turto vystymo procesas, pradedant galimo projekto identifikavimu ir baigiant išvystyto turto perleidimu, paprastai trunka kelerius metus. Atitinkamai, Grupės įsigijimo ir plėtros veiklą žymiai veikia esminės įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių rizikos, kurias sąlygoja:
–       besikeičiančios rinkos sąlygos, dėl kurių gali sumažėti galimybės įsigyti pageidaujamą turtą, didesnės, nei tikėtasi, plėtros sąnaudos, žemesni, nei tikėtasi, nuomos įkainiai, ir žemesnės, nei tikėtasi, pardavimo kainos;
–       kitų rinkos dalyvių konkurencija, dėl ko gali sumažėti Grupės galimybės įsigyti pageidaujamą turtą palankiomis sąlygomis, ar iš vis jų nebūti;
–       Grupės nesugebėjimas įsigyti žemės komerciškai priimtinomis sąlygomis, ar parengti detalų planą, įskaitant teisę vykdyti statybas įsigytoje žemėje;
–       biudžeto pereikvojimas ir vėlavimas užbaigti projektą;
–       galimybių Grupei gauti finansavimą palankiomis sąlygomis nebuvimas, ar iš viso jo negavimas individualiems projektams ar tuo pačiu metu vykdant kelių projektų vystymą;
–       nesugebėjimas įvykdyti finansinių sutarčių susitarimų, dėl kurių kreditoriai gali paskubinti paskolų išmokėjimą vadovaudamiesi įsipareigojimų nevykdymo pagal kitas sutartis nuostatomis;
–       juridinės nuosavybės teisės į Grupės įsigytą žemę trūkumai, patvirtinimų ar kitų leidimų, susijusių su Grupės turima žeme, trūkumai;
–       trūkumai įsigyjant ar plėtojant turtą, įskaitant paslėptus statybų darbo trūkumus, kurie gali likti neatskleisti iki tol, kol po daugelio metų Grupė perduos tą turtą eksploatacijai, bei galima aplinkosauginė žala;
–       galimos žymios esamų vyriausybės taisyklių ir reglamentų, fiskalinės ar monetarinės politikos pataisos, ar naujų vyriausybės taisyklių ir reglamentų, fiskalinės ar monetarinės politikos, taikomų Grupės dabar ar ateityje vykdomoms operacijoms, įdiegimas;
–       galimi įsipareigojimai, susiję su įsigyta žeme (įskaitant pvz. įsipareigojimą atlikti tam tikras investicijas ir galima aplinkosauginė žala), turtas ar turtą valdantys subjektai, į kuriuos Grupė gali turėti ribotą atgręžtinio reikalavimo teisę ar iš vis jos neturėti;
–       turto vertintojų naudojamos prielaidos, kurios nėra nekintančios ir yra įtakojamos rinkos sąlygų, skatinančių turto vertės svyravimus.
Nors daugelio šių rizikų Grupė negali kontroliuoti, net koks neigiamas vieno ar kelių pirma išvardintų veiksnių pokytis gali neigiamai įtakoti Grupės verslą, veiklos rezultatus ir finansinę padėtį.

Priklausomybė nuo mažo didelių projektų skaičiaus

Mažas didelių projektų Lietuvos ir Latvijos sostinėse ar šalia jų skaičius iš esmės sudaro visą Grupės plėtros verslą. Koncentracija į didelius projektus gali didinti Grupės rezultatų nepastovumą, stiprinti rizikos, pritraukiant individualius projektus, poveikį. Didesni projektai taip pat gali sąlygoti proporcingai didesnius sąnaudų perviršius, kas gali turėti neigiamos įtakos Grupės veiklos maržai. Geografinė koncentracija į Lietuvos ir Latvijos sostines daro Grupę pažeidžiama įvykus turto rinkos nuosmukiui bet kuriame iš šių miestų.

Vadovybė mano, kad santykinai mažas didžiųjų projektų skaičius ribotame geografinių vietų skaičiuje ir toliau sudarys pagrindinę Grupės verslo dalį numatomoje ateityje. Jeigu Grupė nepasiektų numatytų maržų ir patirtų nuostolius viename ar keliuose šiuose dideliuose projektuose, ar jeigu turto rinkos žymiai pablogėtų Rygoje ar Vilniuje, tai gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką Grupės veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai.

