2015 m. rugpjūčio 10 d. įvykusio „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo.
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi,  reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“ jungimo būdu, prijungiant ją prie akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ (kodas 152105644), kuri po reorganizavimo perims visas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL Baltic Real Estate“, ir tęs veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“.
 
2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimų sąlygų tvirtinimo.

Patvirtinti 2015 m. birželio 30 dienos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygas (apie 2015 m. birželio 30 dienos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai paskelbta 2015 m. liepos 1 dieną,  juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbė 2015 m. liepos 7 dieną).
 
3. Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.

Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ veiksiančios akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ įstatus (pridedami).
Įgalioti Andrių Daukšą pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ veiksiančios akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ įstatų naują redakciją.
 
4. Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.

Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vertybiniais popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje, pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui:
4.1. sudaryti po reorganizavimo veiksiančioje bendrovėje audito komitetą iš dviejų narių;
4.2. patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridedamos);
4.3. po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys);
4.4. už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.
 
5. Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui sutartį dėl 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 10 550 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vadovui.
 
6. Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės buveinės adreso.

Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui pakeisti bendrovės buveinę ir įregistruoti jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A.
 
7. Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybos atšaukimo ir naujos valdybos rinkimo.
 
Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui atšaukti bendrovės valdybą in corpore ir valdybos nariais išrinkti Alvydą Banį, Andrių Daukšą ir Indrę Mišeikytę.

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.