„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2021 m. balandžio 29 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su INVL Baltic Real Estate konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu

1.1. Akcininkai supažindinami su INVL Baltic Real Estate konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie INVL Baltic Real Estate finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą

2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie INVL Baltic Real Estate finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Dėl pritarimo INVL Baltic Real Estate atlygio ataskaitai, kaip INVL Baltic Real Estate 2020 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai

3.1. Pritarti INVL Baltic Real Estate atlygio ataskaitai, kaip INVL Baltic Real Estate 2020 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.

4. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

5. Sprendimo priėmimas dėl INVL Baltic Real Estate pelno paskirstymo

5.1. INVL Baltic Real Estate pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 1
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 5 516
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)  
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje  
Pervedimai iš rezervų  
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso  5 517
Pelno paskirstymas: -5 517
- į įstatymo numatytus rezervus -276
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti* -4 274
- į kitus rezervus  
- dividendai** -967
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai  
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje  0

*formuojamas rezervas savoms akcijoms įsigyti
** skiriama 0,12 EUR vienai akcijai

6. Supažindinimas su INVL Baltic Real Estate Valdymo įmonės kompetencija tvirtinti INVL Baltic Real Estate atlygio politiką

6.1. Akcininkai supažindinami, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 15 straipsniu, INVL Baltic Real Estate yra taikoma Valdymo įmonės parengta sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politika ir jos tvirtinimas yra priskiriamas INVL Baltic Real Estate Valdymo įmonės kompetencijai.

6.2. Atsižvelgiant į Bendrovės konsultacijas su priežiūros institucija, informuojame, kad ateityje Valdymo įmonė tvirtins sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos pakeitimus be atskiro INVL Baltic Real Estate visuotinio akcinių susirinkimo pritarimo (sprendimo) bei skelbs galiojančią Valdymo įmonės sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos redakciją Bendrovės internetiniame puslapyje.

6.3. 2020 m. gruodžio 21 d. Valdymo įmonė patvirtino sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos nauja redakcija, kuri taikoma Bendrovei (pridedama).

6.4. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

7. Dėl INVL Baltic Real Estate įstatinio kapitalo mažinimo

7.1. Siekiant anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus INVL Baltic Real Estate įsigytas 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 19 067 500 eurų iki 11 689 050,30 eurų. Įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 5 088 586 vnt. paprastąsias vardines 1,45 eurų nominalios vertės INVL Baltic Real Estate išleistas akcijas, kurias yra įgijusi pati Bendrovė.

8. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo

8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti INVL Baltic Real Estate akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

1) akcijų įsigijimo tikslas –sumažinti Bendrovės akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės grynųjų aktyvų vertę bei suteikti galimybes Bendrovės akcininkams parduoti savo akcijas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra INVL Baltic Real Estate priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį INVL Baltic Real Estate gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,45 euro;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – INVL Baltic Real Estate įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba Valdymo įmonės valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi paskutinei grynųjų aktyvų vertei, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų;

6) Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl INVL Baltic Real Estate savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

9.    Dėl INVL Baltic Real Estate stebėtojų tarybos sudarymo ir stebėtojų tarybos narių išrinkimo

9.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, sudaryti INVL Baltic Real Estate kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą ir jos narius 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1)  Raimondą Rajecką (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

2)  Audrių Matikiūną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

3)  Eglę Surplienę (nepriklausomą narę) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

9.2. Stebėtojų tarybos nariai galės pradėti eiti savo pareigas tik po to, kai (i) Lietuvos bankas pritars jų kandidatūroms, (ii) pakeisti Bendrovės įstatai bus įregistruoti VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registrų centre ir (iii) jų pakeitimams pritars Lietuvos bankas.

9.3. Įgalioti INVL Baltic Real Estate Valdymo įmonę pasirašyti, pateikti ir atsiimti visus ir bet kokius dokumentus bei atlikti visus reikalingus veiksmus susijusius su šiuo sprendimu.

10. Dėl INVL Baltic Real Estate stebėtojų tarybos atlygio politikos tvirtinimo

10.1. Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 37(3) straipsnį, patvirtinti INVL Baltic Real Estate Stebėtojų tarybos atlygio politiką.

10.2. Pažymėtina, kad INVL Baltic Real Estate taip pat lieka galioti ir bus taikoma Valdymo įmonės valdybos patvirtinta sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politika.

11. Dėl INVL Baltic Real Estate stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atlygio nustatymo

11.1. Nustatyti išrinktam nepriklausomam INVL Baltic Real Estate  stebėtojų tarybos nariui 145 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą INVL Baltic Real Estate stebėtojų taryboje.

12.   Dėl INVL Baltic Real Estate įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens pasirašyti naują įstatų redakciją paskyrimo

12.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus 7 ir 9 darbotvarkės klausimais, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).

12.2. Įgalioti Vytautą Bakšinską (su teise perįgalioti), pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

13.   Dėl INVL Baltic Real Estate sandorių su susijusiomis šalimis politikos naujos redakcijos tvirtinimo

13.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą 9 darbotvarkės klausimu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 1 punkto 3 dalimi, patvirtinti sandorių su susijusiomis šalimis politikos naują redakciją.

14.   Dėl INVL Baltic Real Estate audito komiteto narių išrinkimo

14.1. Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. baigiasi INVL Baltic Real Estate audito komiteto narių kadencija, į INVL Baltic Real Estate audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

15.   Susipažindinimas su INVL Baltic Real Estate audito komiteto veiklos ataskaita

15.1. Vadovaujantis INVL Baltic Real Estate  audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 11 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su INVL Baltic Real Estate audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas [email protected]

8_ Audito komiteto_ataskaita.pdf
6_ Sandorių su susijusiomis šalimis politika.pdf
3_ Stebėtojų tarybos nariai.pdf
2_ Sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų.pdf
9_ INVL Asset Management_pranesimas akcininku susirinkimui.pdf
7_ Audito komiteto nariai.pdf
1_ Metinė informacija.pdf
4_ Stebėtojų tarybos atlygio politika.pdf
5_ Nauja įstatų redakcija.pdf
10_ INVL Baltic Real Estate IK_Rekomendacija akcininku susir.pdf

Grįžti į naujienų sąrašą