Prognozių netikslumas

Grupės pelningumas iš dalies priklauso nuo jos gebėjimo prognozuoti rinkos kainas, nuomos, su turtu susijusias sąnaudas, numatomą apyvartinio kapitalo poreikį, finansavimo galimybes, turto vertę, kt. Grupė, įsigydama turtą savo plėtros verslui, Grupė iš dalies grindžia pirkimo kainas, kurias ji sutinka mokėti už tą turtą, turto vystymo sąnaudų prognozėmis, turto verte pardavimo metu, būsimais turto rinkos nuomos mokesčiais, finansavimo galimybėmis ar numatomu apyvartiniu kapitalu, kt. jeigu Grupės prognozės yra netikslios, ji gali gauti mažesnį pelną, kas gali neigiamai įtakoti jos veiklos rezultatus ir finansinę padėtį.

Draudimo apsaugos ir konkretaus žalos atlyginimo rezervo nebuvimas

Grupei priklausančiam turtui gali būti padaryta fizinė žala, kurią sukėlė gamtinės nelaimės, gaisras ar kitos priežastys, dėl ko patirti nuostoliai gali būti nepilnai padengti draudimo išmokomis. Grupė įgijo turto draudimo apsaugą, kuri, jos manymu, atitinka standartinę šio sektoriaus praktiką. Draudimo apsauga apima, pavyzdžiui, nuostolius ir įsipareigojimus, patirtus dėl gaisro, įsilaužimo, informacijos paskleidimo, apiplėšimo, vandalizmo, pratekėjimo vamzdžiuose, žaibo, sprogimo, gesinimo sistemos panaudojimo, audros, kt.

Tačiau tik kai kurios Grupės dukterinės bendrovės turi įsigijusios atsakomybės draudimą, numatantį padengti trečioms šalims padarytą žalą. Daug dukterinių bendrovių turi veiklos sutrukdymo draudimą. Tačiau draudimo apsaugai taikomi limitai, apribojimai, ar draudimo apsauga netaikoma atitinkamoms rizikoms (pvz. tam tikroms stichinėms nelaimėms ir terorizmo aktams) dėl daugelio priežasčių (pvz. tokios rizikos yra nedraustinos ar vadovybės manymu draudimo sąnaudos yra pernelyg aukštos, lyginat su rizika).

Net jeigu draudimas yra pakankamas Grupės tiesioginiams nuostoliams padengti, Grupę gali neigiamai paveikti pajamų, generuojamų iš to turto, praradimas. Bet kuris pirma minėtas neigiamas poveikis ar nepakankama draudimo apsauga gali daryti esminį neigiamą poveikį Grupės verslui, veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai. Tai, inter alia, reiškia, kad Grupė galėtų :
–       prarasti kapitalą, investuotą į paveiktą turtą, taip pat numatomas būsimas pajamas iš to turto nuomos ar pardavimo;
–       užsitraukti atsakomybę atlyginti įvykio sukeltą žalą, ir
–       užsitraukti atsakomybę padengti skolą ar įvykdyti kitą finansinį įsipareigojimą, susijusį su tuo turtu.

Be to, reikia turėti omenyje, kad Grupė nekaupia atskirų lėšų ir neatideda rezervų minėtosioms rizikos rūšims.

Rizika, susijusi su nuomos sutartimis

Grupės nuomos sutartis galima padalinti į dvi kategorijas: neatšauktinos fiksuotos trukmės nuomos sutartys, ir atšauktinos nuomos sutartys, sudarytos konkrečiai nenurodytam laikotarpiui. Atšauktinų nuomos ir sub-nuomos sutarčių atveju, nuomininkai, norėdami atšaukti nuomos sutartį, privalo pranešti administratoriui apie tai prieš 3-6 mėnesius ir sumokėti 3–12 mėnesių nuompinigių dydžio baudą. Neatšauktinų nuomos ir sub-nuomos sutarčių atveju nuomininkai privalo sumokėti baudą, lygią nuompinigiams, gautiniems per likusįjį nuomos laikotarpį.

Grupė sieks naudoti abi sutarčių rūšis, priklausomai nuo padėties rinkoje ir atitinkamo turto. Nepaisant to, yra pavojus, kad didelius skaičius nuomos sutarčių, sudarytų konkrečiai nenurodytam laikotarpiui, gali būti nutrauktas per trumpą laikotarpį. Grupė siekia pratęsti fiksuotos trukmės nuomos sutartis lanksčiai bendradarbiaudama su nuomininkais. Tačiau nėra garantijų, kad Grupei tai sėkmingai pavyks. Siekdama užkirsti kelią nuomininkams nutraukti nuomos sutartis, Grupė taip pat gali būti priversta sutikti mažinti nuomos mokesčius. Grupei mokėtinų nuompinigių sumažinimas pagal didelį nuomos sutarčių skaičių ir/ar didelio skaičiaus nuomos sutarčių nutraukimas vienu metu gali turėti esminį neigiamą poveikį Grupės verslui, veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai.

