INVL Logo

Finansinė informacija ir ataskaitos

Ataskaitos

Tarpinė informacija Metinė informacija
3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn.
2024 RP
2023 RP TR RP KISA RP MAI MAI (pdf) AA RP KISA
2022 RP TR RP KISA RP MAI MAI (pdf) AA RP KISA
2021 RP TR RP KISA RP MAI MAI(pdf) AA RP KISA
2020 RP FA TP RP AAP KISA RP MAI RP   AA  AKA KISA
2019 RP FA TP RP AAP KISA RP MAI AAP RP AKA KISA
2018 RP FA AAP FA TP RP AAP KISA FA RP AAP FA RP AAP MAI AAP RP AKA KISA
2017 RP FA TP
RP AAP
KISA
RP MAI AAP KISA AKA RP
2016 RP FA TP
RP AAP
RP RP MAI AAP AKA KISA
2015 FA  RP
AAP
FA  TP
RP  AAP
FA  RP
AAP
RP MAI AAP
2014  – TR  RP  AAP FA  RP
AAP
FA  RP (EUR)
RP (LTL)  AAP
MAI  AAP

TR – tarpinis rezultatas (kartu su finansinėmis ataskaitomis, tarpiniu pranešimu bei atsakingu asmenų patvirtinimu)
FA – finansinės ataskaitos
AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas
TP – tarpinis pranešimas
MAI – metinė audituota informacija (nuo 2020 m. kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu). Nuo 2021 m. metinė informacija yra skelbiama Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateiktas zip failas kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji bus tvirtinama eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija (be auditorių išvados) papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.

RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas
KISA – kolektyvinio investavimo subjekto ataskaita
AKA – audito komiteto ataskaita (nuo 2016 m.)
AA – atlygio ataskaita (nuo 2020 m.)

 

Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai

Pagrindiniai grupės duomenys, mln. EUR (jei nenurodyta kitaip)

2021 2022 2023
Nuomotinas plotas, m2 24 200  22 850  25 800
Nekilnojamojo turto vertė 29,62 36,43 42,06
Turtas 33,03 39,02 44,56
Nuosavas kapitalas 20,29 23,54 23,52
Paskolos iš kredito įstaigų 9,14 12,82 18,64
Kiti įsipareigojimai 3,6 2,66 2,4
Vienai akcijai tenkantis nuosavas kapitalas, EUR* 2,52 2,92 2,92

Grupės veiklos rezultatai, mln. EUR (jei nenurodyta kitaip)

2021 2022 2023
Pajamos 2,73 3,41 3,63
Grynosios nuomos pajamos iš nuosavų objektų 1,69 1,92 2,22
Grynasis pelnas 3,40 4,22 0,7
Grynasis pelnas akcijai, EUR* 0,37 0,52 0,09

* Perskaičiuota akcijos nominaliai vertei esant EUR 1,45.

Grynųjų aktyvų vertė

Data Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR Grynųjų aktyvų vertė, EUR Perskaičiuota akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR* Paskirti dividendai akcijai, EUR*
2016 11 30** 0,4203 27 633 382 2,1014  
2016 12 31 0,4726 31 072 202 2,3629  
2017 03 31 0,4781 31 431 866 2,3903  
2017 06 30 0,4838 31 811 344 2,4191 0,06
2017 09 30 0,4924 32 374 388 2,4619  
2017 12 31 0,5150 33 860 074 2,5749  
2018 03 31 2,4984 32 853 366 2,4984 0,13
2018 06 30 2,5900 34 058 027 2,5900  
2018 09 30 2,6147 34 382 903 2,6147  
2018 12 31 2,6859 35 319 397 2,6859  
2019 03 31 2,7033 35 548 100 2,7033  
2019 06 30 2,6850 35 307 971 2,6850 0,13
2019 09 30 2,7185 35 748 715 2,7185  
2019 12 31 3,3479 44 024 833 3,3479  
2020 03 31 3,3786 44 428 162 3,3786  
2020 04 30*** 1,8526 24 361 588 1,8526 1,55
2020 06 30 1,8678 24 561 436 1,8678  
2020 09 30 2,2270 23 602 043 2,2270  
2020 11 30****! 2,2103 (patikslinta: 2,2043) 28 843 807 (patikslinta: 28 765 348) 2,2103 (patikslinta: 2,2043)  
2020 12 31 ! 2,2124 (patikslinta: 2,2095) 28 870 287 (patikslinta: 28 832 682) 2,2124 (patikslinta: 2,2095)  
2021 03 31 2,2295 17 972 963 2,2295  
2021 06 30 2,1874 17 633 254 2,1874  0,12
2021 09 30 2,2362 18 027 324 2,2362  
2021 12 31 2,5164 20 285 578 2,5164  
2022 03 31 2,5229 20 337 844 2,5229  
2022 06 30 2,6294 21 196 770 2,6294 0,12
2022 09 30 2,6565 21 415 199 2,6565  
2022 12 31 2,9203 23 542 037 2,9203  
2023 03 31 2,9454 23 744 205 2,9454  
2023 06 30 2,8642 23 089 203 2,8642 0,09
2023 09 30 2,8873 23 275 355 2,8873  
2023 12 31 2,9169 23 514 460 2,9169  
2024 03 31 2,944 23 732 663 2,944  

