SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2020 m. balandžio 9 d. priimti sprendimai

Iš viso Bendrovėje yra 13 150 000 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 13 150 000 balsus. Kiekviena iš 13 150 000 paprastųjų vardinių 1,45 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) suteikia vieno balso teisę.
 
Bendrovei pateikti 9 (devyni) galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (10 599 662 balsų). 5 iš jų balsavo užpildant bendruosius biuletenius ir Bendrovei pateikiant skanuotas pasirašytų biuletenių versijas, tuo tarpu 4  - balsavo kvalifikuotų el. parašų pagalba.
Iš viso Susirinkime yra atstovaujama 10 599 662 balsavimo teisę suteikiančioms Bendrovės akcijoms, kas sudaro 80,61% visų Bendrovės išleistų akcijų suteikiamų balsų. 10 599 662 balsai atstovaujami pagal bendruosius balsavimo biuletenius. Balsų pagal kitus teisę balsuoti suteikiančius dokumentus neatstovaujama.
Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus. Pagal dabar galiojančios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcijos 122 str. šio bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai yra priimami ¾ susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų balsų dauguma, išskyrus klausimą dėl metinio finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo, kuriam pakanka 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų). Šiame Susirinkime dalyvaujančių balsų suma tenkina 122 str. reikalavimus dėl reikalingo balsų skaičiaus sprendimams priimti. Šis Susirinkimas yra teisėtas ir galintis priimti sprendimus.

2020 m. balandžio 9 d. įvykusio SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu.

  Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
   
 2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
   
 3. Konsoliduoto ir Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

  Patvirtinti konsoliduotą ir Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
Balsavimo rezultatai:
 
Už – 10 599 662 (100 % visų dalyvaujančių balsų)
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
 
Sprendimas priimtas

4. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 7,204.0
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 10,627.0
Pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (9.0)
Pervedimai iš rezervų 3,093.5
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 20,915.5
Pelno paskirstymas: (20,914.5)
- į įstatymo numatytus rezervus (532.0)
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti  
- į kitus rezervus  
- dividendai* (20,382.5)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai  
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 1.0

*Skiriama 1,55 EUR vienai akcijai

Balsavimo rezultatai:
 
Už – 10 599 662 (100 % visų dalyvaujančių balsų)
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
 
Sprendimas priimtas

 1. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo

Atsižvelgiant į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus 4 darbotvarkės klausimu ir paskirstant reikšmingesnio dydžio dividendus už 2019 metus, tokiu būdu sumažinant nuosavo kapitalo dydį, patvirtinti naujos redakcijos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos keitimą (pridedama), keičiant visą Dividendų mokėjimo politikos tekstą.

Balsavimo rezultatai:
 
Už – 10 599 662 (100 % visų dalyvaujančių balsų)
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
 
Sprendimas priimtas

 6. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Atlygio politikos tvirtinimo

Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 37(3) straipsnį, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Atlygio politiką pritariant Valdymo įmonės Sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos taikymui Bendrovei.

Balsavimo rezultatai:
 
Už – 10 598 162 (99,99 % visų dalyvaujančių balsų)
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 1 500 (0,01 % visų dalyvaujančių balsų)
 
Sprendimas priimtas
 

 1. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens pasirašyti naują įstatų redakciją paskyrimo

7.1. Atsižvelgiant į Valdymo įmonės rekomendacijas, patvirtinti naują SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).
7.2. Įgalioti Vytautą Bakšinską (su teise perįgalioti), gavus Lietuvos banko išankstinį leidimą įstatams pakeisti, pasirašyti naują SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

Balsavimo rezultatai:
 
Už – 10 598 162 (99,99 % visų dalyvaujančių balsų)
Prieš – 1 500 (0,01 % visų dalyvaujančių balsų)
Nebalsavo – 0 akcijų balsų;

Sprendimas priimtas
 

8.   Sprendimo priėmimas dėl depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties tarp SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB SEB banku nutraukimo ir naujos depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties su AB Šiaulių bankas sudarymo

8.1. Pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją iš AB SEB bankas (kodas 112021238) į AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).

8.2. Nutraukti (ar kitais pagrindais pabaigti) Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB SEB banku (kodas 112021238).

8.3. Sudaryti naują Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB Šiaulių bankas (kodas 112025254) (sutarties projektas pridedamas).