Pasikliovimas Bendrovės turto administratoriumi

2013 m. sausio 2 d. Bendrovė sudarė sutartį su trečiąja šalimi dėl Bendrovės turto portfelio valdymo ir turto administravimo paslaugų. Išsamus pastatų, administruojamų pagal šią sutartį sąrašas, yra pateiktas  4.20 skirsnyje Investavimo apribojimai . Remiantis šia sutartimi, trečia šalis, kaip turto administratorius, įsipareigoja didinti Bendrovės vertę ir išlaikyti aukštą paslaugų, teikiamų pastatų nuomininkams ir darbuotojams, kokybę. Pasikeitus administravimo kainoms rinkoje, su administratoriumi gali būti sudarytos naujos sutartys mažiau palankiomis sąlygomis, kurios gali tiesiogiai įtakoti Bendrovės sąnaudų padidėjimą.

Palūkanų rizika

Kyla rizika, kad greito pasaulio ekonomikos atsigavimo atveju ar padidėjus infliacijai, centriniai bankai didins palūkanas ir dėl to brangs paskolų, susijusių su Bendrovės investicijomis, aptarnavimas, todėl gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė. Siekiant išvengti šios rizikos, Valdymo įmonė sieks, kad Bendrovė gautų daugumą paskolų su fiksuotomis palūkanomis. Jeigu tai atrodytų būtina, Bendrovė apdraus palūkanų riziką sudarydama atitinkamos sandorius.

Be to, palūkanų rizika pagrinde apima paskolas su kintamomis palūkanomis. 2014 m. rugpjūčio 26 d. Bendrovė ir AB Šiaulių Bankas AB sudarė kredito sutartį dėl EUR 15,35 milijono Eur kredito (2016 m. sausio 29 d. kreditas buvo padidintas 4,5 milijonais eurų) su kintamomis palūkanomis – 6 mėnesių EURIBOR ir fiksuota marža. Be to, 2015 m. liepos 15 d. dukterinė bendrovė Dommo Biznesa Parks SIA ir ABLV Bank AS sudarė kredito sutartį, kurios suma 3 milijonai, su kintama palūkanų norma – 3 mėnesių EURIBOR ir fiksuota marža. Augančios palūkanos didina Grupės skolos aptarnavimo sąnaudas, kurios mažina investicijų grąžą. Jeigu bus būtina, Grupė valdys palūkanų riziką sudarydama išvestinių finansinių priemonių sutartis.

Svertų rizika

Svertų rizika susijusi galimu nekilnojamo turto objektų, įsigytu su skolintais pinigais, nuvertėjimu. Kuo didesnis svertas, tuo aukštesnė šios rizikos tikimybė. 2016 m. birželio 30 d. Grupės įsiskolinimų dydis sudarė 42% nuo jos investicinio turto rinkos vertės ( 2015 m. gruodžio 31 d. 47%).

Kredito rizika

Bendrovė yra suteikusi ir gali suteikti paskolas kitoms bendrovės, todėl, pablogėjus šių bendrovių finansinei būklei, yra rizika, kad Bendrovė neatgaus visų jos suteiktų paskolų.

Atskyrimo nuo AB „Invalda INVL“ rizika

2014 m. balandžio 29 d. Bendrovė perėmė 30,9 proc. akcinės bendrovės „Invalda LT“ (dabartinis pavadinimas – akcinė bendrovė „Invalda INVL“) turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų. Jeigu tam tikros akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prievolės atskyrimo vykdymo metu nebuvo žinomos ir dėl to nebuvo paskirstytos visoms po atskyrimo veikiančioms bendrovėms, už jas solidariai atsakys visos po atskyrimo veikiančios bendrovės. Kiekvienos iš šių bendrovių atsakomybę už šią prievolę ribos nuosavo kapitalo, priskirto kiekvienai iš jų pagal atskyrimo sąlygas, dydis. Taigi, egzistuoja rizika, kad nesant paskirstytoms akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prievolėms, už akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prievoles, pagal atskyrimo sąlygas priskirtas Bendrovei, atsakys Bendrovė. Bendrovė neturi duomenų, kad įvykęs akcinės bendrovės „Invalda INVL“ reorganizavimas buvo atliktas netinkamai ir (ar) kad dalis akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prievolių yra nepaskirstyta.

