INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais

Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate”, juridinio asmens kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „INVL Baltic Real Estate“) valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 30 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Susirinkimo vieta: Bendrovės biuras, Gynėjų g. 14, Vilnius.

Susirinkimo pradžia nuo 08:00 val. (registracija prasideda nuo 07:45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena: 2024 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena: 2024 m. gegužės 15 d.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius sudaro 8 061 414 vnt. akcijų.

Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

 1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu.
 2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą.
 3. Susipažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą), Bendrovės dalyvavimo reorganizavime ir atlygio ataskaitos projekto.
 4. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip INVL Baltic Real Estate 2023 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.
 5. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo.
 7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos.
 8. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.
 9. Dėl pritarimo Bendrovės dalyvavimui reorganizavime ir reorganizavimo sąlygų parengimo.
 10. Dėl Bendrovės audito komiteto narių atlygio nustatymo.
 11. Susipažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu

1.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas)

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą

2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Susipažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą), Bendrovės dalyvavimo reorganizavime ir atlygio ataskaitos projekto

3.1.   Akcininkai supažindinami su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą), Bendrovės dalyvavimo reorganizavime ir atlygio ataskaitos projekto (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

4. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip INVL Baltic Real Estate 2023 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai

4.1.  Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip INVL Baltic Real Estate 2023 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai (pridedama).

5. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

5.1.  Patvirtinti konsoliduotąjį ir Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo

6.1.  INVL Baltic Real Estate pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 4 981
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 699
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 5 680
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 5 680
Pelno paskirstymas:
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai* (726)
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 4 954

* skiriama 0,09 EUR vienai akcijai

7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“  pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos

7.1.   Akcininkai supažindinami su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“  pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

8. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo

8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti INVL Baltic Real Estate akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

i. akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas;

ii. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius  – bendra Bendrovės priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

iii. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

iv. maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai;

v. minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,45 euro;

vi. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos akcijos nebus parduodamos,  todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos. INVL Baltic Real Estate įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos;

vii. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų ir kitų teisės aktų reikalavimų, priimti konkrečius sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir tvarką (įskaitant teisę akcijų supirkimą vykdyti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis), laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

8.2. Inicijuoti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas, tik tuo atveju, jei savų akcijų įsigijimo vykdymo laikotarpiu bus supirkta 100 000 vnt. ar daugiau Bendrovės akcijų.

8.3. Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2023 m. balandžio 18 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.

9. Dėl pritarimo Bendrovės dalyvavimui reorganizavime ir reorganizavimo sąlygų parengimo

9.1. Pritarti INVL Baltic Real Estate dalyvavimui reorganizavime jungimo būdu, kurio metu prie INVL Baltic Real Estate, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, būtų prijungta dukterinė bendrovė – AB „Pramogų bankas“, juridinio asmens kodas 300044665, buveinės adresas Vilnius, A. Stulginskio g. 8, kuri baigs veiklą be likvidavimo procedūros ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

9.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 63 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime bendrovių valdybos (jeigu valdybos nesudaromos − bendrovių vadovai), gavusios visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, privalo parengti bendrovės reorganizavimo sąlygas, pritarti INVL Baltic Real Estate ir AB „Pramogų bankas“ reorganizavimo sąlygų parengimui.

9.3. Kadangi INVL Baltic Real Estate nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės – AB „Pramogų bankas“, akcijos, reorganizavimui taikomos ABĮ 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi ABĮ 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra:

9.3.1. Reorganizavimo sąlygose nenumatoma:

– po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – AB „Pramogų bankas“, akcijų keitimo į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijas santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 4 p.);

– po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 5 p.);

– akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijų kainos skirtumas, išmokamas pinigais (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 6 p.);

– momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – AB „Pramogų bankas“, akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo – INVL Baltic Real Estate, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 7 p.).

9.4. Auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka (netaikomas ABĮ 63 str. 2 d.).

9.5. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama ir dėl vertinimo ataskaitos neatliekami jokie numatyti formalumai, įskaitant, be kita ko, netaikomas reikalavimas dėl reorganizavimo sąlygų vertinimo atlikimo bei reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos rengimo gauti reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės akcininkų sutikimą (netaikoma ABĮ 63 str. 3, 4 ir 5 d., 65 str. 2 d. 4 p.).

9.6. Reorganizuojamos bendrovės – AB „Pramogų bankas“, valdyba ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – INVL Baltic Real Estate, valdyba nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą (netaikoma ABĮ 64 str. ir 65 str. 2 d. 5 p.).

9.7. Reorganizuojamos bendrovės – AB „Pramogų bankas“, ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – INVL Baltic Real Estate, vadovai akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos ir šiuo požiūriu netaikomas įpareigojimas, pagal kurį nereikalaujama, kad vadovai pateiktų aukščiau nurodytą informaciją jeigu visi reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės akcininkai su tuo sutinka (netaikomos ABĮ 65 str. 5 ir 6 d.).

