Akcijų išpirkimas 2021

Skelbiama „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo tvarka bei išpirkimo pradžios data

Vadovaujantis 2021 m. sausio 14 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimu dėl Bendrovės savų akcijų išpirkimo dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo ir atsiradus Bendrovės pareigai išpirkti Bendrovės akcijas iš sprendimams prieštaraujančių arba susirinkime nedalyvaujančių arba susilaikiusių nuo balsavimo akcininkų akcijas, 2021 m. sausio 15 d. Bendrovės Valdymo įmonė UAB “INVL Asset Management” (toliau – „Valdymo įmonė“) informuoja patvirtinusi detalią Bendrovės akcijų išpirkimo tvarką, kuria vadovaujantis bus atliekamas Bendrovės akcijų išpirkimas.

Kartu informuojama, kad 2021 m. sausio 25 d. prasideda Bendrovės akcijų išpirkimas, kuris truks iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai).

Vienos akcijos išpirkimo kaina – 2,2103 EUR, kuri atitinka 2020 m. lapkričio 30 d. GAV.

Teisę pateikti akcijas Bendrovei išpirkimui turi bendrovės akcininkai, kurie:

1.1.  Susirinkime balsavo prieš naujos redakcijos Bendrovės įstatų patvirtinimą arba

1.2.  Susirinkime susilaikė balsuojant Susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl naujos redakcijos Bendrovės įstatų patvirtinimo, arba

1.3.  nedalyvavo Susirinkime.

Parduoti akcijų per šį išpirkimą nėra privaloma.

Visos detalės dėl akcijų išpirkimo aptariamos Bendrovės akcijų išpirkimo taisyklėse (pridedama).Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas [email protected]
INVL BRE akcijų išpirkimo taisyklės 2021.pdf

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.