8.4. Kreiptis į Lietuvos banką su prašymu leisti pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją, numatant, kad sprendimas pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją įsigaliotų tik Lietuvos bankui tam pritarus.

Balsavimo rezultatai:
 
Už – 10 598 162 (99,99 % visų dalyvaujančių balsų)
Prieš – 1 500 (0,01 % visų dalyvaujančių balsų)
Nebalsavo – 0 akcijų balsų;

Sprendimas priimtas
 

9.   Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo dėl esminio įstatų ir depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimo

9.1.Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas pakeisti esmines SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ steigimo dokumentų nuostatas ir pakeisti depozitoriumo paslaugų teikėją Bendrovei sukuria pareigą išpirkti Bendrovės akcijas iš to pareikalavusių Bendrovės akcininkų, nustatyti, kad Bendrovės akcininkams priėmus teigiamą sprendimą 7 ir (arba) 8 – u Susirinkimo darbotvarkės klausimu, turi būti atliktas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimas iš minėtiems esminiams Bendrovės veiklos pokyčiams prieštaraujančių ir akcijų išpirkimo pareikalavusių Bendrovės akcininkų laikantis Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytos tvarkos, kurią vėliau detalizuos Valdymo įmonė vadovaudamasi akcijų išpirkimo tvarkos pagrindiniais principais.

Balsavimo rezultatai:
 
Už – 10 599 662 (100 % visų dalyvaujančių balsų)
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
 
Sprendimas priimtas

10. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo tvarkos pagrindinių principų nustatymo

10.1.Nustatyti, kad SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimas, privalomas atsižvelgiant į vykdomus esminius Bendrovės veiklos pokyčius, bus vykdomas Bendrovei išmokėjus dividendus, paskirtus pagal 4 darbotvarkės punktą, laikantis šių nuostatų:

     10.1.1. Bendrovės akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti tinkamą LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 155 straipsnio reikalavimų įgyvendinimą;

     10.1.2. maksimalus Bendrovei leidžiamų išpirkti (įsigyti) akcijų skaičius – visų Bendrovės išleistų akcijų skaičius, sumažintas akcijų skaičiumi, kuriuo buvo pritarta esminiams Bendrovės steigimo dokumentų pakeitimams ir (arba) depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimui, ir sumažintas skaičiumi akcijų, kurių atžvilgiu akcininkai iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu atsisakys nuo teisės pasinaudoti teise reikalauti jų akcijų išpirkimo dėl esminių Bendrovės veiklos pokyčių;

     10.1.3.akcininkų, iš kurių išperkamos akcijos, nustatymas;

(a) akcininkai, kurie raštu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos atsisako teisės reikalauti jų valdomų akcijų išpirkimo dėl esminių Bendrovės veiklos pokyčių, arba pritarę esminiams steigimo dokumentų pakeitimams ir depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimui, neteks teisės pateikti prašymą išpirkti turimų akcijų;

(b) jeigu akcininkai, balsavę už sprendimus, lemiančius pareigos išpirkti Bendrovės akcijas atsiradimą, arba atsisakę teisės į akcijų išpirkimą dėl esminių Bendrovės veiklos pokyčių, pateiks savo turimas akcijas išpirkimui, jie privalės atlyginti visus su tuo susijusius Bendrovės, Valdymo įmonės ir kitų Bendrovės akcininkų nuostolius;

(c) jeigu dėl vieno sprendimo akcininkas balsuoja už, o dėl kito sprendimo prieštarauja, tokiu atveju akcininkas turi teisę prašyti, kad visos jo turimos Bendrovės akcijų būtų išperkamos.

     10.1.4. Bendrovės išpirktos iš Bendrovės akcininkų Bendrovės akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bus anuliuojamos;

     10.1.5. informacija apie galimybę išreikšti prieštaravimą įstatų pakeitimams ir (arba) depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimui ir kartu pareikalauti išpirkti jų turimas Bendrovės akcijas:

(a) akcininkams, kurių korespondencijos adresai žinomi Valdymo įmonei, bus pateikta registruotu laišku išsiunčiant pranešimus Valdymo įmonei žinomais akcininkų korespondencijos adresais ir pateikiant šią informaciją viešai (bus laikoma, kad akcininkai gavo atitinkamus asmeninius pranešimus 10 kalendorinę dieną po jų išsiuntimo (nebent Valdymo įmonė ankstesne data gaus patvirtinimą apie pranešimų įteikimą));

