INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2022 m. rugpjūčio 23 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“ arba „INVL Baltic Real Estate“) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

Dėl pritarimo INVL Baltic Real Estate dalyvavimui reorganizavime ir reorganizavimo sąlygų parengimo

1. Pritarti INVL Baltic Real Estate dalyvavimui reorganizavime jungimo būdu, kurio metu prie INVL Baltic Real Estate, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, būtų prijungta dukterinė bendrovė – AB „RE 1“, juridinio asmens kodas 302622705, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14, kuri baigs veiklą be likvidavimo procedūros ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 63 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime bendrovių valdybos (jeigu valdybos nesudaromos − bendrovių vadovai), gavusios visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, privalo parengti bendrovės reorganizavimo sąlygas, pritarti INVL Baltic Real Estate ir AB „RE 1“ reorganizavimo sąlygų parengimui.

3. Kadangi INVL Baltic Real Estate nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės – AB „RE 1“, akcijos, reorganizavimui taikomos ABĮ 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi ABĮ 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra:

3.1. Reorganizavimo sąlygose nenumatoma:

– po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – AB „RE 1“, akcijų keitimo į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijas santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 4 p.);

– po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 5 p.);

– akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijų kainos skirtumas, išmokamas pinigais (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 6 p.);

– momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – AB „RE 1“, akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo – INVL Baltic Real Estate, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 7 p.).

3.2. Auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka (netaikomas ABĮ 63 str. 2 d.).

3.3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama ir dėl vertinimo ataskaitos neatliekami jokie numatyti formalumai, įskaitant, be kita ko, netaikomas reikalavimas dėl reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlikimo bei reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos nerengimo gauti reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės akcininkų sutikimą (netaikoma ABĮ 63 str. 3, 4 ir 5 d., 65 str. 2 d. 4 p.).

3.4. Reorganizuojamos bendrovės – AB „RE 1“, valdyba ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – INVL Baltic Real Estate, valdyba nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą (netaikoma ABĮ 64 str. ir 65 str. 2 d. 5 p.).

3.5. Reorganizuojamos bendrovės – AB „RE 1“, ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – INVL Baltic Real Estate, vadovai akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos ir šiuo požiūriu netaikomas įpareigojimas, pagal kurį nereikalaujama, kad vadovai pateiktų aukščiau nurodytą informaciją jeigu visi reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės akcininkai su tuo sutinka (netaikomos ABĮ 65 str. 5 ir 6 d.).

3.6. Reorganizuojamos bendrovės – AB „RE 1“, akcijos į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijas nekeičiamos (netaikomos ABĮ 67 str. 1 ir 2 d.).

3.7. AB „RE 1“ ir INVL Baltic Real Estate valdymo organų nariai, rengę ir įgyvendinę reorganizavimo sąlygas įstatymų nustatyta tvarka neturi atlyginti dėl jų kaltės padarytą žalą bendrovių akcininkams (netaikomas ABĮ 69 str. 6 d.).

4. Pavesti INVL Baltic Real Estate Valdymo įmonės valdybai iki 2022 m. rugsėjo 30 dienos vadovaujantis šiuo sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei ABĮ reikalavimais, parengti reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veiksiančios INVL Baltic Real Estate  įstatus.

5. Apie AB „RE 1“ ir INVL Baltic Real Estate reorganizavimo sąlygų sudarymą informuoti taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, siekianti prijungti antrinę bendrovę „RE 1“, kuriai priklauso dalis patalpų sostinės senamiestyje, Vilniaus g. 37, rengs reorganizavimo sąlygas.

„INVL Baltic Real Estate“ dalyvavimui reorganizavime ir reorganizavimo sąlygų parengimui buvo pritarta antradienį vykusiame bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

„INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojo Vytauto Bakšinsko teigimu, šia reorganizacija siekiama, kad fondui tiesiogiai priklausytų visas nekilnojamasis turtas Vilniaus g. 37.

2022 metų birželį „INVL Baltic Real Estate“ įsigijo 100 proc. bendrovės „RE 1“ akcijų, kuriai priklauso 257 kv. m. ploto negyvenamoji patalpa-kavinė, esanti sostinės Vilniaus g. 37. Po šio sandorio „INVL Baltic Real Estate“ tapo vienintele šio išskirtinio pastato Vilniaus senamiestyje valdytoja, o bendras valdomų patalpų plotas Vilniaus g. 37, Vilniuje, išaugo iki 1 990 kv. m.

Planuojama, kad po pastato Vilniaus g. 37 rekonstrukcijos, bendrovė rinkai pasiūlys apie 2 200 kv. m. nuomojamo ploto aukščiausios klasės biurų pastato antrame ir trečiame aukštuose bei komercinės paskirties patalpų pirmame aukšte.

Apie „INVL Baltic Real Estate“

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat 55 ha logistikos ir industrijos parką „Dommo Logistics and Industrial Park“ šalia greitkelio A8  ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2022 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė nuo 92 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 28 tūkst. kv. m., vertė – 33,8 mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovę valdo Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė INVL. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com