INVL Logo

Pranešimas apie savų akcijų įsigijimą

2021 m. kovo 25 d. pasibaigus „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) akcijų išpirkimo procesui, kuris buvo vykdomas pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Bendrovė per ketvirtąjį Bendrovės akcijų išpirkimo proceso etapą įgijo iš 4 akcininkų 3 788 000 vnt. akcijų (28,81 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų) už 8 372 616,40 EUR. Su šiais akcininkais buvo atsiskaityta 2021 m. kovo 29 d.

2021 m. kovo 29 d. duomenimis Bendrovei iš viso priklauso 5 088 586 vnt. savų akcijų, kas sudaro 38,7 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, laikoma, kad Bendrovės turimos savos akcijos nėra išskaičiuojamos iš bendro Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus ir yra neįskaitomos skaičiuojant Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.

Skelbiame Bendrovės įstatinio kapitalo struktūrą 2021 m. kovo 29 d.

Akcijų klasė Akcijų skaičius ir bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis , vnt. Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)* Nominali vertė, EUR Bendra nominali vertė ir įstatinis kapitalas, EUR Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos 13 150 000 8 061 414 1,45 19 067 500 100

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com