Veiklos rodiklių formulės

Remiantis „Alternatyvių veiklos rodiklių“ gairėmis, 2015 m. parengtomis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir įsigaliojusiomis 2016 m. liepos 3 d., pateikiame bendrovės naudojamų veiklos ir finansinių rodiklių apibrėžimus bei formules (apačioje).
Bendrovės pateikiamais veiklos ir finansiniais rodikliais vertinama buvusi ar būsima Bendrovės finansinė būklė, finansinė padėtis. Minėtų rodiklių pagalba Bendrovės investuotojas gali gauti papildomos informacijos, padėsiančios geriau suprasti Bendrovės finansinę padėtį bei veiklos strategiją.

Dividendų pajamingumas – už praėjusius ataskaitinius metus paskirtų dividendų suma akcijai, padalinta iš akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

                                                 Paskirtų už praėjusius ataskaitinius metus dividendų akcijai dydis
Dividendų pajamingumas ————————————————————————————— 
                                                         Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Dividendų pajamingumas ypač svarbus investuotojams siekiantiems stabilių pajamų iš savo investicijų. Kuo aukštenis dividendų pajamingumas, tuo didesnės išmokos investuotojas gali tikėtis lyginant su akcijos kaina.


Buhalterinė akcijos vertė – Grupės nuosavo kapitalo dydis padalintas iš Bendrovės akcijų skaičiaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų.
 
                                                                                 Grupės nuosavo kapitalo dydis

Buhalterinė akcijos vertė ————————————————————————————————    
                                           Akcijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų

Buhalterinė akcijos vertė parodo likutinę vertę akcininkui likvidavus visą turtą ir padengus visus įsipareigojimus.

 
Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) – akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir buhalterinės akcijos vertės santykis.

                                                                            Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) ————————————————————— 
                                                                                       Buhalterinė akcijos vertė


Kainos ir buhalterinės vertės santykis lygina akcijos rinkos kainą ir buhalterinę vertę. Tai parodo, kokiu santykiu įmonės vertinimas yra padengtas akcininkams tenkančiu nuosavu kapitalu.


Dividendai/ grynasis pelnas – einamaisiais metais paskirtų dividendų už praėjusius ataskaitinius metus santykis su einamųjų metų Bendrovės grynuoju pelnu. 

                                                   Einamaisiais metais paskirti dividendai už praėjusius ataskaitinius metus
Dividendai/grynasis pelnas ———————————————————————————————— 
                                                                      Einamųjų metų Bendrovės grynasis pelnas


Rodiklis parodo santykį tarp įmonės grynojo pelno ir išmokėtų dividendų. Tai procentinė išraiška pelno išmokėto dividendų forma.
 
Nuosavybės grąža (ROE) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio nuosavo kapitalo santykis, išreikštas procentais. 
 
                                                                                   Ataskaitinio laikotarpio pelnas

Nuosavybės grąža (ROE) (išraiška procentais) ————————————————— 
                                                                                 Vidutinis nuosavas kapitalas 


Nuosavybės grąža neįtraukia vardiklyje skolos ir lygina grynąjį pelną su nuosavu kapitalu. Rodiklis matuoja grąžą, tenkančią akcininkų investicijai.

 
Vidutinis nuosavas kapitalas – nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.

Vidutinis nuosavas kapitalas = (nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžioje + nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / 2 


Turto grąža (ROA) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio turto santykis, išreikštas procentais. 
 
                                                                   Ataskaitinio laikotarpio pelnas

Turto grąža (ROA) (išraiška procentais) —————————————— 
                                                                             Vidutinis turtas


Turto grąža – rodo bendrovės pelningumą tenkantį bendrovės turtui. ROA parodo kaip efektyviai bendrovė išnaudoja savo turtą pelnui uždirbti.

 
Vidutinis turtas – turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.

Vidutinis turtas = (turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / 2 

Skolos koeficientas – tai yra visų įsipareigojimų ir viso turto santykis.