*Grynųjų aktyvų vertė akcijai bei paskirti dividendai perskaičiuoti, akcijos nominaliai vertei esant EUR 1,45.
** Pirmoji akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė – EUR 0,4203.
*** Vadovaujantis 2020 m. balandžio 9 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl Bendrovės savų akcijų išpirkimo dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo, 2020 m. birželio 25 d. skelbiama Bendrovės 2020 m. balandžio 30 d. grynųjų aktyvų vertė, pagal kurią bus išperkamos Bendrovės akcijos iš to pageidaujančių Susirinkime dėl esminių Bendrovės dokumentų pakeitimų nebalsavusių Bendrovės akcininkų.
**** Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. Bendrovės skelbimu dėl Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, kuris įvyko 2021 m. sausio 14 d., Bendrovės akcininkams priėmus sprendimus numatytus susirinkimo darbotvarkėje, vyks Bendrovės akcijų išpirkimo procesas dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo. 2020 m. gruodžio 30 d. skelbiama 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertė, pagal kurią bus išperkamos Bendrovės akcijos iš to pageidaujančių ir susirinkime už esminius Bendrovės dokumentų pakeitimus nebalsavusių Bendrovės akcininkų.
! Bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“, vykdydama įprastines veiklos kontrolės priemones, nustatė, kad nustatant Bendrovės grynųjų aktyvų vertę 2020 m. lapkričio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. įvyko klaida. Atsižvelgiant į tai, pateikiamos patikslintos Bendrovės grynųjų aktyvų vertės: (i) Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, 2020 m. lapkričio 30 d. buvo 28 765 348 eurų arba 2,2043 euro akcijai. Skirtumas nuo anksčiau skelbtos grynųjų aktyvų vertės – 0,27 proc. (ii) Bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 28 832 682 eurų arba 2,2095 euro akcijai. Skirtumas nuo anksčiau skelbtos grynųjų aktyvų vertės – 0,13 proc. Šis Bendrovės grynųjų aktyvų vertės neatitikimas neigiamų pasekmių Bendrovės akcininkams nesukėlė. Nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. kovo 25 d. vykęs Bendrovės akcijų išpirkimas, buvo vykdomas pagal 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertę, kurį buvo didesnė 0,27 proc. nei aukščiau nurodyta patikslinta Bendrovės 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertė. Skirtumas tarp nekorektiškos ir vykusio akcijų išpirkimo metu taikytos grynųjų aktyvų vertės Bendrovei bus kompensuojamas Bendrovės Valdymo įmonė.

Akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės pokytis

Data Nuo veiklos pradžios Per ketvirtį Nuo veiklos pradžios įvertinus dividendus
2016 12 31 12,44% 12,44% 12,44%
2017 03 31 13,75% 1,16% 13,75%
2017 06 30 15,11% 1,19% 17,97%
2017 09 30 17,15% 1,78% 20,01%
2017 12 31 22,53% 4,59% 25,39%
2018 03 31 18,89% -2,97% 27,93%
2018 06 30 23,25% 3,67% 32,29%
2018 09 30 24,43% 0,95% 33,47%
2018 12 31 27,81% 2,72% 36,86%
2019 03 31 28,64% 0,65% 37,68%
2019 06 30 27,77% -0,68% 43,00%
2019 09 30 29,37%  1,25% 44,59%
2019 12 31 59,32% 23,15% 74,55%
2020 03 31 60,78% 0,92% 76,01%
2020 04 30*** -11,84% -45,17% 77,15%
2020 06 30 -11,12% -44,72% 77,87%
2020 09 30 5,98% 19,23% 94,97%
2020 11 30****! 5,18% (patikslinta: 4,90%) -0,75% (patikslinta: -1,02%) 94,17% (patikslinta: 93,89%)
2020 12 31 ! 5,28% (patikslinta: 5,14%) -0,66% (patikslinta: -0,79%) 94,27% (patikslinta: 94,13%)
2021 03 31 6,10% 0,91% 95,08%
2021 06 30 4,09% -1,89% 98,79%
2021 09 30 6,41% 2,23% 101,11%
2021 12 31 19,75% 12,53% 114,45%
2022 03 31 20,06% 0,26% 114,76%
2022 06 30 25,13% 4,22% 125,54%
2022 09 30 26,42% 1,03% 126,82%
2022 12 31 38,97% 9,93% 139,38%
2023 03 31 40,16% 0,86% 140,57%
2023 06 30 36,30% -2,76% 140,99%
2023 09 30 37,40% 0,81% 142,09%
2023 12 31 38,81% 1,03% 143,50%
2024 03 31 40,10% 0,93% 144,79%

Informacija apie bendrovės grynųjų aktyvų vertę atnaujinama kas ketvirtį: pirmojo ir trečiojo ketvirčio duomenys pateikiami per mėnesį nuo laikotarpio pabaigos, pusmečio – per du mėnesius, o metų – per keturis mėnesius nuo laikotarpio pabaigos.

Veiklos rodiklių formulės

Remiantis „Alternatyvių veiklos rodiklių“ gairėmis, 2015 m. parengtomis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir įsigaliojusiomis 2016 m. liepos 3 d., pateikiame bendrovės naudojamų veiklos ir finansinių rodiklių apibrėžimus bei formules (apačioje).

Bendrovės pateikiamais veiklos ir finansiniais rodikliais vertinama buvusi ar būsima Bendrovės finansinė būklė, finansinė padėtis. Minėtų rodiklių pagalba Bendrovės investuotojas gali gauti papildomos informacijos, padėsiančios geriau suprasti Bendrovės finansinę padėtį bei veiklos strategiją.

 • Dividendų pajamingumas – už praėjusius ataskaitinius metus paskirtų dividendų suma akcijai, padalinta iš akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Dividendų pajamingumas = Paskirtų už praėjusius ataskaitinius metus dividendų akcijai dydis/Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                 

Dividendų pajamingumas ypač svarbus investuotojams siekiantiems stabilių pajamų iš savo investicijų. Kuo aukštenis dividendų pajamingumas, tuo didesnės išmokos investuotojas gali tikėtis lyginant su akcijos kaina.

 • Buhalterinė akcijos vertė – Grupės nuosavo kapitalo dydis padalintas iš Bendrovės akcijų skaičiaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų.

Buhalterinė akcijos vertė = Grupės nuosavo kapitalo dydis/ Akcijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų                        

Buhalterinė akcijos vertė parodo likutinę vertę akcininkui likvidavus visą turtą ir padengus visus įsipareigojimus.

 • Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) – akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir buhalterinės akcijos vertės santykis.

Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) = Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje/Buhalterinė akcijos vertė

Kainos ir buhalterinės vertės santykis lygina akcijos rinkos kainą ir buhalterinę vertę. Tai parodo, kokiu santykiu įmonės vertinimas yra padengtas akcininkams tenkančiu nuosavu kapitalu.

 • Dividendai/ grynasis pelnas – einamaisiais metais paskirtų dividendų už praėjusius ataskaitinius metus santykis su einamųjų metų Bendrovės grynuoju pelnu.

Dividendai/grynasis pelnas = Einamaisiais metais paskirti dividendai už praėjusius ataskaitinius metus/Einamųjų metų Bendrovės grynasis pelnas

Rodiklis parodo santykį tarp įmonės grynojo pelno ir išmokėtų dividendų. Tai procentinė išraiška pelno išmokėto dividendų forma.

 • Nuosavybės grąža (ROE) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio nuosavo kapitalo santykis, išreikštas procentais.

