Bendri verslo srities, kurioje veikia Grupė, rizikos veiksniai

Rizikos veiksnys, susijęs su Bendrovės teisinio statuso pasikeitimu
 
2016 m. gruodžio 22 d. Bendrovei gavus LB Licenciją, Bendrovė pradėjo veikti vadovaudamasi ne tik Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatymais ir kitais susijusiais teisės aktais, kaip tai buvo iki Licencijos gavimo, tačiau taip pat vadovaudamasi Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais, kurie numato tam tikras specifines pareigas dėl Bendrovės akcininkų interesų gynimo ir tam tikrus veiklos apribojimus, pvz., Bendrovė gali investuoti jos valdomas lėšas laikydamasi Bendrovės investavimo strategijos reikalavimų, kai kurie taikytinų teisės aktų apribojimai taikomi Bendrovei dėl investicijų, jų diversifikavimo, valdymo ir kt. Be to, Bendrovės veiklos išlaidos gali padidėti dėl reikalavimų periodiškai vykdyti turto vertinimą, laikyti Bendrovės turtą Depozitoriume ir kt. Taip pat investicijos į Bendrovės (turinčios Licenciją) Akcijas yra susijusios su didesne nei vidutine, ilgalaike rizika. Bendrovė negali garantuoti, jog akcininkai atgaus investuotas lėšas. Be to, paminėtina, kad Bendrovės Akcijų išpirkimas yra ribotas, t. y. akcininkas negali reikalauti, kad Bendrovė arba Valdymo įmonė išpirktų Akcijas. Tačiau Bendrovės akcininkas turi galimybę parduoti Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje.
 
Bendroji rizika
 
Investicijų į nekilnojamąjį turtą vertė gali svyruoti trumpuoju laikotarpiu, priklausomai nuo bendros ekonominės padėties, nekilnojamo turto nuomos ir pardavimo kainų, paklausos ir pasiūlos svyravimų. Investicijos į nekilnojamą turtą turėtų būti atliekamos vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu tam, kad investitorius galėtų išvengti trumpalaikės kainų svyravimo rizikos. Investicijos į nekilnojamą turtą susijusios su aukštesne, nei vidutine rizika. Investicijas atlikus nepelningai ar susiklosčius kitoms nepalankios aplinkybėms (negalėjimas laiku sumokėti kreditoriams), Bendrovei gali būti iškeltos bankroto procedūros. Akcijų išpirkimas yra ribotas, t.y. akcininkas negali reikalauti, kad Bendrovė ar Valdymo įmonė, kuri perėmė valdymą, išpirktų Akcijas. Tačiau akcininkas turės galimybę parduoti Akcijas antrinėje rinkoje.
 
Nekilnojamojo turto vystymo rizika

Bendrovės vystomi nekilnojamojo turto projektai gali užtrukti ilgiau nei planuota arba kainuoti daugiau nei planuota, dėl ko gali sumažėti Bendrovės investicijų grąža. Valdydama šią riziką Bendrovė skirs pakankamai resursų nekilnojamojo turto vystymo projektų biudžetų bei vykdymo terminų kontrolei.
 
Pasaulinė paskolų krizė gali turėti įtakos aukštesniems skolinimosi kaštams bei skolinto kapitalo pasiekiamumui
 
Skolinto kapitalo prieinamumas dėl tebesitęsiančios recesijos ir finansinių sunkumų Europoje gali būti ribotas ir todėl gali išaugti skolinimosi kaštai. Sudėtinga ekonominė situacija Graikijoje, Ispanijoje, Kipre bei kitose Europos Sąjungos šalyse narėse gali neigiamai paveikti Europoje veikiančių bankų finansinę būklę. Papildomai žemesnio varotojų pasitikėjimo rizika gali turėti neigiamą poveikį finansų rinkoms ir ekonominėms sąlygoms Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, kas galėtų turėti ženklių neigiamų padarinių Grupės veiklai įvairiais būdais:
–         Gali būti sudėtinga ara neįmanoma pritraukti kapitalo tolesniems Grupės įsigijimams bei esamoms skoloms bei įsipareigojimams padengti;
–         Gali išaugti Grupės sudėtingos finansinės būklės rizika dėl esamos ekonominės situacijos.
 
Infliacijos bei defliacijos rizika

Egzistuoja rizika, kad esant infliacijai Akcijos vertė augs lėčiau nei infliacija, kas lemtų mažesnę nei infliacija grąžą. Tokiu atveju Bendrovės akcijas rinkoje pardavusių asmenų reali grąža iš akcijų vertės padidėjimo gali būti mažesnė nei tikėtasi. Defliacijos atveju kiltų rizika, kad Bendrovės investicijų vertė sumažės dėl bendrojo kainų lygio mažėjimo.
 
Geopolitinė rizika

Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai įtaką gali daryti geopolitiniai pokyčiai (pvz., valstybių konfliktai, kaimyninių valstybių vidaus konfliktai, sukilimai, karai) ir dėl to Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti ar gali nepavykti realizuoti Bendrovės investicijų norimu laiku už pageidautiną kainą.
 
Makroekonominė aplinka
 
Nekilnojamo turto plėtra yra linkusi atkartoti bendruosius makroekonominės aplinkos pokyčius. Palūkanos, nedarbas, infliacija, privatus vartojimas, kapitalo išlaidos ir kiti makroekonominiai veiksniai daro reikšmingą įtaką nekilnojamo turto plėtrai, taigi, ir Grupės potencialiam pelnui.
 
