Grupei būdingi rizikos veiksniai

Vadovybės ir žmogiškųjų išteklių rizika
 
Bendrovės investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Valdymo įmonėje už Bendrovės valdymą atsakingų žmonių priimtų sprendimų bei nuo minėtų žmonių patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijų, kad tie patys asmenys visą laiką bus atsakingi už Bendrovės valdymą, tačiau bus dedamos pastangos, kad Bendrovės veikla visą laiką rūpintųsi atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys.
 
Sandoriai su susijusiomis šalimis
 
Bendrovė turi sudariusi nemažai sandorių su susijusiomis šalimis. Išsami informacija apie tokius sandorius yra pateikta Prospekto 4.13 dalyje “Susijusių šalių sandoriai”. Remiantis galiojančiais mokesčių teisės aktais sandoriai su susijusiais asmenimis privalo būti tvarkomo oficialiai. Nepaisant to, kad Bendrovės Vadovybė deda visas pastangas, siekdama užtikrinti, kad bus laikomasi aukščiau minėto standarto, išlieka teorinė apmokestinimo rizika, t.y., rizika, kad taikomi mokesčiai bus skaičiuojami pagal kainas, taikomas rinkos sąlygomis, jei bus nustatyta, kad tam tikri sandoriai buvo sudaryti nesilaikant šio principo, o taip pat rizikas, kurioms bus taikomos atitinkamos baudos ir delspinigiai. Be to, nei Bendrovė, nei jos dukterinės įmonės nepatvirtino savo kainų nustatymo politikos.  
 
Priklausomybė nuo išorinio finansavimo
 
Šiuo metu Grupės pinigų įplaukos yra pakankamos finansuoti operacines pinigų išmokas bei mokėti mėnesines banko paskolų grąžinimo įmokas ir palūkanas. Tačiau tolimesnei Grupės veiklos plėtrai reikės ženklių kapitalo indėlių, siekiant finansuoti kapitalo išlaidas. Dėl šios priežasties, nesant tinkamo išorinio finansavimo, gali būti ribojami Grupės augimo planai, ir ji gali atsidurti nepalankioje konkurencinėje padėtyje, lyginant su tinkamai finansuojamomis analogiškomis organizacijomis. Nepavykus gauti išorinio finansavimo, gali prireikti priverstinai parduoti turtą nepalankiomis kainomis, ar netgi paskelbti bankrotą, kas gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupės verslui, veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai bei sunaikinti akcininkų turto vertę.
 
Grupei kylančios įvairios rizikos dėl ilgą laiką trunkančių nekilnojamo turto plėtros projektų
 
Grupės pagrindinis verslas yra užtikrinti nuolatinę grąžą iš dabartinio investicinio turto portfelio. Kad tai pasiektų, Grupė turi dirbti su nekilnojamo turto plėtros projektais. Nekilnojamo turto vystymo procesas, pradedant galimo projekto identifikavimu ir baigiant išvystyto turto perleidimu, paprastai trunka kelerius metus. Atitinkamai, Grupės įsigijimo ir plėtros veiklą žymiai veikia esminės įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių rizikos, kurias sąlygoja:
–       besikeičiančios rinkos sąlygos, dėl kurių gali sumažėti galimybės įsigyti pageidaujamą turtą, didesnės, nei tikėtasi, plėtros sąnaudos, žemesni, nei tikėtasi, nuomos įkainiai, ir žemesnės, nei tikėtasi, pardavimo kainos;
–       kitų rinkos dalyvių konkurencija, dėl ko gali sumažėti Grupės galimybės įsigyti pageidaujamą turtą palankiomis sąlygomis, ar iš vis jų nebūti;
–       Grupės nesugebėjimas įsigyti žemės komerciškai priimtinomis sąlygomis, ar parengti detalų planą, įskaitant teisę vykdyti statybas įsigytoje žemėje;
–       biudžeto pereikvojimas ir vėlavimas užbaigti projektą;
–       galimybių Grupei gauti finansavimą palankiomis sąlygomis nebuvimas, ar iš viso jo negavimas individualiems projektams ar tuo pačiu metu vykdant kelių projektų vystymą;
–       nesugebėjimas įvykdyti finansinių sutarčių susitarimų, dėl kurių kreditoriai gali paskubinti paskolų išmokėjimą vadovaudamiesi įsipareigojimų nevykdymo pagal kitas sutartis nuostatomis;
–       juridinės nuosavybės teisės į Grupės įsigytą žemę trūkumai, patvirtinimų ar kitų leidimų, susijusių su Grupės turima žeme, trūkumai;
–       trūkumai įsigyjant ar plėtojant turtą, įskaitant paslėptus statybų darbo trūkumus, kurie gali likti neatskleisti iki tol, kol po daugelio metų Grupė perduos tą turtą eksploatacijai, bei galima aplinkosauginė žala;
–       galimos žymios esamų vyriausybės taisyklių ir reglamentų, fiskalinės ar monetarinės politikos pataisos, ar naujų vyriausybės taisyklių ir reglamentų, fiskalinės ar monetarinės politikos, taikomų Grupės dabar ar ateityje vykdomoms operacijoms, įdiegimas;
–       galimi įsipareigojimai, susiję su įsigyta žeme (įskaitant pvz. įsipareigojimą atlikti tam tikras investicijas ir galima aplinkosauginė žala), turtas ar turtą valdantys subjektai, į kuriuos Grupė gali turėti ribotą atgręžtinio reikalavimo teisę ar iš vis jos neturėti;
–       turto vertintojų naudojamos prielaidos, kurios nėra nekintančios ir yra įtakojamos rinkos sąlygų, skatinančių turto vertės svyravimus.
Nors daugelio šių rizikų Grupė negali kontroliuoti, net koks neigiamas vieno ar kelių pirma išvardintų veiksnių pokytis gali neigiamai įtakoti Grupės verslą, veiklos rezultatus ir finansinę padėtį.
 