9.8. Reorganizuojamos bendrovės – AB „Pramogų bankas“, akcijos į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijas nekeičiamos (netaikomos ABĮ 67 str. 1 ir 2 d.).

9.9. AB „Pramogų bankas“ ir INVL Baltic Real Estate valdymo organų nariai, rengę ir įgyvendinę reorganizavimo sąlygas įstatymų nustatyta tvarka neturi atlyginti dėl jų kaltės padarytą žalą bendrovių akcininkams (netaikomas ABĮ 69 str. 6 d.).

9.10. Pavesti INVL Baltic Real Estate Valdymo įmonės valdybai iki 2024 m. gegužės 31 dienos vadovaujantis šiuo sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei ABĮ reikalavimais, parengti reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veiksiančios INVL Baltic Real Estate  įstatus.

9.11.  Apie AB „Pramogų bankas“ ir INVL Baltic Real Estate reorganizavimo sąlygų sudarymą informuoti taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

9.12. Kadangi po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė – INVL Baltic Real Estate, yra visų prijungiamos bendrovės – AB „Pramogų bankas“, akcijų savininkė, tai (i) apie reorganizavimą prijungimo būdu bus paskelbiama taip, kaip nustatyta ABĮ 63 straipsnio 8, 9, 10, 11 ir 12 dalyse ir ABĮ 65 straipsnio 1 dalyje; bei (ii) kiekvienam po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcininkui ABĮ 65 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka bus sudaroma galimybė susipažinti su ABĮ 65 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais dokumentais (taikant ABĮ 65 straipsnio 3 ir 4 dalis). Sprendimu dėl reorganizavimo patvirtinamos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės – INVL Baltic Real Estate, įstatai. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą reorganizuoti bendrovę, ne vėliau kaip per 5 dienas bus pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10. Dėl Bendrovės audito komiteto narių atlygio nustatymo

10.1. Už veiklą Bendrovės audito komitete nustatyti kiekvieno Bendrovės audito komiteto nario 200 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių), kuris mokamas už faktiškai praleistas valandas vykdant audito komiteto nario veiklą.

11. Susipažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita

11.1. Vadovaujantis INVL Baltic Real Estate  audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2023 m. balandžio 18 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), Bendrovės akcininkai buvo supažindinti su INVL Baltic Real Estate audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat iš anksto susitarus Bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – „Bendrovės patalpos“) darbo valandomis. Telefonas pasiteirauti – 8 5 279 0601.

Akcininkai turi teisę:

i. siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu breinfo@invl.com. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą;

ii. siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki Susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu breinfo@invl.com) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų);

iii. iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius  arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba išsiunčiant klausimus Bendrovei elektroniniu paštu adresu breinfo@invl.com. Visi atsakymai į akcininkų iš anksto Bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami Susirinkime arba vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki Susirinkimo. Į klausimus gautus elektroniniu paštu Bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su Bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi.

Akcininkas, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki Susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime taip pat gali dalyvauti bei balsuoti asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu breinfo@invl.com ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami Bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Bendrovės akcininkai kviečiami pasinaudoti teise balsuoti Susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Bendrovės akcininkus nusprendus dalyvauti Susirinkime rinktis vieną iš pateiktų alternatyvų:

__________

Alternatyva Nr. 1:

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti ir pasirašyti balsavimo raštu biuletenį ir jį atsiųsti Bendrovei el. paštu ( breinfo@invl.com), o biuletenio originalą išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT- 01109 Vilnius. Tinkamai užpildyti balsavimo raštu biuleteniai gali būti siunčiami tiek registruotu, tiek paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius be kopijos pateikimo minėtu el. paštu arba pristatomi Bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į Bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios.

__________

Alternatyva Nr. 2:

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti balsavimo raštu biuletenį, išsaugoti savo kompiuteryje ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį siųsti Bendrovei el. paštu breinfo@invl.com.

Bendrovė siūlo naudotis šiomis nemokamomis kvalifikuoto elektroninio parašo sistemomis: Dokobit  ir GoSign.

__________

Alternatyva Nr. 3:

Bendrovės akcininkams neturint galimybės pasinaudoti balsavimo Alternatyvomis Nr. 1 ir Nr. 2, Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams ar jų tinkamai įgaliotiems asmenims 2024 m. balandžio 30 d. atvykti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, į Bendrovės Susirinkimą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com

1. Metinė informacija_invlbalticrealestate-2023-12-31-lt.zip

2. INVL Baltic Real Estate IK_Rekomendacija akcininku susirinkimui.pdf

3. Atlygio ataskaita 2023.pdf

4. INVL Asset Management_pranesimas INVL BRE akcininku susirinkimui.pdf

5. Audito komiteto_ataskaita_2023.pdf

6. INVL Baltic Real Estate_Balsavimo biuletenis.pdf