Reorganizacijos rizika

Po Bendrovės reorganizavimo – buvusios motininės bendrovės susijungimo su Bendrove (ankstesnis pavadinimas– AB Invalda nekilnojamojo turto fondas), kuri toliau tęsia veiklą, Bendrovė perėmė visą buvusios motininės bendrovės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus (daugiau informacijos apie reorganizavimą pateikta 4.3 skyriuje Grupės istorija ir plėtra). Po reorganizavimo, Bendrovė prisiėmė atsakomybę už visus be išimties buvusios motininės bendrovės įsipareigojimus.

Likvidumo rizika

Tai yra rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kai tampa sunku parduoti turtą pageidaujamu metu už pageidaujamą kainą. Siekdama suvaldyti šią riziką, Bendrovė nuolatos stebės nekilnojamo turto rinką, iš anksto pasirengs turto pardavimo procesui, ir šiuo būdu sumažins likvidumo riziką. Įsigydami akcijas akcininkai taip pat prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – jeigu kristų Akcijų paklausa ar akcijos būtų išbrauktos iš vertybinių popierių biržų prekybos sąrašo, investitoriams būtų sunku jas parduoti. Pablogėjus Bendrovės finansinei padėčiai, gali sumažėti Akcijų paklausa ar kaina. Likvidumo rizika taip pat apima pinigų srauto sutrikdymo riziką, kuri gali kilti Bendrovei dėl pavėluotų mokėjimų ir/ar visiško piniginių įsipareigojimų nevykdymo nuomininkams tapus nemokiais.

Bendra investicijų rizika

Investicijų į nekilnojamą turtą vertė gali kisti trumpuoju laikotarpiu, priklausomai nuo bendrų ekonominių sąlygų, nekilnojamo turto nuomos ir pirkimo kainų, paklausos ir pasiūlos svyravimų, kt. Investicijos į nekilnojamą turtą turėtų būti vykdomos vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, kad investitorius galėtų išvengti kainų svyravimo trumpuoju laikotarpiu. Investavimas į nekilnojamą turtą yra susijęs su didesne, nei vidutine rizika. Grupės nepasiteisinusios investicijos ar investicijos, atliktos neigiamoje aplinkybių įtakoje (negalėjimas sumokėti kreditoriams), gali daryti reikšmingą poveikį Grupės veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai, ar, blogiausio scenarijaus atveju, nulemti bankroto procedūros inicijavimą.

Investicijų diversifikacijos rizika

Tai yra rizika, kad viena bloga investicija gali daryti didelį poveikį Bendrovės rezultatams. Siekdama sumažinti šią riziką, Bendrovė savo portfelyje turės pakankamą skaičių įvairių nekilnojamo turto objektų ir šiuo būdu išlaikys tinkamą diversifikacijos lygį.

Nuomininkų rizika

Bendrovė sieks išnuomoti nekilnojamo turto objektus kaip galima aukštesnėmis kainomis. Nors šiuo metu nuompinigiai mokami laiku (nuomininkų nepadengti įsipareigojimai šiuo metu yra labai nedideli ir nėra reikšmingi Bendrovės veiklai), yra rizika, kad pasikeitus (pablogėjus)nuomininkų ekonominei padėčiai, nuomininkai nevykdys savo įsipareigojimų – tai turėtų neigiamos įtakos Bendrovės pelno ir pinigų srautams. Dėl laiku nevykdomos didelės įsipareigojimų dalies gali sutrikti Bendrovės įprastinė veikla, gali prireikti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie nevisuomet gali būti prieinami. Nepavykus uždirbti numatytų pajamų iš nuomos ar išlaikyti didelį pastatų užimtumo procentą, gali iškilti sąnaudų, kurių nekompensuoja nuolatiniai nuomininkai, problema. Ši rizika gali pasireikšti ženkliu nuomojamų patalpų pasiūlos padidėjimu ir paklausos sumažėjimu, nuomos kainų kritimu. Nepavykus išnuomoti patalpų už planuojamas kainas ar planuotomis apimtimis, taip pat nuomininkams nutraukus nuomos sutartis, Bendrovės pajamos gali sumažėti, o fiksuotos sąnaudos – likti tokios pačios. Atitinkamai, sumažėtų Bendrovės pelnas.