Priklausomybė nuo mažo didelių projektų skaičiaus
 
Mažas didelių projektų Lietuvos ir Latvijos sostinėse ar šalia jų skaičius iš esmės sudaro visą Grupės plėtros verslą. Koncentracija į didelius projektus gali didinti Grupės rezultatų nepastovumą, stiprinti rizikos, pritraukiant individualius projektus, poveikį. Didesni projektai taip pat gali sąlygoti proporcingai didesnius sąnaudų perviršius, kas gali turėti neigiamos įtakos Grupės veiklos maržai. Geografinė koncentracija į Lietuvos ir Latvijos sostines daro Grupę pažeidžiama įvykus turto rinkos nuosmukiui bet kuriame iš šių miestų.
 
Vadovybė mano, kad santykinai mažas didžiųjų projektų skaičius ribotame geografinių vietų skaičiuje ir toliau sudarys pagrindinę Grupės verslo dalį numatomoje ateityje. Jeigu Grupė nepasiektų numatytų maržų ir patirtų nuostolius viename ar keliuose šiuose dideliuose projektuose, ar jeigu turto rinkos žymiai pablogėtų Rygoje ar Vilniuje, tai gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką Grupės veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai.
 
Prognozių netikslumas
 
Grupės pelningumas iš dalies priklauso nuo jos gebėjimo prognozuoti rinkos kainas, nuomos, su turtu susijusias sąnaudas, numatomą apyvartinio kapitalo poreikį, finansavimo galimybes, turto vertę, kt. Grupė, įsigydama turtą savo plėtros verslui, Grupė iš dalies grindžia pirkimo kainas, kurias ji sutinka mokėti už tą turtą, turto vystymo sąnaudų prognozėmis, turto verte pardavimo metu, būsimais turto rinkos nuomos mokesčiais, finansavimo galimybėmis ar numatomu apyvartiniu kapitalu, kt. jeigu Grupės prognozės yra netikslios, ji gali gauti mažesnį pelną, kas gali neigiamai įtakoti jos veiklos rezultatus ir finansinę padėtį.
 
Draudimo apsaugos ir konkretaus žalos atlyginimo rezervo nebuvimas
 
Grupei priklausančiam turtui gali būti padaryta fizinė žala, kurią sukėlė gamtinės nelaimės, gaisras ar kitos priežastys, dėl ko patirti nuostoliai gali būti nepilnai padengti draudimo išmokomis. Grupė įgijo turto draudimo apsaugą, kuri, jos manymu, atitinka standartinę šio sektoriaus praktiką. Draudimo apsauga apima, pavyzdžiui, nuostolius ir įsipareigojimus, patirtus dėl gaisro, įsilaužimo, informacijos paskleidimo, apiplėšimo, vandalizmo, pratekėjimo vamzdžiuose, žaibo, sprogimo, gesinimo sistemos panaudojimo, audros, kt.
 
