Rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės akcijomis (investicijas į jas)

Ankstesnės veiklos rizika
 
Ankstesnė Bendrovės veikla ir jos investicijos nėra patikimas būsimų Bendrovės investicijų veiklos rodiklis.
 
Grąžos garantijos nebuvimas
 
Bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų žinoti, kad investicijos į Bendrovę vertė priklauso nuo įprastų rinkos svyravimų ir kitų rizikų, būdingų investuojant į vertybinius popierius. Nėra garantijos, kad Akcijų vertė padidės ir kad bus pasiekti Bendrovės investavimo tikslai. Investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali ir kilti, ir kristi, o investuotojai gali nesusigrąžinti pradinės sumos, investuotos į Bendrovę.   
 
Rinkos rizika

Įsigyjant Akcijas prisiimama rizika patirti nuostolius dėl nepalankių Akcijų kainos pokyčių rinkoje. Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami Bendrovės turto vertės bei pelningumo pokyčiai, bendros akcijų rinkos tendencijos regione ir pasaulyje. Prekyba Akcijomis gali priklausyti nuo maklerių ir analitikų komentarų bei skelbiamų nepriklausomų analizių apie Bendrovę ir jos veiklą. Analitikams pateikus nepalankią nuomonę apie akcijų perspektyvas, tai gali neigiamai paveikti ir Akcijų kainą rinkoje. Neprofesionaliems investuotojams vertinant akcijas patariama kreiptis pagalbos į viešosios apyvartos tarpininkus arba kitus šios srities specialistus.
 
Chaosas besiformuojančiose rinkose gali pakenkti Akcijų vertei
 
Finansinis ar kitoks chaosas besiformuojančiose rinkose netolimoje praeityje turėjo neigiamą poveikį pasaulio vertybinių popierių biržų rinkos kainoms bendrovėse, kurios veikia paliestose besivystančiose ekonomikose.  Negali būti garantijos, kad atsinaujinęs nestabilumas  dėl būsimo finansinio chaoso ar kitų veiksnių, kaip pvz., politinių neramumų, gali kilti kitose besiformuojančiose rinkose ar kitaip, neturės neigiamos įtakos Akcijų vertei net jei Lietuvos ekonomika išliks santykinai stabili.     
 
Akcijų rinkos vertei neigiamos įtakos gali turėti būsimi pardavimai ar didelės Akcijų emisijos
 
Visos Bendrovės akcijos gali būti pateiktos pardavimui be jokių apribojimų ir nėra garantijos ar jos bus parduotos rinkoje, ar ne.
 
Bendrovė negali numatyti, kokį poveikį tokie būsimi Akcijų pardavimai ar siūlymai, jei tokių būtų, gali turėti Akcijų rinkos vertei. Tačiau tokie sandoriai gali turėti svarbią neigiamą įtaką, net jei ir laikiną,  Akcijų rinkos vertei. Dėl to nėra garantijos, kad Akcijų rinkos vertė nesumažės dėl vėlesnių Akcijų, kurias valdo esantys Bendrovės akcininkai, pardavimo arba naujų Bendrovės Akcijų išleidimo. 
 
Akcijų tinkamumas pardavimui gali sumažėti, o Akcijų rinkos vertė gali svyruoti neproporcingai, kaip reakcija į neigiamus pokyčius, kurie nėra susiję su Bendrovės veiklos rodikliais
 
Bendrovė negali užtikrinti, kad Akcijų tinkamumas pardavimui pagerės ar išliks pastovus. Akcijos, įtrauktos į reguliuojamų biržų, kaip pvz., Nasdaq, sąrašą, kartkartėmis patyrė ar ateityje patirs kainų svyravimus, kaip reakciją į pokyčius, kurie nėra susiję su konkrečių bendrovių veiklos rodikliais. Akcijų rinkos vertė gali labai svyruoti, priklausomai nuo daugelio veiksnių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti. Šie veiksniai be kitų, apima realius ar numatytus veiklos rezultatų variantus ir Bendrovės ir (arba) dukterinių įmonių ir (arba) jų konkurentų pelną, vertybinių popierių analitikų finansinių įvertinimų pokyčius, rinkos sąlygas pramonėje ir bendroje vertybinių popierių rinkos padėtyje, vyriausybės teisės aktus ir reglamentus, o taip pat bendras ekonomines ir bendras rinkos sąlygas, kaip pvz., nuosmukį. Šie ir kiti veiksniai gali priversti rinkos vertę ir Akcijų poreikį iš esmės svyruoti ir bet koks toks pokyčių procesas, jei nepalankus, gali turėti neigiamą poveikį  Akcijų rinkos vertei, kuri gali sumažėti neproporcingai Bendrovės ir (arba) dukterinių įmonių veiklos rezultatams. Akcijų rinkos vertė gali svyruoti dėl kitų Bendrovės Akcijų emisijos, Bendrovės esamų akcininkų Akcijų pardavimo, Akcijų pardavimo likvidumo ir kapitalo sumažėjimo arba Bendrovės Akcijų pirkimo, o taip pat investuotojų suvokimo. 
 