Finansinių tarpininkų rizika

Bendrovė taip pat patirs riziką laikydama lėšas banko sąskaitose ar investuodama į trumpalaikes finansines priemones. Šiuo metu nebuvo įsigyta trumpalaikių finansinių priemonių, perteklinės lėšos yra laikomos banko sąskaitos ar naudojamos Bendrovės įsipareigojimams padengti.

Bendrovės nemokumo rizika

Tuo atveju, jeigu realizuotųsi viena ar kelios aukščiau nurodytos rizikos, kurios neigiamai paveiktų Bendrovės investicijų vertę ir (ar) likvidumą, tai gali sukelti Bendrovės mokumo problemas, kuomet Bendrovė bus nepajėgi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju akcininkai gali prarasti visas savo lėšas, investuotas į Bendrovę.

Sub-nuomos sutarčių rizika

2007 m. Bendrovė pardavė 5 nekilnojamo turto objektus ir sudarė veiklos nuomos sutartį su pirkėju iki 2017 m. rugpjūčio mėn. Daugiau informacijos apie šią sutartį pateikta 4.6 skyriuje Esminės sutarys. Visas šis turtas yra subnuomojamas trečioms šalims. Dėl šios subnuomos sutarties Bendrovė patiria apie 20,000 eurų nuostolį per mėnesį (būsimos nuomos pajamos iš subnuomojamų patalpų nuomos minus sutartinės nuomos įmokos mokėjimai, nuomojamų patalpų priežiūros bei valdymo išlaidos) už likusiąją sutarties dalį. Ši suma kinta priklausomai nuo sub-nuomos pajamų, turto priežiūros sąnaudų ir mokamų nuompinigių.

Galimas Grupės reputacijos sugadinimas

Grupės gebėjimas pritraukti turto pirkėjus, pritraukti ir išlaikyti nuomininkus, pritraukti reikalingą finansavimą savo plėtros projektams, taip pat išlaikyti darbuotojus jų darbo vietose gali nukentėti, jeigu būtų sugadinta Bendrovės reputacija. Grupės reputacijai įtakos gali turėti, be kitų dalykų, patalpų kokybė ir saugumas, atitiktis įstatymams ir reglamentams. Bet koks Grupės reputacijos pakenkimas dėl, įskaitant, tačiau vien tuo neapsiribojant, minėtų dalykų gali daryti esminį neigiamą poveikį Grupės verslui, veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai.

Priklausomybė nuo IT sistemų

Grupė naudoja daug trečios šalies sukurtų ir naudojamų IT sistemų ir operacijų internetinių sprendimų, įskaitant vidaus apskaitos ir valdymo informacines sistemas, skirtų klientų ir nuomininkų informacijos tvarkymui, projektų braižymui ir specifikacijų rengimui, bendrųjų administracinių funkcijų vykdymui. Trečios šalies IT sistemų gedimai ar žymūs veikimo sutrikimai gali neleisti Bendrovei efektyviai teikti paslaugas. Be to, jeigu būtų pažeistas trečios šalies IT sistemų saugumas ar įvyktų kitoks gedimas, gali iškilti slaptos informacijos nutekėjimo pavojus, sutrikti veikla, kas, savo ruožtu, galėtų pakenkti Bendrovės santykiams su klientais ir tiekėjais, ar turėti kitokį esminį neigiamą poveikį Grupės verslui, veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai.

Bendrovės turto vertinimo rizika

Bendrovės turtas bus vertinamas pagal Įstatuose nustatytas pagrindines taisykles bei Apskaitos politiką. Bendrovės turimo turto vertinimą atliks du turto vertintojai, tačiau toks turto vertinimas yra tik turto vertės nustatymas, kuris automatiškai nereiškia tikslios Bendrovės turimos investicijos realizavimo kainos, kuri priklauso nuo daugelio aplinkybių, pavyzdžiui, ekonominių ir kitų nekontroliuojamų sąlygų. Taigi Bendrovės turimų investicijų realizavimo kaina gali būti didesnė arba mažesnė nei turto vertintojo nustatyta turto vertė.

Konkurencijos rizika

Bendrovė, investuodama į investavimo objektus, konkuruos su kitais investuotojais, įskaitant, bet neapsiribojant, kitomis investicinėmis bendrovėmis ar nekilnojamojo turto investiciniais fondais. Taigi egzistuoja rizika, jog konkurencija su kitais investuotojais reikalaus, kad Bendrovė sudarytų sandorius mažiau palankiomis sąlygomis nei būtų kitais atvejais.

