Akcininkai

Bendras „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų skaičius 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo apie 3 600.
Akcininkai, turėję ar valdę daugiau nei 5 procentus „INVL Baltic Real Estate“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų (2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis):
Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. Įstatinio kapitalo dalis, proc. Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai Balsų dalis iš viso
UAB „LJB investments“, kodas 300822575 2 631 695 20,01 20,01 0 20,01
Irena Ona Mišeikienė 2 498 596 19,00 19,00 0 19,00
AB „Invalda INVL, kodas 121304349 4 237 152 32,22 32,22 0 32,22
Alvydas Banys 663 640 5,05 5,05 20,011 25,06
1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 26 str. 1 d. 6 p., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.bre.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, bendrovė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.