Tačiau tik kai kurios Grupės dukterinės bendrovės turi įsigijusios atsakomybės draudimą, numatantį padengti trečioms šalims padarytą žalą. Daug dukterinių bendrovių turi veiklos sutrukdymo draudimą. Tačiau draudimo apsaugai taikomi limitai, apribojimai, ar draudimo apsauga netaikoma atitinkamoms rizikoms (pvz. tam tikroms stichinėms nelaimėms ir terorizmo aktams) dėl daugelio priežasčių (pvz. tokios rizikos yra nedraustinos ar vadovybės manymu draudimo sąnaudos yra pernelyg aukštos, lyginat su rizika).
 
Net jeigu draudimas yra pakankamas Grupės tiesioginiams nuostoliams padengti, Grupę gali neigiamai paveikti pajamų, generuojamų iš to turto, praradimas. Bet kuris pirma minėtas neigiamas poveikis ar nepakankama draudimo apsauga gali daryti esminį neigiamą poveikį Grupės verslui, veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai. Tai, inter alia, reiškia, kad Grupė galėtų :
–       prarasti kapitalą, investuotą į paveiktą turtą, taip pat numatomas būsimas pajamas iš to turto nuomos ar pardavimo;
–       užsitraukti atsakomybę atlyginti įvykio sukeltą žalą, ir
–       užsitraukti atsakomybę padengti skolą ar įvykdyti kitą finansinį įsipareigojimą, susijusį su tuo turtu.
 
Be to, reikia turėti omenyje, kad Grupė nekaupia atskirų lėšų ir neatideda rezervų minėtosioms rizikos rūšims.
 
Rizika, susijusi su nuomos sutartimis
 
Grupės nuomos sutartis galima padalinti į dvi kategorijas: neatšauktinos fiksuotos trukmės nuomos sutartys, ir atšauktinos nuomos sutartys, sudarytos konkrečiai nenurodytam laikotarpiui. Atšauktinų nuomos ir sub-nuomos sutarčių atveju, nuomininkai, norėdami atšaukti nuomos sutartį, privalo pranešti administratoriui apie tai prieš 3-6 mėnesius ir sumokėti 3–12 mėnesių nuompinigių dydžio baudą. Neatšauktinų nuomos ir sub-nuomos sutarčių atveju nuomininkai privalo sumokėti baudą, lygią nuompinigiams, gautiniems per likusįjį nuomos laikotarpį.
 
Grupė sieks naudoti abi sutarčių rūšis, priklausomai nuo padėties rinkoje ir atitinkamo turto. Nepaisant to, yra pavojus, kad didelius skaičius nuomos sutarčių, sudarytų konkrečiai nenurodytam laikotarpiui, gali būti nutrauktas per trumpą laikotarpį. Grupė siekia pratęsti fiksuotos trukmės nuomos sutartis lanksčiai bendradarbiaudama su nuomininkais. Tačiau nėra garantijų, kad Grupei tai sėkmingai pavyks. Siekdama užkirsti kelią nuomininkams nutraukti nuomos sutartis, Grupė taip pat gali būti priversta sutikti mažinti nuomos mokesčius. Grupei mokėtinų nuompinigių sumažinimas pagal didelį nuomos sutarčių skaičių ir/ar didelio skaičiaus nuomos sutarčių nutraukimas vienu metu gali turėti esminį neigiamą poveikį Grupės verslui, veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai.
 
Pasikliovimas Bendrovės turto administratoriumi
 
2013 m. sausio 2 d. Bendrovė sudarė sutartį su trečiąja šalimi dėl Bendrovės turto portfelio valdymo ir turto administravimo paslaugų. Išsamus pastatų, administruojamų pagal šią sutartį sąrašas, yra pateiktas  4.20 skirsnyje Investavimo apribojimai . Remiantis šia sutartimi, trečia šalis, kaip turto administratorius, įsipareigoja didinti Bendrovės vertę ir išlaikyti aukštą paslaugų, teikiamų pastatų nuomininkams ir darbuotojams, kokybę. Pasikeitus administravimo kainoms rinkoje, su administratoriumi gali būti sudarytos naujos sutartys mažiau palankiomis sąlygomis, kurios gali tiesiogiai įtakoti Bendrovės sąnaudų padidėjimą.
 