Rizika, susijusi su pareiga išpirkti Bendrovės Akcijas

Teisės aktai numato pareigą, esant tam tikroms aplinkybėms Bendrovei išpirkti savo Akcijas iš to pareikalavusių akcininkų. Atitinkamai jeigu Bendrovei kils pareiga pasiūlyti akcininkams išpirkti savo Akcijas ir tokio išpirkimo pareikalaus akcininkai, turintys reikšmingą Akcijų skaičių, Bendrovė gali būti priversta skubiai realizuoti turimas investicijas, kas gali ženkliai sumažinti Bendrovės gaunamą grąžą iš investicijų realizavimo.

Rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės akcijomis (investicijomis į jas)

Ankstesnės veiklos rizika

Ankstesnė Bendrovės veikla ir jos investicijos nėra patikimas būsimų Bendrovės investicijų veiklos rodiklis.

Grąžos garantijos nebuvimas

Bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų žinoti, kad investicijos į Bendrovę vertė priklauso nuo įprastų rinkos svyravimų ir kitų rizikų, būdingų investuojant į vertybinius popierius. Nėra garantijos, kad Akcijų vertė padidės ir kad bus pasiekti Bendrovės investavimo tikslai. Investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali ir kilti, ir kristi, o investuotojai gali nesusigrąžinti pradinės sumos, investuotos į Bendrovę.

Rinkos rizika

Įsigyjant Akcijas prisiimama rizika patirti nuostolius dėl nepalankių Akcijų kainos pokyčių rinkoje. Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami Bendrovės turto vertės bei pelningumo pokyčiai, bendros akcijų rinkos tendencijos regione ir pasaulyje. Prekyba Akcijomis gali priklausyti nuo maklerių ir analitikų komentarų bei skelbiamų nepriklausomų analizių apie Bendrovę ir jos veiklą. Analitikams pateikus nepalankią nuomonę apie akcijų perspektyvas, tai gali neigiamai paveikti ir Akcijų kainą rinkoje. Neprofesionaliems investuotojams vertinant akcijas patariama kreiptis pagalbos į viešosios apyvartos tarpininkus arba kitus šios srities specialistus.

Chaosas besiformuojančiose rinkose gali pakenkti Akcijų vertei

Finansinis ar kitoks chaosas besiformuojančiose rinkose netolimoje praeityje turėjo neigiamą poveikį pasaulio vertybinių popierių biržų rinkos kainoms bendrovėse, kurios veikia paliestose besivystančiose ekonomikose.  Negali būti garantijos, kad atsinaujinęs nestabilumas  dėl būsimo finansinio chaoso ar kitų veiksnių, kaip pvz., politinių neramumų, gali kilti kitose besiformuojančiose rinkose ar kitaip, neturės neigiamos įtakos Akcijų vertei net jei Lietuvos ekonomika išliks santykinai stabili.

Akcijų rinkos vertei neigiamos įtakos gali turėti būsimi pardavimai ar didelės Akcijų emisijos

Visos Bendrovės akcijos gali būti pateiktos pardavimui be jokių apribojimų ir nėra garantijos ar jos bus parduotos rinkoje, ar ne.

Bendrovė negali numatyti, kokį poveikį tokie būsimi Akcijų pardavimai ar siūlymai, jei tokių būtų, gali turėti Akcijų rinkos vertei. Tačiau tokie sandoriai gali turėti svarbią neigiamą įtaką, net jei ir laikiną,  Akcijų rinkos vertei. Dėl to nėra garantijos, kad Akcijų rinkos vertė nesumažės dėl vėlesnių Akcijų, kurias valdo esantys Bendrovės akcininkai, pardavimo arba naujų Bendrovės Akcijų išleidimo.

Akcijų tinkamumas pardavimui gali sumažėti, o Akcijų rinkos vertė gali svyruoti neproporcingai, kaip reakcija į neigiamus pokyčius, kurie nėra susiję su Bendrovės veiklos rodikliais