Nuosavybės grąža (ROE) (išraiška procentais) = Ataskaitinio laikotarpio pelnas/Vidutinis nuosavas kapitalas 

Nuosavybės grąža neįtraukia vardiklyje skolos ir lygina grynąjį pelną su nuosavu kapitalu. Rodiklis matuoja grąžą, tenkančią akcininkų investicijai.

 • Vidutinis nuosavas kapitalas – nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.

Vidutinis nuosavas kapitalas = (nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžioje + nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / 2 

 • Turto grąža (ROA) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio turto santykis, išreikštas procentais.

Turto grąža (ROA) (išraiška procentais) = Ataskaitinio laikotarpio pelnas/Vidutinis turtas

Turto grąža – rodo bendrovės pelningumą tenkantį bendrovės turtui. ROA parodo kaip efektyviai bendrovė išnaudoja savo turtą pelnui uždirbti.

 • Vidutinis turtas – turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.

Vidutinis turtas = (turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / 2 

 • Skolos koeficientas – tai yra visų įsipareigojimų ir viso turto santykis.

Skolos koeficientas = Visi įsipareigojimai/Visas turtas.

Skolos koeficientas yra finansinis rodiklis, lyginantis įmonės skolas su jos visu turtu. Šis koeficientas parodo, kokia įmonės turto dalis yra finansuota iš skolintų lėšų.

 • Skolos – nuosavybės koeficientas – visų įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis.

Skolos – nuosavybės koeficientas = Visi įsipareigojimai/Nuosavas kapitalas

Skolos – nuosavybės koeficientas yra apskaičiuojamas padalinant įmonės turimas skolas iš nuosavo kapitalo. Šis rodiklis yra naudojamas vertinant įmonės turimų skolų įtaką.

 • Sverto rodiklis yra skaičiuojamas grynąją skolą dalinant iš grynosios skolos ir nuosavybės sumos. Grynoji skola apskaičiuojama kaip gautų paskolų/išleistų obligacijų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų skirtumas.

Sverto rodiklis = Grynoji skola/Grynoji skola + nuosavas kapitalas

Sverto rodiklis yra grynosios skolos ir nuosavo kapitalo santykis. Mažesnis sverto rodiklis reiškia didesnį įmonės finansinį stabilumą, tačiau įmonės naudojamas svertas leidžia daugiau uždirbti įmonės akcininkams.

 • Bendrasis likvidumo koeficientas – trumpalaikio turto, įskaitant turtą, klasifikuojamą kaip laikomą galimam pardavimui, ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.

Bendrasis likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas (įskaitant turtą, klasifikuojamą kaip laikomą galimam pardavimui)/ Trumpalaikis įsipareigojimas.

Bendras likvidumo koeficientas yra rodiklis naudojamas nustatyti skolininkų gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus be išorinio kapitalo pritraukimo.

 • Skubaus likvidumo koeficientas – tai trumpalaikio turto (atėmus atsargas, išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpio sąnaudas bei trumpalaikes suteiktas paskolas) ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.

Skubaus likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas (atėjus atsargas, išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas bei trumpalaikes suteiktas paskolas)/ Trumpalaikis įsipareigojimas

Skubaus likvidumo koeficientas – finansinį įmonės likvidumą matuojantis rodiklis, kuris lygina įmonės likvidžiausią turtą su trumpalaikiais įsipareigojimais. 

 • Normalizuotas veiklos pelnas – tai veiklos pelnas atėmus iš jo palūkanų pajamas, investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną (nuostolius) ir kitas pajamas ir pridėjus atidėjinio sėkmės mokesčiui perskaičiavimą.                                           

Normalizuotas veiklos pelnas =  Veiklos pelnas – palūkanų pajamos – investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną (nuostolius) ir kitos pajamos + atidėjinio sėkmės mokesčio perskaičiavimas

Normalizuotas veiklos pelnas yra finansinis įmonės rodiklis, kuris parodo veiklos rezultatą be įmonei vienkartinių arba nebūdingų sandorių.                           

 • Normalizuoto veiklos pelno marža – normalizuoto veiklos pelno ir pardavimo pajamų santykis, išreikštas procentais.

Normalizuoto veiklos pelno marža (išraiška procentais) = Normalizuotas veiklos pelnas/Pardavimo pajamos.

Normalizuoto veiklos pelno marža yra įmonės pelno marža be įmonei vienkartinių arba nebūdingų sandorių.

