INVL Logo

INVL Baltic Real Estate įsigis savų akcijų

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad vykdant Bendrovės akcijų išpirkimo procesą dėl esminių dokumentų pakeitimo pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Bendrovė iš Bendrovės akcininkų išpirks 10 020 vnt. Bendrovės akcijų už 22 147,21 EUR. Su Bendrovės akcininkais, pateikusiais paraiškas dėl išpirkimo, bus atsiskaityta 2021 m. kovo 10 d.

Po 2021 kovo 10 d. Bendrovei iš viso priklausys 1 300 586 vnt. savų akcijų, kas sudarys 9,89 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų.

Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra po 2021 m. kovo 10 d.

Akcijų klasė Akcijų skaičius ir bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis , vnt. Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)* Nominali vertė, EUR Bendra nominali vertė ir įstatinis kapitalas, EUR Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos 13 150 000 11 849 414 1,45 19 067 500 100

Akcijų išpirkimo procesas vykdomas vadovaujantis 2021 m. sausio 14 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeisti esmines Bendroves steigimo dokumentų nuostatas. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę Bendrovės akcininkai turi teisę pareikalauti Bendrovės išpirkti jų turimas akcijas.

Vienos akcijos išpirkimo kaina – 2,2103 EUR, kuri atitinka 2020 m. lapkričio 30 d. GAV. Akcijų išpirkimo procesas truks iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie akcijų išpirkimo procesą čia: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1000516&messageId=1253018

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com