Bendrovė negali užtikrinti, kad Akcijų tinkamumas pardavimui pagerės ar išliks pastovus. Akcijos, įtrauktos į reguliuojamų biržų, kaip pvz., Nasdaq, sąrašą, kartkartėmis patyrė ar ateityje patirs kainų svyravimus, kaip reakciją į pokyčius, kurie nėra susiję su konkrečių bendrovių veiklos rodikliais. Akcijų rinkos vertė gali labai svyruoti, priklausomai nuo daugelio veiksnių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti. Šie veiksniai be kitų, apima realius ar numatytus veiklos rezultatų variantus ir Bendrovės ir (arba) dukterinių įmonių ir (arba) jų konkurentų pelną, vertybinių popierių analitikų finansinių įvertinimų pokyčius, rinkos sąlygas pramonėje ir bendroje vertybinių popierių rinkos padėtyje, vyriausybės teisės aktus ir reglamentus, o taip pat bendras ekonomines ir bendras rinkos sąlygas, kaip pvz., nuosmukį. Šie ir kiti veiksniai gali priversti rinkos vertę ir Akcijų poreikį iš esmės svyruoti ir bet koks toks pokyčių procesas, jei nepalankus, gali turėti neigiamą poveikį  Akcijų rinkos vertei, kuri gali sumažėti neproporcingai Bendrovės ir (arba) dukterinių įmonių veiklos rezultatams. Akcijų rinkos vertė gali svyruoti dėl kitų Bendrovės Akcijų emisijos, Bendrovės esamų akcininkų Akcijų pardavimo, Akcijų pardavimo likvidumo ir kapitalo sumažėjimo arba Bendrovės Akcijų pirkimo, o taip pat investuotojų suvokimo.

Dividendų mokėjimo rizika

Egzistuoja rizika, kad Bendrovė nemokės dividendų. Sprendimas mokėti dividendus priklausys nuo veiklos pelningumo, pinigų srautų, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos ir kitų aplinkybių.

Emitento Akcijų likvidumas nėra garantuojamas

Gali būti, kad jei investuotojas nori skubiai parduoti Emitento vertybinius popierius (ypač didelę jų dalį), jų poreikis biržoje nebus pakankamas. Dėl to akcijų pardavimas gali užtrukti ilgiau ar investuotojas gali būti priverstas parduoti akcijas žemesne kaina. Analogiškos pasekmės gali iškilti pašalinus Bendrovės akcijas iš Nasdaq antrino sąrašo. Be to, jei Bendrovės  finansinė padėtis pablogės, Bendrovės akcijų poreikis ir tuo pačiu jų kaina gali sumažėti.

Interesų konfliktų rizika

Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir Bendrovės ar Akcininkų interesai skirsis arba skirsis atskirų Akcininkų interesai, t. y. atsiras interesų konfliktas. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai. Valdymo įmonės darbuotojai privalo nedelsdami, vos tik tokia informacija jiems tapo žinoma, pranešti investiciniam komitetui apie potencialų ar esamą interesų konfliktą. Investicinis komitetas, pritardamas investiciniams sprendimas, atsižvelgia į jiems pateiktą informaciją apie potencialius ar esamus interesų konfliktus. Investicinis komitetas apie jam žinomus interesų konfliktus nedelsdamas informuoja Valdymo įmonės vadovą ir valdybą. Vadovaujantis kolektyvinio investavimo subjektų veiklos organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, Valdymo įmonė yra įgyvendinusi tinkamas interesų konfliktų vengimo priemones, kurios leidžia interesų konfliktų rizikos ir interesų konfliktų valdymo veiklą vykdyti nepriklausomai, siekiant išvengti/sumažinti interesų konfliktų riziką ar tinkamai suvaldyti iškilusį interesų konfliktą.

Pagrindinių akcininkų rizika

Daugumą akcijų (apie 80%) ir jų suteikiamų balsų turi keli pagrindiniai akcininkai, valdantys AB Invalda INVL ir Valdymo įmonę, todėl jie gali daryti esminį poveikį Bendrovei. Nėra garantijų, kad šių akcininkų pozicija visuomet sutaps su Valdymo įmonės ar mažumos akcininkų nuomone ir interesais. Daugiau informacijos apie pagrindinius Bendrovės akcininkus skaitykite 4.12 skyriuje Pagrindiniai akcininkai.

Rizika, susijusi su teiginiais būsimuoju laiku

Teiginiai būsimuoju laiku grindžiami vertinimu, nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai darysiančių įtaką Bendrovės veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus Bendrovės veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Bendrovė negali užtikrinti, kad teiginiai būsimuoju laiku teisingai ir išsamiai atitiks būsimuosius įvykius bei aplinkybes. Bendrovė, Valdymo įmonė ir jos darbuotojai neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti teiginių būsimuoju laiku, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus ir Bendrovės Įstatus.