(b) akcininkams, kurių korespondencijos adresai nėra žinomi Valdymo įmonei, bus pateikta viešai (bus laikoma, kad akcininkai gavo atitinkamą informaciją 10 kalendorinę dieną po informacijos pateikimo per Nasdaq Vilnius informacinę sistemą);

     10.1.6. Bendrovės akcininkai turės teisę pareikšti prieštaravimą ir pareikalauti išpirkti jų akcijas per 4 kalendorinius mėnesius skaičiuojant nuo vėlesnio iš 10.1.5 punkte nurodyto termino;

     10.1.7. už išpirktas Bendrovės akcijas su Bendrovės akcininkais bus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią atitinkamo Bendrovės akcininko nurodymas išpirkti jo turimas Bendrovės akcijas taps neatšaukiamas (visu laikotarpiu iki šios dienos Bendrovės akcininkai galės atšaukti savo nurodymą);

     10.1.8. akcininkai, prieštaraujantys atliekamiems esminiams steigimo dokumentų pakeitimams ir (arba) depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimams, neprivalės pateikti atskiro prieštaravimo, jų prieštaravimu dėl siūlomų pakeitimų bus laikomas akcijų pateikimas išpirkti;

     10.1.9. išperkamų akcijų kaina bus lygi paskutinei Bendrovės grynųjų aktyvų vertei, tenkančiai vienai akcijai, viešai paskelbtai prieš Valdymo įmonės valdybai priimant sprendimą, nurodytą 10.1.12 punkte (Valdymo įmonė, nustatydama išperkamų Bendrovės akcijų kainą, turi ją sumažinti dividendų akcijai dydžiu, jeigu sprendimas dėl dividendų paskyrimo buvo priimtas po Bendrovės grynųjų aktyvų vertės nustatymo ir paskelbimo);

     10.1.10 akcininko galimų Bendrovei perleisti akcijų skaičius bus laikomas lygiu atitinkamo akcininko turėtų Bendrovės akcijų skaičiumi Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje; akcininkai, pateikę daugiau Bendrovės akcijų išpirkimui nei jų turimos šiame punkte apibrėžtas didžiausias galimų pateikti išpirkimui akcijų skaičius, privalės atlyginti visus dėl to kilusius Bendrovės, Valdymo įmonės ir kitų Bendrovės akcininkų nuostolius;

     10.1.11. Bendrovės išpirktos Bendrovės akcijos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo turi būti anuliuotos atitinkamai sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą;

     10.1.12. visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime pritarus teikiamiems sprendimams ir atsiradus Bendrovės pareigai išpirkti Bendrovės akcijas iš sprendimams prieštaraujančių arba susirinkime nedalyvaujančių arba susilaikiusių nuo balsavimo akcininkų akcijas, Valdymo įmonė suderins ir patvirtins detalią Bendrovės akcijų išpirkimo tvarką, kuria vadovaujantis bus atliekamas Bendrovės akcijų išpirkimas. Valdymo įmonės valdyba sprendimą, numatytą šiame punkte, priims ir Bendrovės akcijų išpirkimo procesą pradės vykdyti tik įvykus šioms dviem sąlygoms: (i) nepriklausomi Bendrovės turto vertintojai pateiks Bendrovei priklausančio turto vertinimą, ir (ii) Bendrovė išmokės Bendrovės akcininkams dividendus, paskirtus pagal 4 Susirinkimo darbotvarkės klausimą.

Balsavimo rezultatai:
 
Už – 10 599 662 (100 % visų dalyvaujančių balsų)
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
 
Sprendimas priimtas

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams ir ex-dienos:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2020 m. balandžio 24 d. pabaigoje), bus SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate ISIN kodas LT0000127151, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2019 metus, yra 2020 m. balandžio 23 d.

Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:

Vadovaujantis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 11 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas [email protected]


INVL Baltic Real Estate_Istatai.pdf
INVL Baltic Real Estate_Audito komiteto_ataskaita_2019.pdf
INVL Baltic Real Estate_Depozitoriumo paslaugu sutartis.pdf
INVL Baltic Real Estate_metine audituota informacija-2019.pdf
INVL Baltic Real Estate_Atlygio politika.pdf
INVL Baltic Real Estate_Dividendu mokejimo politika.pdf


 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.