2016 m. lapkričio 10 d. įvykusio „INVL Baltic Real Estate“ neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcijos tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti naują specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą.
 
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Egidijų Damulį arba direktoriaus pavaduotoją Andrių Daukšą (abu su teise perįgalioti) pasirašyti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus.

2. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ tvirtinimas.
 
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“.

3. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo pasirinkimas.
 
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, pasirinkti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumu AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika).
 
4. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties tvirtinimas.
 
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika).
 
5. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas.
 
Patvirtinti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.
 
Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys).
 
Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) po uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos išdavimo nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.