INVL Logo

Patvirtintas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų įtraukimo į reguliuojamą rinką prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

Lietuvos bankas 2016 m. gruodžio 29 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-256 patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).

Patvirtintas Prospektas yra skirtas visų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą AB NASDAQ Vilnius Papildomajame prekybos sąraše, atsižvelgiant į tai, kad Bendrovei Lietuvos bankas 2016 m. gruodžio 22 d. išdavė licenciją verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla.

Iki minėtos licencijos išdavimo Bendrovės akcijomis buvo prekiaujama AB NASDAQ Vilnius Papildomajame prekybos sąraše. Naujos Bendrovės akcijos pagal Prospektą nėra išleidžiamos, tačiau Prospektas buvo parengtas atsižvelgiant į pasikeitusį Bendrovės teisinį statusą ir siekį, kad jos akcijomis būtų toliau prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su Bendrove susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijas. Prospektas yra paskelbtas per AB NASDAQ Vilnius interneto informacinę sistemą GlobeNewswire ir Bendrovės interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Egidijus Damulis
         El. paštas egidijus.damulis@invl.com


Prospectus (tik anglų kalba).pdf
Prospekto santraukos vertimas (tik lietuvių kalba).pdf
Sprendimas.pdf