INVL Logo

Pranešimai apie balsavimo teisių netekimą (kartu su Bendrovės akcininkų struktūra po balsavimo teisių pasikeitimo)

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Emitentas“) pateikia gautus pranešimus apie balsavimo teisių netekimą (pridedama).

Papildoma informacija:

Emitentas skelbia atnaujintą akcininkų, turinčių ar valdančių daugiau nei 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo ir (arba) balsų (2021 m. kovo 29 d. duomenimis), sąrašą:

Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. Įstatinio kapitalo dalis ir nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc. Balsų dalis iš viso, proc.
UAB „LJB property“,
kodas 300822529
1 251 695 9,52 0 9,52
Alvydas Banys 663 640 5,05 9,521 14,57
Irena Ona Mišeikienė 1 308 596 9,95 0 9,95
Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė "INVL Baltic Real Estate",
kodas 152105644
5 088 586 38,7 0 38,7
AB „Invalda INVL",
kodas 121304349
1 889 123 14,37 0 14,37
Ilona Šulnienė 664 710 5,05 0 5,05

1Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB property“ balsus.

Kadangi Emitento valdomos savos akcijos, nesuteikia teisės naudotis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, pvz. teisės gauti pelno dalį, todėl po šių sandorių Emitento akcininkų valdoma efektyvi nuosavo kapitalo dalis yra pateikiama žemiau (2021 kovo 29 d.):

Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Efektyvi nuosavo kapitalo dalis iš viso, proc.
AB „Invalda INVL", kodas 121304349 23,43
Irena Ona Mišeikienė 16,23
UAB „LJB property“, kodas 300822529 15,53
Alvydas Banys 8,23
Ilona Šulnienė 8,25
Kiti akcininkai 28,33

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


Invalda INVL_grupes pranesimas apie netekima_BRE_2021 03 29.pdf
Pranešimas apie paketimo netekimą_LJB investments.pdf