 • Pelno iki apmokestinimo pelningumas – pelno iki apmokestinimo ir pardavimo pajamų santykis, išreikštas procentais.

Pelno iki apmokestinimo pelningumas (išraiška procentais) = Pelnas iki apmokestinimo/Pardavimai 

Pelno iki apmokestinimo pelningumas – tai rodiklis parodantis santykį tarp pelno iki apmokestinimo ir pardavimų. Kuo aukštesnis rodiklis – tuo pelningesnė įmonė.

 • Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) – akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padalinta iš grynojo pelno, tenkančio vienai akcijai (EPS).

Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) = Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje/Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS)

Skaičiojant kainos ir pelno vienai akcijai santykį (P/E) reikia dalinti akcijos kainą iš pelno tenkančio vienai akcijai. Rodiklis naudojamas palyginti bendrovę su jos pačios istoriniais rodikliais arba lyginti rinkas vienas su kitomis arba per tam tikrą laiko periodą.

 • Paskolos santykis su investiciniu turtu – gautų paskolų ir investicinio turto santykis.

Paskolos santykis su investiciniu turtu = Gautos paskolos/Investicinis turtas

Paskolos santykio su investiciniu turtu rodiklis parodo kokiu santykiu yra finansuojamas investicinis turtas iš skolintų lėšų.

 • Palūkanų padengimo rodiklis – normalizuoto veiklos pelno ir  paskolų palūkanų sąnaudų santykis. Paskolų palūkanų sąnaudos lygios iš bankų gautų paskolų palūkanų sąnaudų  ir iš trečiųjų asmenų  gautų paskolų/išleistų obligacijų palūkanų sąnaudų sumai.   

Palūkanų padengimo rodiklis = Normalizuotas veiklos pelnas/Paskolų palūkanų sąnaudos*

*Paskolų palūkanų sąnaudos = Iš bankų gautų paskolų palūkanų sąnaudos  + iš trečiųjų asmenų  gautų paskolų/išleistų obligacijų palūkanų sąnaudos

Palūkanų padengimo rodiklis parodo kaip įmonė gali aptarnauti savo paskolų palūkanas.

 • Banko paskolų aptarnavimo padengimo rodiklis – normalizuoto veiklos pelno ir banko paskolų aptarnavimo išlaidų santykis. Banko paskolų aptarnavimo išlaidos – tai per ataskaitinį laikotarpį sumokėtos palūkanos, įsipareigojimo mokesčiai pagal paskolų sutartis bei paskolų grąžinimo įmokos.

Banko paskolų aptarnavimo padengimo rodiklis = Normalizuotas veiklos pelnas/Banko paskolų aptarnavimo išlaidos*

*Banko paskolų aptarnavimo išlaidos – tai per ataskaitinį laikotarpį sumokėtos palūkanos, įsipareigojimo mokesčiai pagal paskolų sutartis bei paskolų grąžinimo įmokos.

Banko paskolų aptarnavimo padengimo rodiklis parodo kaip įmonė gali aptarnauti savo turimas paskolas.

 • Grynosios nuomos pajamos yra skaičiuojamos iš pajamų atimant patalpų nuomos sąnaudas (išskyrus atidėjinius nuostolingai sutarčiai), komunalinių paslaugų sąnaudas, patalpų priežiūros ir remonto sąnaudas, turto administravimo ir tarpininkavimo sąnaudas, turto mokesčių ir draudimo sąnaudas.

Grynosios nuomos pajamos = Pajamos – Patalpų nuomos sąnaudos (išskyrus atidėjinius nuostolingai sutarčiai) – Komunalinių paslaugų sąnaudos – Patalpų priežiūros ir remonto sąnaudos – Turto administravimo ir tarpininkavimo sąnaudos – Turto mokesčiai – Draudimo sąnaudos

Grynosios nuomos  pajamos yra naudojamos analizuojant nekilnojamojo turto objektų pelningumą. Jos yra lygios visoms pajamos iš to objekto minusuojant tiesiogines išlaidas, susijusiąs su tuo objektu.

 • Grynasis pelningumas – grynojo  pelno ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.

Grynasis pelningumas (išraiška procentais) = Grynasis pelnas/Pardavimai

Grynasis pelningumas procentine išraiška parodo grynąjį pelną tenkantį pardavimams. Taip pat iš rodiklio galima spręsti kokiu santykių pardavimo pajamos virsta pelnu.