Dividendų mokėjimo rizika

Egzistuoja rizika, kad Bendrovė nemokės dividendų. Sprendimas mokėti dividendus priklausys nuo veiklos pelningumo, pinigų srautų, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos ir kitų aplinkybių.
 
Emitento Akcijų likvidumas nėra garantuojamas
 
Gali būti, kad jei investuotojas nori skubiai parduoti Emitento vertybinius popierius (ypač didelę jų dalį), jų poreikis biržoje nebus pakankamas. Dėl to akcijų pardavimas gali užtrukti ilgiau ar investuotojas gali būti priverstas parduoti akcijas žemesne kaina. Analogiškos pasekmės gali iškilti pašalinus Bendrovės akcijas iš Nasdaq antrino sąrašo. Be to, jei Bendrovės  finansinė padėtis pablogės, Bendrovės akcijų poreikis ir tuo pačiu jų kaina gali sumažėti.
 
Interesų konfliktų rizika

Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir Bendrovės ar Akcininkų interesai skirsis arba skirsis atskirų Akcininkų interesai, t. y. atsiras interesų konfliktas. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai. Valdymo įmonės darbuotojai privalo nedelsdami, vos tik tokia informacija jiems tapo žinoma, pranešti investiciniam komitetui apie potencialų ar esamą interesų konfliktą. Investicinis komitetas, pritardamas investiciniams sprendimas, atsižvelgia į jiems pateiktą informaciją apie potencialius ar esamus interesų konfliktus. Investicinis komitetas apie jam žinomus interesų konfliktus nedelsdamas informuoja Valdymo įmonės vadovą ir valdybą. Vadovaujantis kolektyvinio investavimo subjektų veiklos organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, Valdymo įmonė yra įgyvendinusi tinkamas interesų konfliktų vengimo priemones, kurios leidžia interesų konfliktų rizikos ir interesų konfliktų valdymo veiklą vykdyti nepriklausomai, siekiant išvengti/sumažinti interesų konfliktų riziką ar tinkamai suvaldyti iškilusį interesų konfliktą.
 
Pagrindinių akcininkų rizika
 
Daugumą akcijų (apie 80%) ir jų suteikiamų balsų turi keli pagrindiniai akcininkai, valdantys AB Invalda INVL ir Valdymo įmonę, todėl jie gali daryti esminį poveikį Bendrovei. Nėra garantijų, kad šių akcininkų pozicija visuomet sutaps su Valdymo įmonės ar mažumos akcininkų nuomone ir interesais. Daugiau informacijos apie pagrindinius Bendrovės akcininkus skaitykite 4.12 skyriuje Pagrindiniai akcininkai.
 
Rizika, susijusi su teiginiais būsimuoju laiku

Teiginiai būsimuoju laiku grindžiami vertinimu, nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai darysiančių įtaką Bendrovės veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus Bendrovės veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Bendrovė negali užtikrinti, kad teiginiai būsimuoju laiku teisingai ir išsamiai atitiks būsimuosius įvykius bei aplinkybes. Bendrovė, Valdymo įmonė ir jos darbuotojai neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti teiginių būsimuoju laiku, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus ir Bendrovės Įstatus.

Įstatymų bei reguliavimo pokyčių rizika

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos ar valstybių, kuriose investuojamas Bendrovės turtas, teisės aktams, teisės aktų pokyčiai gali neigiamai paveikti Bendrovės investicijų apsaugą, jų pelningumą bei vertę arba teisės aktų pokyčiai gali kitaip neigiamai paveikti Bendrovės teises ir interesus. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė investuos tik į turtą, kuris yra ES valstybėse.