Palūkanų rizika
 
Kyla rizika, kad greito pasaulio ekonomikos atsigavimo atveju ar padidėjus infliacijai, centriniai bankai didins palūkanas ir dėl to brangs paskolų, susijusių su Bendrovės investicijomis, aptarnavimas, todėl gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė. Siekiant išvengti šios rizikos, Valdymo įmonė sieks, kad Bendrovė gautų daugumą paskolų su fiksuotomis palūkanomis. Jeigu tai atrodytų būtina, Bendrovė apdraus palūkanų riziką sudarydama atitinkamos sandorius.
 
Be to, palūkanų rizika pagrinde apima paskolas su kintamomis palūkanomis. 2014 m. rugpjūčio 26 d. Bendrovė ir AB Šiaulių Bankas AB sudarė kredito sutartį dėl EUR 15,35 milijono Eur kredito (2016 m. sausio 29 d. kreditas buvo padidintas 4,5 milijonais eurų) su kintamomis palūkanomis – 6 mėnesių EURIBOR ir fiksuota marža. Be to, 2015 m. liepos 15 d. dukterinė bendrovė Dommo Biznesa Parks SIA ir ABLV Bank AS sudarė kredito sutartį, kurios suma 3 milijonai, su kintama palūkanų norma – 3 mėnesių EURIBOR ir fiksuota marža. Augančios palūkanos didina Grupės skolos aptarnavimo sąnaudas, kurios mažina investicijų grąžą. Jeigu bus būtina, Grupė valdys palūkanų riziką sudarydama išvestinių finansinių priemonių sutartis.
 
Svertų rizika
 
Svertų rizika susijusi galimu nekilnojamo turto objektų, įsigytu su skolintais pinigais, nuvertėjimu. Kuo didesnis svertas, tuo aukštesnė šios rizikos tikimybė. 2016 m. birželio 30 d. Grupės įsiskolinimų dydis sudarė 42% nuo jos investicinio turto rinkos vertės ( 2015 m. gruodžio 31 d. 47%).
 
Kredito rizika
 
Bendrovė yra suteikusi ir gali suteikti paskolas kitoms bendrovės, todėl, pablogėjus šių bendrovių finansinei būklei, yra rizika, kad Bendrovė neatgaus visų jos suteiktų paskolų.
 
Atskyrimo nuo AB „Invalda INVL“ rizika

2014 m. balandžio 29 d. Bendrovė perėmė 30,9 proc. akcinės bendrovės „Invalda LT“ (dabartinis pavadinimas – akcinė bendrovė „Invalda INVL“) turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų. Jeigu tam tikros akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prievolės atskyrimo vykdymo metu nebuvo žinomos ir dėl to nebuvo paskirstytos visoms po atskyrimo veikiančioms bendrovėms, už jas solidariai atsakys visos po atskyrimo veikiančios bendrovės. Kiekvienos iš šių bendrovių atsakomybę už šią prievolę ribos nuosavo kapitalo, priskirto kiekvienai iš jų pagal atskyrimo sąlygas, dydis. Taigi, egzistuoja rizika, kad nesant paskirstytoms akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prievolėms, už akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prievoles, pagal atskyrimo sąlygas priskirtas Bendrovei, atsakys Bendrovė. Bendrovė neturi duomenų, kad įvykęs akcinės bendrovės „Invalda INVL“ reorganizavimas buvo atliktas netinkamai ir (ar) kad dalis akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prievolių yra nepaskirstyta.
 
Reorganizacijos rizika
 
Po Bendrovės reorganizavimo – buvusios motininės bendrovės susijungimo su Bendrove (ankstesnis pavadinimas– AB Invalda nekilnojamojo turto fondas), kuri toliau tęsia veiklą, Bendrovė perėmė visą buvusios motininės bendrovės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus (daugiau informacijos apie reorganizavimą pateikta 4.3 skyriuje Grupės istorija ir plėtra). Po reorganizavimo, Bendrovė prisiėmė atsakomybę už visus be išimties buvusios motininės bendrovės įsipareigojimus.
 
