INVL Baltic Real Estate Prospektai


Galiojantis Prospektas:


SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (KISĮ) nuostatas, Bendrovė, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (VPĮ) reikalavimus (toliau – Prospektas).

2019 m. rugpjūčio mėn. pagal KISĮ buvo parengtas Bendrovės bei UAB „INVL Asset Management“ patvirtintas Prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad Prospektas privalo būti kasmet naujinamas ir informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą 2021 m. kovo 24 d. Bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ patvirtino atnaujinto Prospekto versiją ir pritarė jo skelbimui.

Prospektas buvo pateiktas Lietuvos bankui, laikantis LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo  reikalavimų. 

INVL Baltic Real Estate prospektas parengtas pagal KISĮ

Plačiau Bendrovės pranešimeNebegaliojantys Prospektai:


 
2020 m. gegužės 18 d.SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (KISĮ) nuostatas, Bendrovė, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (VPĮ) reikalavimus (toliau – Prospektas).
2019 m. rugpjūčio mėn. pagal KISĮ buvo parengtas Bendrovės bei UAB „INVL Asset Management“ patvirtintas Prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad Prospektas privalo būti kasmet naujinamas ir informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą 2020 m. gegužės 18 d. Bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ patvirtino atnaujinto Prospekto versiją ir pritarė jo skelbimui.
Plačiau Bendrovės pranešime

2019 m. rugpjūčio 23 d. SUNTIB „INVL Baltic Real Estate" paskelbė jog įsigaliojus naujai LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (KISĮ) redakcijai, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (VPĮ) reikalavimus (toliau – Prospektas).
Atsižvelgiant į tai, kad informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą buvo parengtas Prospektas, laikantis KISĮ formai ir turiniui numatytų reikalavimų. Prospektas buvo pateiktas Lietuvos bankui, laikantis LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 40 straipsnio 9 dalies reikalavimų. 
Plačiau Bendrovės pranešime

Lietuvos bankas 2018 m. balandžio 23 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-70 patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) viešo akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas) prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).
Siūlymą vykdė AB „Invalda INVL“ (toliau – Parduodantis akcininkas), kuris Prospekto dieną buvo didžiausias Bendrovės akcininkas, turintis 32,23% akcijų. Siūlymo metu Parduodantis akcininkas parduoda iki 2 893 000 vnt. esamų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurios sudaro iki 22% Bendrovės įstatinio kapitalo.

Plačiau Bendrovės pranešime

Lietuvos bankas 2018 m. gegužės 21 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-128 patvirtino „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo prospekto pirmąjį priedą. Lietuvos bankas 2018 m. rugpjūčio 27 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-196 patvirtino  „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo prospekto antrąjį priedą.

Bendrovės akcijų viešas siūlymas vykęs trimis etapais (nuo 2018 m. gegužės 2 d.), baigėsi 2018 m. gruodžio 13 d.
„Invalda INVL“ iš viso pardavė 22 465 vnt. Bendrovės akcijų už bendrą 57 183,13 EUR kainą (neskaičiuojant tarpininkavimo mokesčio). Tai sudaro 0,17 proc. Bendrovės akcijų ir jų suteikiamų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Plačiau Bendrovės pranešimeLietuvos bankas 2016 m. gruodžio 29 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-256 patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų prospektą, skirtą „INVL Baltic Real Estate“ akcijoms įtraukti į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (toliau – Prospektas).

Patvirtintas Prospektas yra skirtas visų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius Papildomajame prekybos sąraše, atsižvelgiant į tai, kad Bendrovei Lietuvos bankas 2016 m. gruodžio 22 d. išdavė licenciją verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla.

Iki minėtos licencijos išdavimo Bendrovės akcijomis buvo prekiaujama AB Nasdaq Vilnius Papildomajame prekybos sąraše. Naujos Bendrovės akcijos pagal Prospektą nėra išleidžiamos, tačiau Prospektas buvo parengtas atsižvelgiant į pasikeitusį Bendrovės teisinį statusą ir siekį, kad jos akcijomis būtų toliau prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.
 
Su visa emisijos prospektui prilyginama informacija taip pat galima susipažinti 2016 m. gruodžio 29 d. Bendrovės pranešime
 

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.