2015 m. balandžio 30 d. įvykusio „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“  finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
 
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
 
Straipsniai (tūkst. LTL) (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 7 643 2 213
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 1 370 397
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) - -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 9 013 2 610
Pervedimai iš rezervų - -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 9 013 2 610
Pelno paskirstymas: - -
- į įstatymo numatytus rezervus - -
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti - -
- į kitus rezervus - -
- dividendai - -
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai - -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 9 013 2 610
 
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio kapitalo dydį iš 7 044 365 litų į 2 042 865,85  eurų.
 
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.

Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, priimtą 5 darbotvarkės klausimu bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Andrių Daukšą pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją.
 
7. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo sąlygų parengimui.

Pritarti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo sąlygų, kurių pagrindu akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ prijungiama prie akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, parengimui.

Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir paskelbti reorganizavimo sąlygas.

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.