Likvidumo rizika
 
Tai yra rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kai tampa sunku parduoti turtą pageidaujamu metu už pageidaujamą kainą. Siekdama suvaldyti šią riziką, Bendrovė nuolatos stebės nekilnojamo turto rinką, iš anksto pasirengs turto pardavimo procesui, ir šiuo būdu sumažins likvidumo riziką. Įsigydami akcijas akcininkai taip pat prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – jeigu kristų Akcijų paklausa ar akcijos būtų išbrauktos iš vertybinių popierių biržų prekybos sąrašo, investitoriams būtų sunku jas parduoti. Pablogėjus Bendrovės finansinei padėčiai, gali sumažėti Akcijų paklausa ar kaina. Likvidumo rizika taip pat apima pinigų srauto sutrikdymo riziką, kuri gali kilti Bendrovei dėl pavėluotų mokėjimų ir/ar visiško piniginių įsipareigojimų nevykdymo nuomininkams tapus nemokiais.
 
Bendra investicijų rizika
 
Investicijų į nekilnojamą turtą vertė gali kisti trumpuoju laikotarpiu, priklausomai nuo bendrų ekonominių sąlygų, nekilnojamo turto nuomos ir pirkimo kainų, paklausos ir pasiūlos svyravimų, kt. Investicijos į nekilnojamą turtą turėtų būti vykdomos vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, kad investitorius galėtų išvengti kainų svyravimo trumpuoju laikotarpiu. Investavimas į nekilnojamą turtą yra susijęs su didesne, nei vidutine rizika. Grupės nepasiteisinusios investicijos ar investicijos, atliktos neigiamoje aplinkybių įtakoje (negalėjimas sumokėti kreditoriams), gali daryti reikšmingą poveikį Grupės veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai, ar, blogiausio scenarijaus atveju, nulemti bankroto procedūros inicijavimą.
 
Investicijų diversifikacijos rizika
 
Tai yra rizika, kad viena bloga investicija gali daryti didelį poveikį Bendrovės rezultatams. Siekdama sumažinti šią riziką, Bendrovė savo portfelyje turės pakankamą skaičių įvairių nekilnojamo turto objektų ir šiuo būdu išlaikys tinkamą diversifikacijos lygį.
 
Nuomininkų rizika
 
Bendrovė sieks išnuomoti nekilnojamo turto objektus kaip galima aukštesnėmis kainomis. Nors šiuo metu nuompinigiai mokami laiku (nuomininkų nepadengti įsipareigojimai šiuo metu yra labai nedideli ir nėra reikšmingi Bendrovės veiklai), yra rizika, kad pasikeitus (pablogėjus)nuomininkų ekonominei padėčiai, nuomininkai nevykdys savo įsipareigojimų – tai turėtų neigiamos įtakos Bendrovės pelno ir pinigų srautams. Dėl laiku nevykdomos didelės įsipareigojimų dalies gali sutrikti Bendrovės įprastinė veikla, gali prireikti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie nevisuomet gali būti prieinami. Nepavykus uždirbti numatytų pajamų iš nuomos ar išlaikyti didelį pastatų užimtumo procentą, gali iškilti sąnaudų, kurių nekompensuoja nuolatiniai nuomininkai, problema. Ši rizika gali pasireikšti ženkliu nuomojamų patalpų pasiūlos padidėjimu ir paklausos sumažėjimu, nuomos kainų kritimu. Nepavykus išnuomoti patalpų už planuojamas kainas ar planuotomis apimtimis, taip pat nuomininkams nutraukus nuomos sutartis, Bendrovės pajamos gali sumažėti, o fiksuotos sąnaudos - likti tokios pačios. Atitinkamai, sumažėtų Bendrovės pelnas.
 
Finansinių tarpininkų rizika
 
Bendrovė taip pat patirs riziką laikydama lėšas banko sąskaitose ar investuodama į trumpalaikes finansines priemones. Šiuo metu nebuvo įsigyta trumpalaikių finansinių priemonių, perteklinės lėšos yra laikomos banko sąskaitos ar naudojamos Bendrovės įsipareigojimams padengti.
 
Bendrovės nemokumo rizika

Tuo atveju, jeigu realizuotųsi viena ar kelios aukščiau nurodytos rizikos, kurios neigiamai paveiktų Bendrovės investicijų vertę ir (ar) likvidumą, tai gali sukelti Bendrovės mokumo problemas, kuomet Bendrovė bus nepajėgi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju akcininkai gali prarasti visas savo lėšas, investuotas į Bendrovę.
 
