Ataskaitos

  Tarpinė informacija Metinė informacija
3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn.
2021 RP TR RP KISA      
2020 RP FA TP RP AAP KISA RP   MAI RP   AA  AKA KISA
2019 RP FA TP RP AAP KISA RP   MAI AAP RP AKA KISA
2018 RP FA AAP FA TP RP AAP KISA FA RP AAP FA RP AAP MAI AAP RP AKA KISA
2017 RP FA TP
RP AAP
KISA
RP   MAI AAP KISA AKA RP
2016 RP FA TP
RPAAP
RP RP MAI AAP AKA KISA
2015 FA  RP
AAP
FA  TP
RP  AAP
FA  RP
AAP
RP MAI AAP
2014  -                    TR  RP  AAP     FA  RP
AAP
FA  RP (EUR)
RP (LTL)  AAP
       MAI  AAP
 
TR - tarpinis rezultatas (kartu su finansinėmis ataskaitomis, tarpiniu pranešimu bei atsakingu asmenų patvirtinimu)
FA - finansinės ataskaitos
AAP - atsakingų asmenų patvirtinimas
TP - tarpinis pranešimas
MAI - metinė audituota informacija (nuo 2020 m. kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu)
RP - rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas
KISA – kolektyvinio investavimo subjekto ataskaita
AKA - audito komiteto ataskaita (nuo 2016 m.)
AA - atlygio ataskaita (nuo 2020 m.)
 

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.