Veiklos rodiklių formulės

Remiantis gairėmis „Alternatyvūs veiklos rodikliai“, kurias 2015 m. parengė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, ir kurios įsigaliojo  2016 m. liepos 3 d., pateikiame bendrovės naudojamų rodiklių apibrėžimus:

Dividendų pajamingumas – už praėjusius ataskaitinius metus paskirtų dividendų suma akcijai, padalinta iš akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Buhalterinė akcijos vertė – Grupės nuosavo kapitalo dydis padalintas iš Bendrovės akcijų skaičiaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų.
 
Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) – akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir buhalterinės akcijos vertės santykis.

Dividendai/ grynasis pelnas – einamaisiais metais paskirtų dividendų už praėjusius ataskaitinius metus santykis su einamųjų metų Bendrovės grynuoju pelnu. 
 
Nuosavybės grąža (ROE) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio nuosavo kapitalo santykis, išreikštas procentais. Vidutinis nuosavas kapitalas – nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.
 
Turto grąža (ROA) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio turto santykis, išreikštas procentais. Vidutinis turtas – turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.
 
Skolos koeficientas – tai yra visų įsipareigojimų ir viso turto santykis.
 
Skolos - nuosavybės koeficientas – visų įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis.
 
Sverto rodiklis yra skaičiuojamass grynąją skolą dalinant iš grynosios skolos ir nuosavybės sumos. Grynoji skola apskaičiuojama kaip gautų paskolų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų skirtumas. 
 
Bendrasis likvidumo koeficientas – trumpalaikio turto, įskaitant turtą, klasifikuojamą kaip laikomą galimam pardavimui, ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.
 
Skubaus likvidumo koeficientas – tai trumpalaikio turto (atėmus atsargas, išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpio sąnaudas bei trumpalaikes suteiktas paskolas) ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.
 
Normalizuotas veiklos pelnas – tai veiklos pelnas atėmus iš jo palūkanų pajamas, investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną (nuostolius) ir kitas pajamas ir pridėjus atidėjinio sėkmės mokesčiui perskaičiavimą.
 
Normalizuoto veiklos pelno marža – normalizuoto veiklos pelno ir pardavimo pajamų santykis, išreikštas procentais.
 
Pelno iki apmokestinimo pelningumas – pelno iki apmokestinimo ir pardavimo pajamų santykis, išreikštas procentais.
 
Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) – akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padalinta iš grynojo pelno, tenkančio vienai akcijai (EPS).
 
Paskolos santykis su investiciniu turtu – gautų paskolų ir investicinio turto santykis.
 
Palūkanų padengimo rodiklis – normalizuoto veiklos pelno ir  paskolų palūkanų sąnaudų santykis. Paskolų palūkanų sąnaudos lygios iš bankų gautų paskolų palūkanų sąnaudų  ir iš susijusių asmenų  gautų paskolų palūkanų sąnaudų sumai.
 
Banko paskolų aptarnavimo padengimo rodiklis – normalizuoto veiklos pelno ir banko paskolų aptarnavimo išlaidų santykis. Banko paskolų aptarnavimo išlaidos – tai per ataskaitinį laikotarpį sumokėtos palūkanos, įsipareigojimo mokesčiai pagal paskolų sutartis bei paskolų grąžinimo įmokos.
 
Grynosios nuomos pajamos yra skaičiuojamos iš pajamų atimant patalpų nuomos sąnaudas (išskyrus atidėjinius nuostolingai sutarčiai), komunalinių paslaugų sąnaudas, patalpų priežiūros ir remonto sąnaudas, turto administravimo ir tarpininkavimo sąnaudas, turto mokesčių ir draudimo sąnaudas.

Grynasis pelningumas – grynojo  pelno ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.bre.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, bendrovė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.