Įstatymų bei reguliavimo pokyčių rizika

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos ar valstybių, kuriose investuojamas Bendrovės turtas, teisės aktams, teisės aktų pokyčiai gali neigiamai paveikti Bendrovės investicijų apsaugą, jų pelningumą bei vertę arba teisės aktų pokyčiai gali kitaip neigiamai paveikti Bendrovės teises ir interesus. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė investuos tik į turtą, kuris yra ES valstybėse.

Rizika, susijusi su Bendrovės galima atsakomybe

Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai ir Bendrovės bendram veiklos rezultatui neigiamą įtaką gali daryti reikalavimai ir ieškiniai dėl neatskleistų ar nenustatytų įsipareigojimų ir (ar) pažeidimų, susijusių su Bendrovės įsigytomis investicijomis, todėl gali kilti Bendrovės atsakomybė už tokius įsipareigojimus ir (ar) pažeidimus ir dėl to Bendrovės investicijų vertė ir tuo pačiu Akcijų kaina gali reikšmingai sumažėti.

Rizika, susijusi su Bendrovės veiklos teisinio reglamentavimo neapibrėžtumu

Lietuvos Respublikos teisės aktai aiškiai nereglamentuoja uždaro tipo investicinių bendrovių veiklos, todėl kyla rizika, kad prieš Bendrovę ir/ar Valdymo įmonę gali būti imtasi teisinių veiksmų, įskaitant, tačiau vien tuo neapsiribojant, gali būti užginčytas uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimas, Valdymo įmonės įgaliojimai valdyti Bendrovę, taikomas priverstinis išieškojimas iš Bendrovės turto siekiant įvykdyti įsipareigojimus akcininkų kreditoriams ir/ar Valdymo įmonei, ar gali būti reikalaujama, kad akcininkai ir/ar Valdymo įmonė įvykdytų Bendrovės neįvykdytus įsipareigojimus.

Mokesčių rizika

Lietuvos mokesčių teisės aktai, kurie buvo išleisti ar įsigaliojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, gali būti aiškinami įvairiai. Dėl to mokesčių pozicijos, kurias priėmė vadovybė ir formali dokumentacija, patvirtinanti mokesčių poziciją, gali būti sėkmingai  nuginčijamos atitinkamų valdžios įstaigų. Valdžios įstaigos gali peržiūrėti mokestinius laikotarpius, kalbant apie penkerių kalendorinių metų mokesčius iki peržiūrėtų metų. Vadovybė nežino jokių aplinkybių, kurios galėtų būti reikšmingų mokesčių priskaičiavimo ir baudų priežastimi ateityje, kas nebuvo pateikta šiose finansinėse ataskaitose. Neaiškias Bendrovės ir dukterinių įmonių mokesčių pozicijas kiekvienų ataskaitinių laikotarpių pabaigoje vadovybė peržiūrės iš naujo. Įsipareigojimai yra įrašomi pajamų mokesčių pozicijose, kurias nustato vadovybė ir tikėtina, kad nesąlygos papildomų mokesčių, kurie taikomi, jei padėtis vėliau užginčys mokesčių įstaigos. Vertinimas remiasi mokesčių įstatymo, kuris buvo priimtas ar iš esmės priimtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, aiškinimu ir žinomo teismo ar kito sprendimo tokiais klausimais. Įsipareigojimai dėl nuobaudų, palūkanų ir mokesčių, išskyrus pajamas, yra pripažįstamos remiantis vadovybės geriausiais išlaidų įvertinimais, reikalingais padengti savo įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms, politinei situacijai ar dėl kitų priežasčių, atsiras nauji Akcininkams, Bendrovei ar Operacinėms įmonėms taikomi mokesčiai arba padidės esamų mokesčių dydžiai, todėl gali sumažėti Akcijų kaina, likvidumas ir (ar) patrauklumas arba gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė.

Apmokestinimo ir teisinė rizika

Pasikeitus teisiniams aktams, susijusiems su kapitalo vertybiniais popieriais ar nacionaline apmokestinimo politika, gali pasikeisti Akcijų patrauklumas. Dėl šios priežasties Akcijų kaina ir/ar likvidumas gali sumažėti.

Emitentas nepilnai atitinka „Nasdaq“ bendrovių valdymo kodeksą

Emitentas nepilnai atitinka „Nasdaq“ benrovių valdymo kodeksą: jis neturi suformavęs Skyrimo ir atlyginimo komiteto, nėra padaryta viešų pareiškimų dėl Bendrovės atlyginimo politikos ir t.t. (išsami informacija apie jos atitiktį Kodeksui yra pateikta Bendrovės 2015 metų metinės ataskaitos 2 priede).