Palankūs poslinkiai makroekonominėje aplinkoje didina nekilnojamo turto paklausą, leidžia nekilnojamo turto bendrovėms didinti nekilnojamo turto nuomos įkainius ir kitas kainas, susijusias su Grupės veikla. Nepalankūs poslinkiai didina spaudimą nekilnojamo turto kainų, nuomos įkainių ir pelningumo kritimui. Taigi, Grupės rezultatai priklauso nuo bendros makroekonominės aplinkos, ir neigiami jos pasikeitimai gali iššaukti būtinybę persvarstyti Grupės plėtros planus, mažinti Grupės turto kainą ir nuomą, ar sąlygoti kitus pokyčius, susijusius su Grupės turtu, kurie gali turėti ženklią neigiamą įtaką Grupės verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai ir pelningumui.
 
Euro zonos rizika
 
Pastarosios sumaišties metu kai kurios Euro zonos ekonomikos gali, tiesiogiai ar netiesiogiai, paveikti Grupės veiklos aplinką per bendros valiutos ir pinigų politikos pasikeitimus. Besitęsiantis ir didelis tam tikrų Euro zonos šalių nacionalinio biudžeto deficitas gali neigiamai įtakoti visos zonos patrauklumą. Pilnas ar dalinis Euro zonos žlugimas gali daryti esminę neigiamą įtaką Grupės verslui.
 
Nekilnojamo turto sektoriaus cikliškumas
 
Nekilnojamo turto plėtra yra cikliškas sektorius. Su nekilnojamu turtu susijusių sandorių skaičius ženkliai svyruoja priklausomai nuo nekilnojamo turto ciklo etapo. Pastaruoju metu cikliškumas Baltijos šalyse buvo santykinai aukštas, nes po greito kainų augimo, sąlygotos pigaus finansavimo galimybių, sekė staigus nuosmukis ir finansinė krizė. Ateityje, Baltijos nekilnojamo turto rinka gali vėl atgauti prarastą augimą, dėl kurio vėl gali įvykti kainų lygio infliacija, po kurios sektų rinkos perkaitimas ir spaudimas mažinti kainas, ir taip prasidėtų naujas nekilnojamo turto ciklas.
 
Rizikos, susijusios su verslu Baltijos šalyse
 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkos, kaip kylančios rinkos, yra veikiamos didesnių rizikų, nei labiau subrendusios rinkos, įskaitant teisines, ekonomines ir politines rizikas. Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuva, Latvija ir Estija patyrė žymius politinius, teisinius ir ekonominius pokyčius perėjimo iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką metu.

Prisijungimo prie ES tikslais Lietuva, Latvija ir Estija įgyvendino reikšmingus socialinius ir ekonominius pokyčius, taip pat teisinės ir norminės bazės reformas. Dėl to Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstatymų ir kitų reglamentų apimtis padidėjo ir, tikimasi, toliau didės, dėl šalių įsipareigojimo taikyti Europos Bendrijos teisę.
 
Šalims pereinant į rinkos ekonomiką ir siekiant įvykdyti ES reikalavimus ir standartus, per pastaruosius du dešimtmečius iš esmės buvo peržiūrėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos civiliniai kodeksai bei įmonių konkurencijos, vertybinių popierių, aplinkosaugos ir kiti įstatymai. Nauji įstatymai didžiąja dalimi lieka neišbandyti teisme, nėra susiklosčiusi aiški administracinė ar teisminė praktika.
 
Klientų prioritetų pokyčiai
 
Nekilnojamojo turto sub-rinkos, kuriose Grupė veikia (komercinis nekilnojamas turtas), yra veikiamos besikeičiančių klientų tendencijų, poreikių ir preferencijų. Ypač gali skirtis klientų tendencijos, poreikiai ir preferencijos priklausomai nuo ekonominių veiksnių, taip pat klientų preferencijų renkantis plėtros būdą. Grupė pakartotinai vertina įvairias rizikas, įskaitant galimus klientų preferencijų pokyčius, įvairiuose projekto etapuose. Jeigu Grupė nustatytų klientų preferencijų pokyčius ar kitas galimas grėsmes projekto pelningumui, Grupė mėgins pakoreguoti projekto metmenis, kad jie atitiktų pasikeitusius rinkos lūkesčius. Tačiau nėra garantijos, kad Grupė galės atpažinti tokius pokyčius ir pritaikyti esamus ar planuojamus plėtros procesus reikiamu metu, siekiant priderinti šiuos pokyčius prie klientų preferencijų. Jeigu klientų preferencijos rinkose, kuriose veikia Grupė, nebedaro teigiamos įtakos Grupės plėtros procesams, tai gali turėti neigiamą poveikį Grupės verslui, veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai.
 
Atlyginimų didinimas
 
Grupė priklauso nuo administracinių paslaugų, kurias įtakoja darbo jėgos sąnaudos. Nors Lietuvoje ir Latvijoje darbo jėga yra pigesnė nei vakarų ES šalyse narėse, skirtumas turi nuolatos mažėti, nes Lietuvos ir Latvijos ekonomikos vejasi ES vidurkį. Norėdamos likti konkurencingomis ir išlaikyti santykius su administratoriaus, rangovais ir kitomis trečiomis šalis, Emitentas gali didinti administracinių paslaugų išlaidas greičiau, nei kad tai darė praeityje. Emitentui nepavykus išlaikyti gyvybingų santykių su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais didinant šias išlaidas, tai gali reikšmingai neigiamai įtakoti Emitento finansinę padėtį ir verslo rezultatus.

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.