INVL Logo

Emisijos duomenys

ISIN kodas LT0000127151
LEI kodas 529900GSTEOHKA0R1M59
Trumpinys INR1L
Birža AB Nasdaq Vilnius, XLIT
Sąrašas Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas
Įstatinis kapitalas (EUR) 11 689 050,30
Nominali vertė 1,45 EUR
Akcijų kiekis (vnt.) 8 061 414
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis (vnt.) 8 061 414
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.) 8 061 414