Grynųjų aktyvų vertė

Data Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR Grynųjų aktyvų vertė, EUR Perskaičiuota akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR* Paskirti dividendai akcijai, EUR*
2016 11 30** 0,4203 27 633 382 2,1014  
2016 12 31 0,4726 31 072 202 2,3629  
2017 03 31 0,4781 31 431 866 2,3903  
2017 06 30 0,4838 31 811 344 2,4191 0,06
2017 09 30 0,4924 32 374 388 2,4619  
2017 12 31 0,5150 33 860 074 2,5749  
2018 03 31 2,4984 32 853 366 2,4984 0,13
2018 06 30 2,5900 34 058 027 2,5900  
2018 09 30 2,6147 34 382 903 2,6147  
2018 12 31 2,6859 35 319 397 2,6859  
2019 03 31 2,7033 35 548 100 2,7033  
2019 06 30 2,6850 35 307 971 2,6850 0,13
2019 09 30 2,7185 35 748 715 2,7185  
2019 12 31 3,3479 44 024 833 3,3479  
2020 03 31 3,3786 44 428 162 3,3786  
2020 04 30*** 1,8526 24 361 588 1,8526 1,55
2020 06 30 1,8678 24 561 436 1,8678  
2020 09 30 2,2270 23 602 043 2,2270  
2020 11 30****! 2,2103 (patikslinta: 2,2043)  28 843 807 (patikslinta: 28 765 348) 2,2103 (patikslinta: 2,2043)   
2020 12 31 ! 2,2124 (patikslinta: 2,2095) 28 870 287 (patikslinta: 28 832 682) 2,2124 (patikslinta: 2,2095)  
2021 03 31 2,2295 17 972 963 2,2295  
2021 06 30 2,1874 17 633 254 2,1874  0,12
 *Grynųjų aktyvų vertė akcijai bei paskirti dividendai perskaičiuoti, akcijos nominaliai vertei esant EUR 1,45.
** Pirmoji akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė - EUR 0,4203.
*** Vadovaujantis 2020 m. balandžio 9 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl Bendrovės savų akcijų išpirkimo dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo, 2020 m. birželio 25 d. skelbiama Bendrovės 2020 m. balandžio 30 d. grynųjų aktyvų vertė, pagal kurią bus išperkamos Bendrovės akcijos iš to pageidaujančių Susirinkime dėl esminių Bendrovės dokumentų pakeitimų nebalsavusių Bendrovės akcininkų.
**** Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. Bendrovės skelbimu dėl Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, kuris įvyko 2021 m. sausio 14 d., Bendrovės akcininkams priėmus sprendimus numatytus susirinkimo darbotvarkėje, vyks Bendrovės akcijų išpirkimo procesas dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo. 2020 m. gruodžio 30 d. skelbiama 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertė, pagal kurią bus išperkamos Bendrovės akcijos iš to pageidaujančių ir susirinkime už esminius Bendrovės dokumentų pakeitimus nebalsavusių Bendrovės akcininkų. 
! Bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“, vykdydama įprastines veiklos kontrolės priemones, nustatė, kad nustatant Bendrovės grynųjų aktyvų vertę 2020 m. lapkričio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. įvyko klaida. Atsižvelgiant į tai, pateikiamos patikslintos Bendrovės grynųjų aktyvų vertės: (i) Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, 2020 m. lapkričio 30 d. buvo 28 765 348 eurų arba 2,2043 euro akcijai. Skirtumas nuo anksčiau skelbtos grynųjų aktyvų vertės – 0,27 proc. (ii) Bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 28 832 682 eurų arba 2,2095 euro akcijai. Skirtumas nuo anksčiau skelbtos grynųjų aktyvų vertės – 0,13 proc. Šis Bendrovės grynųjų aktyvų vertės neatitikimas neigiamų pasekmių Bendrovės akcininkams nesukėlė. Nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. kovo 25 d. vykęs Bendrovės akcijų išpirkimas, buvo vykdomas pagal 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertę, kurį buvo didesnė 0,27 proc. nei aukščiau nurodyta patikslinta Bendrovės 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertė. Skirtumas tarp nekorektiškos ir vykusio akcijų išpirkimo metu taikytos grynųjų aktyvų vertės Bendrovei bus kompensuojamas Bendrovės Valdymo įmonė.

Akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės pokytis
 
Data Nuo veiklos pradžios Per ketvirtį Nuo veiklos pradžios įvertinus dividendus
2016 12 31 12,44% 12,44% 12,44%
2017 03 31 13,75% 1,16% 13,75%
2017 06 30 15,11% 1,19% 17,97%
2017 09 30 17,15% 1,78% 20,01%
2017 12 31 22,53% 4,59% 25,39%
2018 03 31 18,89% -2,97% 27,93%
2018 06 30 23,25% 3,67% 32,29%
2018 09 30 24,43% 0,95% 33,47%
2018 12 31 27,81% 2,72% 36,86%
2019 03 31 28,64% 0,65% 37,68%
2019 06 30 27,77% -0,68% 43,00%
2019 09 30 29,37%  1,25% 44,59%
2019 12 31 59,32% 23,15% 74,55%
2020 03 31 60,78% 0,92% 76,01%
2020 04 30*** -11,84% -45,17% 77,15%
2020 06 30 -11,12% -44,72% 77,87%
2020 09 30 5,98% 19,23% 94,97%
2020 11 30****! 5,18% (patikslinta: 4,90%) -0,75% (patikslinta: -1,02%) 94,17% (patikslinta: 93,89%)
2020 12 31 ! 5,28% (patikslinta: 5,14%) -0,66% (patikslinta: -0,79%) 94,27% (patikslinta: 94,13%)
2021 03 31 6,10% 0,91% 95,08%
2021 06 30 4,09% -1,89% 98,79%


Informacija apie bendrovės grynųjų aktyvų vertę atnaujinama kas ketvirtį: pirmojo ir trečiojo ketvirčio duomenys pateikiami per mėnesį nuo laikotarpio pabaigos, pusmečio – per du mėnesius, o metų – per keturis mėnesius nuo laikotarpio pabaigos. 
 

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.