 
Rizika, susijusi su Bendrovės galima atsakomybe
 
Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai ir Bendrovės bendram veiklos rezultatui neigiamą įtaką gali daryti reikalavimai ir ieškiniai dėl neatskleistų ar nenustatytų įsipareigojimų ir (ar) pažeidimų, susijusių su Bendrovės įsigytomis investicijomis, todėl gali kilti Bendrovės atsakomybė už tokius įsipareigojimus ir (ar) pažeidimus ir dėl to Bendrovės investicijų vertė ir tuo pačiu Akcijų kaina gali reikšmingai sumažėti.
 
Rizika, susijusi su Bendrovės veiklos teisinio reglamentavimo neapibrėžtumu
 
Lietuvos Respublikos teisės aktai aiškiai nereglamentuoja uždaro tipo investicinių bendrovių veiklos, todėl kyla rizika, kad prieš Bendrovę ir/ar Valdymo įmonę gali būti imtasi teisinių veiksmų, įskaitant, tačiau vien tuo neapsiribojant, gali būti užginčytas uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimas, Valdymo įmonės įgaliojimai valdyti Bendrovę, taikomas priverstinis išieškojimas iš Bendrovės turto siekiant įvykdyti įsipareigojimus akcininkų kreditoriams ir/ar Valdymo įmonei, ar gali būti reikalaujama, kad akcininkai ir/ar Valdymo įmonė įvykdytų Bendrovės neįvykdytus įsipareigojimus.
 
Mokesčių rizika
 
Lietuvos mokesčių teisės aktai, kurie buvo išleisti ar įsigaliojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, gali būti aiškinami įvairiai. Dėl to mokesčių pozicijos, kurias priėmė vadovybė ir formali dokumentacija, patvirtinanti mokesčių poziciją, gali būti sėkmingai  nuginčijamos atitinkamų valdžios įstaigų. Valdžios įstaigos gali peržiūrėti mokestinius laikotarpius, kalbant apie penkerių kalendorinių metų mokesčius iki peržiūrėtų metų. Vadovybė nežino jokių aplinkybių, kurios galėtų būti reikšmingų mokesčių priskaičiavimo ir baudų priežastimi ateityje, kas nebuvo pateikta šiose finansinėse ataskaitose. Neaiškias Bendrovės ir dukterinių įmonių mokesčių pozicijas kiekvienų ataskaitinių laikotarpių pabaigoje vadovybė peržiūrės iš naujo. Įsipareigojimai yra įrašomi pajamų mokesčių pozicijose, kurias nustato vadovybė ir tikėtina, kad nesąlygos papildomų mokesčių, kurie taikomi, jei padėtis vėliau užginčys mokesčių įstaigos. Vertinimas remiasi mokesčių įstatymo, kuris buvo priimtas ar iš esmės priimtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, aiškinimu ir žinomo teismo ar kito sprendimo tokiais klausimais. Įsipareigojimai dėl nuobaudų, palūkanų ir mokesčių, išskyrus pajamas, yra pripažįstamos remiantis vadovybės geriausiais išlaidų įvertinimais, reikalingais padengti savo įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 
 
Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms, politinei situacijai ar dėl kitų priežasčių, atsiras nauji Akcininkams, Bendrovei ar Operacinėms įmonėms taikomi mokesčiai arba padidės esamų mokesčių dydžiai, todėl gali sumažėti Akcijų kaina, likvidumas ir (ar) patrauklumas arba gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė.
 
Apmokestinimo ir teisinė rizika
 
Pasikeitus teisiniams aktams, susijusiems su kapitalo vertybiniais popieriais ar nacionaline apmokestinimo politika, gali pasikeisti Akcijų patrauklumas. Dėl šios priežasties Akcijų kaina ir/ar likvidumas gali sumažėti.
 
Emitentas nepilnai atitinka „Nasdaq“ bendrovių valdymo kodeksą
 
Emitentas nepilnai atitinka „Nasdaq“ benrovių valdymo kodeksą: jis neturi suformavęs Skyrimo ir atlyginimo komiteto, nėra padaryta viešų pareiškimų dėl Bendrovės atlyginimo politikos ir t.t. (išsami informacija apie jos atitiktį Kodeksui yra pateikta Bendrovės 2015 metų metinės ataskaitos 2 priede).

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.