                                              Visi įsipareigojimai
Skolos koeficientas —————————————— 
                                                    Visas turtas


Skolos koeficientas yra finansinis rodiklis, lyginantis įmonės skolas su jos visu turtu. Šis koeficientas parodo, kokia įmonės turto dalis yra finansuota iš skolintų lėšų.

 
Skolos - nuosavybės koeficientas – visų įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis.
                                                                     
                                                                    Visi įsipareigojimai

Skolos - nuosavybės koeficientas —————————————— 
                                                                  Nuosavas kapitalas


Skolos – nuosavybės koeficientas yra apskaičiuojamas padalinant įmonės turimas skolas iš nuosavo kapitalo. Šis rodiklis yra naudojamas vertinant įmonės turimų skolų įtaką.

 
Sverto rodiklis yra skaičiuojamas grynąją skolą dalinant iš grynosios skolos ir nuosavybės sumos. Grynoji skola apskaičiuojama kaip gautų paskolų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų skirtumas. 

                                        Grynoji skola
Sverto rodiklis = —————————————— 
                          Grynoji skola + nuosavas kapitalas

Sverto rodiklis yra grynosios skolos ir nuosavo kapitalo santykis. Mažesnis sverto rodiklis reiškia didesnį įmonės finansinį stabilumą, tačiau įmonės naudojamas svertas leidžia daugiau uždirbti įmonės akcininkams.

 
Bendrasis likvidumo koeficientas – trumpalaikio turto, įskaitant turtą, klasifikuojamą kaip laikomą galimam pardavimui, ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.

                                                                                                     Trumpalaikis turtas
                                                            (įskaitant turtą,klasifikuojamą kaip laikomą galimam pardavimui)

Bendrasis likvidumo koeficientas ——————————————————————————————
                                                                                           Trumpalaikis įsipareigojimas

Bendras likvidumo koeficientas yra rodiklis naudojamas nustatyti skolininkų gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus be išorinio kapitalo pritraukimo.
 
Skubaus likvidumo koeficientas – tai trumpalaikio turto (atėmus atsargas, išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpio sąnaudas bei trumpalaikes suteiktas paskolas) ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.
 
                                                                                                                      Trumpalaikis turtas
                                                          (atėjus atsargas, išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas
                                                                                                  bei trumpalaikes suteiktas paskolas)

Skubaus likvidumo koeficientas —————————————————————————————————————
                                                                                                            Trumpalaikis įsipareigojimas

Skubaus likvidumo koeficientas – finansinį įmonės likvidumą matuojantis rodiklis, kuris lygina įmonės likvidžiausią turtą su trumpalaikiais įsipareigojimais. 

 
Normalizuotas veiklos pelnas – tai veiklos pelnas atėmus iš jo palūkanų pajamas, investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną (nuostolius) ir kitas pajamas ir pridėjus atidėjinio sėkmės mokesčiui perskaičiavimą.
                                                          
 Normalizuotas veiklos pelnas =  Veiklos pelnas - palūkanų pajamos - investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną (nuostolius) ir kitos pajamos + atidėjinio sėkmės mokesčio perskaičiavimas

Normalizuotas veiklos pelnas yra finansinis įmonės rodiklis, kuris parodo veiklos rezultatą be įmonei vienkartinių arba nebūdingų sandorių.     
   
                                                                                       
Normalizuoto veiklos pelno marža – normalizuoto veiklos pelno ir pardavimo pajamų santykis, išreikštas procentais.

                                                                                              Normalizuotas veiklos pelnas
Normalizuoto veiklos pelno marža (išraiška procentais) —————————————— 
                                                                                                    Pardavimo pajamos


Normalizuoto veiklos pelno marža yra įmonės pelno marža be įmonei vienkartinių arba nebūdingų sandorių.
 
Pelno iki apmokestinimo pelningumas – pelno iki apmokestinimo ir pardavimo pajamų santykis, išreikštas procentais.

                                                                                                  Pelnas iki apmokestinimo
Pelno iki apmokestinimo pelningumas (išraiška procentais) ———————————— 
                                                                                                         Pardavimai 


Pelno iki apmokestinimo pelningumas – tai rodiklis parodantis santykį tarp pelno iki apmokestinimo ir pardavimų. Kuo aukštesnis rodiklis – tuo pelningesnė įmonė.
 
Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) – akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padalinta iš grynojo pelno, tenkančio vienai akcijai (EPS).

                                                                             Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) ————————————————————— 
                                                                          Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS)


Skaičiojant kainos ir pelno vienai akcijai santykį (P/E) reikia dalinti akcijos kainą iš pelno tenkančio vienai akcijai. Rodiklis naudojamas palyginti bendrovę su jos pačios istoriniais rodikliais arba lyginti rinkas vienas su kitomis arba per tam tikrą laiko periodą.
 
Paskolos santykis su investiciniu turtu – gautų paskolų ir investicinio turto santykis.

                                                                           Gautos paskolos
Paskolos santykis su investiciniu turtu —————————————— 
                                                                         Investicinis turtas


Paskolos santykio su investiciniu turtu rodiklis parodo kokiu santykiu yra finansuojamas investicinis turtas iš skolintų lėšų.

 
Palūkanų padengimo rodiklis – normalizuoto veiklos pelno ir  paskolų palūkanų sąnaudų santykis. Paskolų palūkanų sąnaudos lygios iš bankų gautų paskolų palūkanų sąnaudų  ir iš susijusių asmenų  gautų paskolų palūkanų sąnaudų sumai.

                                                        Normalizuotas veiklos pelnas
Palūkanų padengimo rodiklis —————————————— 
                                                      Paskolų palūkanų sąnaudos*


*Paskolų palūkanų sąnaudos = Iš bankų gautų paskolų palūkanų sąnaudos  + iš susijusių asmenų  gautų paskolų palūkanų sąnaudos

Palūkanų padengimo rodiklis parodo kaip įmonė gali aptarnauti savo paskolų palūkanas.

 
Banko paskolų aptarnavimo padengimo rodiklis – normalizuoto veiklos pelno ir banko paskolų aptarnavimo išlaidų santykis. Banko paskolų aptarnavimo išlaidos – tai per ataskaitinį laikotarpį sumokėtos palūkanos, įsipareigojimo mokesčiai pagal paskolų sutartis bei paskolų grąžinimo įmokos.

                                                                                   Normalizuotas veiklos pelnas
Banko paskolų aptarnavimo padengimo rodiklis ————————————————— 
                                                                                 Banko paskolų aptarnavimo išlaidos*


*Banko paskolų aptarnavimo išlaidos – tai per ataskaitinį laikotarpį sumokėtos palūkanos, įsipareigojimo mokesčiai pagal paskolų sutartis bei paskolų grąžinimo įmokos.

Banko paskolų aptarnavimo padengimo rodiklis parodo kaip įmonė gali aptarnauti savo turimas paskolas.

 
Grynosios nuomos pajamos yra skaičiuojamos iš pajamų atimant patalpų nuomos sąnaudas (išskyrus atidėjinius nuostolingai sutarčiai), komunalinių paslaugų sąnaudas, patalpų priežiūros ir remonto sąnaudas, turto administravimo ir tarpininkavimo sąnaudas, turto mokesčių ir draudimo sąnaudas.
                                                 
Grynosios nuomos pajamos = Pajamos – Patalpų nuomos sąnaudos (išskyrus atidėjinius nuostolingai sutarčiai) – Komunalinių paslaugų sąnaudos – Patalpų priežiūros ir remonto sąnaudos – Turto administravimo ir tarpininkavimo sąnaudos – Turto mokesčiai – Draudimo sąnaudos

Grynosios nuomos  pajamos yra naudojamos analizuojant nekilnojamojo turto objektų pelningumą. Jos yra lygios visoms pajamos iš to objekto minusuojant tiesiogines išlaidas, susijusiąs su tuo objektu.

                                                   

Grynasis pelningumas – grynojo  pelno ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.

                                                                           Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas (išraiška procentais) ——————— 
                                                                              Pardavimai

Grynasis pelningumas procentine išraiška parodo grynąjį pelną tenkantį pardavimams. Taip pat iš rodiklio galima spręsti kokiu santykių pardavimo pajamos virsta pelnu.

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.