Sub-nuomos sutarčių rizika
 
2007 m. Bendrovė pardavė 5 nekilnojamo turto objektus ir sudarė veiklos nuomos sutartį su pirkėju iki 2017 m. rugpjūčio mėn. Daugiau informacijos apie šią sutartį pateikta 4.6 skyriuje Esminės sutarys. Visas šis turtas yra subnuomojamas trečioms šalims. Dėl šios subnuomos sutarties Bendrovė patiria apie 20,000 eurų nuostolį per mėnesį (būsimos nuomos pajamos iš subnuomojamų patalpų nuomos minus sutartinės nuomos įmokos mokėjimai, nuomojamų patalpų priežiūros bei valdymo išlaidos) už likusiąją sutarties dalį. Ši suma kinta priklausomai nuo sub-nuomos pajamų, turto priežiūros sąnaudų ir mokamų nuompinigių.
 
Galimas Grupės reputacijos sugadinimas
 
Grupės gebėjimas pritraukti turto pirkėjus, pritraukti ir išlaikyti nuomininkus, pritraukti reikalingą finansavimą savo plėtros projektams, taip pat išlaikyti darbuotojus jų darbo vietose gali nukentėti, jeigu būtų sugadinta Bendrovės reputacija. Grupės reputacijai įtakos gali turėti, be kitų dalykų, patalpų kokybė ir saugumas, atitiktis įstatymams ir reglamentams. Bet koks Grupės reputacijos pakenkimas dėl, įskaitant, tačiau vien tuo neapsiribojant, minėtų dalykų gali daryti esminį neigiamą poveikį Grupės verslui, veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai.
 
Priklausomybė nuo IT sistemų
 
Grupė naudoja daug trečios šalies sukurtų ir naudojamų IT sistemų ir operacijų internetinių sprendimų, įskaitant vidaus apskaitos ir valdymo informacines sistemas, skirtų klientų ir nuomininkų informacijos tvarkymui, projektų braižymui ir specifikacijų rengimui, bendrųjų administracinių funkcijų vykdymui. Trečios šalies IT sistemų gedimai ar žymūs veikimo sutrikimai gali neleisti Bendrovei efektyviai teikti paslaugas. Be to, jeigu būtų pažeistas trečios šalies IT sistemų saugumas ar įvyktų kitoks gedimas, gali iškilti slaptos informacijos nutekėjimo pavojus, sutrikti veikla, kas, savo ruožtu, galėtų pakenkti Bendrovės santykiams su klientais ir tiekėjais, ar turėti kitokį esminį neigiamą poveikį Grupės verslui, veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai.
 
Bendrovės turto vertinimo rizika
 
Bendrovės turtas bus vertinamas pagal Įstatuose nustatytas pagrindines taisykles bei Apskaitos politiką. Bendrovės turimo turto vertinimą atliks du turto vertintojai, tačiau toks turto vertinimas yra tik turto vertės nustatymas, kuris automatiškai nereiškia tikslios Bendrovės turimos investicijos realizavimo kainos, kuri priklauso nuo daugelio aplinkybių, pavyzdžiui, ekonominių ir kitų nekontroliuojamų sąlygų. Taigi Bendrovės turimų investicijų realizavimo kaina gali būti didesnė arba mažesnė nei turto vertintojo nustatyta turto vertė.
 
Konkurencijos rizika
 
 Bendrovė, investuodama į investavimo objektus, konkuruos su kitais investuotojais, įskaitant, bet neapsiribojant, kitomis investicinėmis bendrovėmis ar nekilnojamojo turto investiciniais fondais. Taigi egzistuoja rizika, jog konkurencija su kitais investuotojais reikalaus, kad Bendrovė sudarytų sandorius mažiau palankiomis sąlygomis nei būtų kitais atvejais.
 
Rizika, susijusi su pareiga išpirkti Bendrovės Akcijas
 
Teisės aktai numato pareigą, esant tam tikroms aplinkybėms Bendrovei išpirkti savo Akcijas iš to pareikalavusių akcininkų. Atitinkamai jeigu Bendrovei kils pareiga pasiūlyti akcininkams išpirkti savo Akcijas ir tokio išpirkimo pareikalaus akcininkai, turintys reikšmingą Akcijų skaičių, Bendrovė gali būti priversta skubiai realizuoti turimas investicijas, kas gali ženkliai sumažinti Bendrovės gaunamą grąžą iš investicijų realizavimo.
 

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.